โครงงานในวาระวันแม่ของลูกเกดในบันทึกก่อน อย่างที่เขียนไว้ว่าเป็นโครงงานน่าทึ่งมากๆ โครงงานมีความสมบูรณ์ในเรื่องรูปแบบ  มีหัวข้อต่างๆ ครบถ้วน  และที่สำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงงานชิ้นนี้ มีประโยชน์มาก จึงอยากนำรายละเอียดของโครงงานมาลงในที่นี้

                    ...........................................................................
ชื่อโครงงาน “แม่ของฉัน”

ที่มาและความสำคัญ
        แม่ คือผู้ให้กำเนิดเกิดเรามา แม่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนโต แม่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีแม่เราคงไม่มีวันนี้ แม่มีบุญคุณต่อลูกมาก ยากที่จะหาผู้ใดเสมอได้ ลูกบางคนอยู่ในการอุปการะของแม่ตั้งแต่เล็กจนโตแต่ไม่เคยทราบประวัติความเป็นมาของแม่ว่าทุกข์โศกอย่างไรบ้าง การที่ลูกทราบประวัติของแม่จะทำให้เราได้แบบอย่างในการดำเนินชีวิต ข้าพเจ้าได้เห็นความสำคัญของแม่จึงได้จัดทำโครงงานเล่นนี้ขึ้น
  
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาประวัติชีวิตความเป็นมาของแม่
2.เพื่อเป็นแบบอย่างในการนำมาประพฤติ ปฏิบัติต่อไป
3.เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติแม่ให้ลูกๆได้ศึกษา
4.เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำเรื่องอื่นต่อไป
โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สืบค้น

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ในการจัดโครงงานเรื่อง แม่ของฉัน มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ในการศึกษา
1. เว็บไซด์ 
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน และ การพิมพ์
3. เครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการศึกษาค้นคว้า
1. รับฟังคำชี้แจงจากคุณครูที่ปรึกษา
2. ออกแบบวางโครงเรื่องเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องหรือชีวิตของแม่
3. สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมหลักฐาน
4. ขอคำแนะนำ ปรึกษากับคุณครู เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
5. บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
6. ตรวจทาน พิสูจน์อักษร แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์และถูกต้อง
7. นำข้อมูลมาเรียบเรียงตามรูปแบบของโครงงาน
8.  นำผลการศึกษามาสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
9. นำเสนอคุณครูที่ปรึกษา
10. จัดทำรูปเล่ม
11. นำส่งครูที่ปรึกษา

ผลการศึกษาและอภิปราย
ได้ทำการรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สืบค้น ทำให้ได้ข้อมูลทั้งหมดดังที่ได้กำหนดโครงเรื่องไว้โดยการนำผลการศึกษามาลำดับเรื่องราวดังนี้
1. ประวัติของแม่
2 .ภูมิลำเนาบ้านเกิด
3. การศึกษา
4. ญาติพี่น้อง
5. ชีวิตในวัยต่างๆ
6. สิ่งที่แม่ชอบ
7. งานอดิเรก คติประจำใจ ความสามารถพิเศษ

                                   ...........................................................................
นับเป็นโครงงานที่มีประโยชน์มาก ทำให้ลูกได้เรียนรู้ชีวิตแม่ และนำไปเป็นแบบอย่างประพฤติปฏิบัติได้  ขอขอบพระคุณคุณครู เสาวนิต ราชรักษ์  คุณครูวิชาภาษาไทย ร.ร. อนุบาลสงขลา มากค่ะ ที่ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกทำโครงงานที่ดีๆ มีประโยชน์เช่นนี้