บังเอิญเข้าไปกองทุนบำเหน็จบำนาญ ( กบข ) ความรู้สึกเจ็บปวดใจเริ่มกำเริบอย่างรุนแรง จะระบายใน กบข. ไม่มีที่ลงความเห็น facebook มีหลายคนทั้งถูกใจกับการให้ความเห็น ความคิดต่างกันนั้นย่อมมีได้เสมอ ผู้ที่ไม่ชอบไม่เปิดช่องทางให้เสนอแนวคิด

 สมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรกเพราะไม่มีความรู้ในการลงทุน และได้รับข้อมูลแต่ในด้านที่ดี ๆ มีผลตอบแทนในยามที่เกษียณอายุจะมีเงินก้อน ประมาณล้านบาทและมีบำนาญรับ ประการสำคัญนับวันราชการที่เป็นทวีคูณให้

มีการเรียกร้องจากสมาชิกให้แก้ไขกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญ คอยแล้วคอยอีกไม่มีทางจะเป็นจริงได้

 อยากให้ ( กบข ) เปิดใจและเผยแพร่ข้อมูลสมาชิกที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงสูตรบำนาญกองทุนบำเหน็จบำนาญ ตามหลักเสรีสากลโดยเปิดช่องทางให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นแบบสองด้าน และลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ ( สมาชิกที่สมัครเ้ข้า )อยากให้การบริหาร กบข.เป็นอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะสมาชิกมีอำนาจบริหาร