ในการบริหารการศึกษานั้น ท่านคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร ทฤษฎีที่ได้เรียนมา หรือประสบการณ์จากการทำงาน ตามความคิดของข้าพเจ้า คิดว่า ประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทฤษฎี ทฤษฎีเป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น แต่หัวใจหลักของการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ ประสบการณ์