ภาพหมู่ที่ระลึก  รุ่นที่3  หลักสูตร การเพื่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ  กรณีศึกษา COVEY'S 7 HABITS WORKSHOP( THE 7 HABITS OF HIGHLY  EFFECTIVE PEOPLE) ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การอบรมหลักสูตรดังกล่าวครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีผู้สนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้ง 2 อย่างยิ่ง

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม  ได้มีเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่ในวัยใกล้เคียงและมีสภาพการทำงานเหมือนกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมรุ่น จะมีทั้งบุคคลที่กล้าแสดงออก ชอบติ ชอบเฮไหน เฮนั่น มีทั้งที่เป็นรู่นอาวุโสที่เคารพ รุ่นน้องที่เก่งและน่ารัก ได้สัมผัสกับกลุ่มวิทยากรที่เป็นกลุ่มชนรุ่นใหม่ ๆ และพร้อมจะถ่ายทอดความรู้ ในกลุ่มจะได้คัดเลือกประธานรุ่นและคณะกรรมการในรุ่น 3 มีการสันทนาการอย่างต่อเนื่อง

การถ่ายทอดลงสู่กลุ่มงานของหน่วยงาน   หลังจากได้รับการอบรมหลักสูตรข้างต้นแล้ว  ได้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด โดยสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ และมีการอ้างอิงทุกครั้ง เนื่องจากเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของทฤษฎี และนำความรู้ ในเรื่องดังกล่าว ลงไว้ในรูปบทความทางระบบ e-office ของหน่วยงานด้วย ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่คือ อุปนิสัยเกี่ยวกับการสร้างบัญชีออมใจ /การตั้งปณิธาน/การจัดลำดับสิ่งสำคัญ/การผนึกความต่าง

การสะท้อนผลหลังจากที่ได้รับการอบรม    การอบรมหลักสูตรดังกล่าวดีมาก ๆ แต่จะยิ่งดีมากขึ้น ถ้าสามารถให้มีการสรุปเป็นหลักสูตรอย่างนี้และเผยแพร่ในรูปการลงมือปฏิบัติสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตร 7 HABITS OF  HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE  ทั้ง 4 รุ่น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร  เพราะอุปนิสัยของคนส่วนใหญ่ชอบเป็นผู้ตามและมักจะชอบขัดขากันเอง ความเจริญทั้งด้านความคิดและการกระทำมักจะสวนทางกัน ขออนุญาต ลปรร.นะคะ จากคนที่รักองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น