ครูไทยเพื่อศิษย์


ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต ๓
Username
kruthai40
สมาชิกเลขที่
25367
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

         วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ตามโครงสร้างการบริหารงาน)โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ที่ทำงานปัจจุบัน 

         โรงเรียนบางซ้ายวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

         ๑๐๕  หมู่ที่ ๖  ตำบลแก้วฟ้า  อำเภอบางซ้าย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๑๐

         โทรศัพท์ - โทรสาร  ๐๓๕ – ๓๗๕๑๐๘   

บ้านเกิด - ที่อยู่ปัจจุบัน 

           ๕๕/๑   หมู่ที่ ๔   ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑๐๒๗๐

          โทรศัพท์  ๐๓๕ – ๗๘๙๒๕๐   มือถือ  ๐๘๓ – ๘๒๖๖๗๖๙

           E-mail : surinykruthai@hotmail.com หรือ    surinkruthai@gmail.com

           www.facebook.com/kruthai40  ,  www.twitter.com/kruthai (surinkruthailand)

วุฒิการศึกษา 

 • ประถมศึกษาตอนต้น     โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น       โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร

         ครุศาสตรบัณฑิต การมัธยมศึกษา ( ภาษาไทย – เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๓

         ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( สาขาโสตทัศนศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  ๒๕๒๘      

   

ประวัติการรับราชการ 

๒๕๒๔      บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

              ( ครูรุ่นแรกบุกเบิกก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล  ๒๕๒๔)

๒๕๒๕      อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนกุดต้มวิทยา  ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

๒๕๒๗ -  ๒๕๒๘ ศึกษาต่อ (ทุนประเภท ข)  ระดับปริญญาโท  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๒๙     อาจารย์ ๑  ระดับ ๔   โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

๒๕๓๒     อาจารย์ ๑   ระดับ ๕   ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕๓๓     อาจารย์ ๒   ระดับ ๕   ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๓๖     อาจารย์ ๒   ระดับ  ๖   ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๓๙     อาจารย์  ๒   ระดับ ๗  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๔๗     ครู  อันดับ  ค.ศ. ๒       โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๔๙     ครู  วิทยฐานะ    ครูชำนาญการ

๒๕๕๒     ครู   วิทยฐานะ   ครูชำนาญการพิเศษ  ( ค.ศ. ๓ )

 

ประสบการณ์/ การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ขับเคลื่อน โรงเรียนให้มีคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท( มพช. ๒ รุ่น ๓ )  เป็นที่ยอมรับของชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ

       ๒๕๓๒ -  ๒๕๓๔   จังหวัดชัยภูมิแต่งตั้งร่วมเป็นคณะสำรวจต้นกำเนิดแม่น้ำชี   ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นผู้เขียนบทสารคดี  ถ่ายทำ ตัดต่อลำดับภาพ และบรรยายสารคดี “ต้นกำเนิดแม่น้ำชี” ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพถ่ายจากการสำรวจ และต้นฉบับสารคดีโทรทัศน์  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และเผยแพร่แก่เยาวชนในภาคอีสาน       
       ปัจจุบันได้เผยแพร่ใน สื่อสังคมออนไลน์ ๙ ตอน  www.youtube.com/kruthai  (คำสืบค้น : ต้นกำเนิดแม่น้ำชี)

       ๒๕๓๒ -  ปัจจุบัน   หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ( นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา )  รับผิดชอบกำกับ ดูแลวางแผนพัฒนา  ICT เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในสถานศึกษา

      ๒๕๓๘     หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 

      ๒๕๔๑     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยุคปฎิรูปการศึกษา

       ๒๕๔๓ -  ๒๕๔๘    บรรณาธิการวารสารทิวสน ( สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รายงานสาธารณชน ของโรงเรียน)

      ๒๕๔๘    เป็นคณะทำงานพัฒนาหนังสือ  รวบรวมสืบค้น สัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เขียนบทความ สารคดี  ถ่ายภาพ  ประชุมคณะทำงาน จัดพิมพ์หนังสืออ่านเพิ่มเติม ของ กระทรวงศึกษาธิการ   พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกล้ำค่า ภูมิปัญญาเลื่องลือ”  เรื่อง  วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย 

      ๒๕๔๖ -   ปัจจุบัน    หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้แทนครูในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา พัฒนาโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  “โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ”  “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน”   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหริญทองฯลฯ         

ผลงานทางวิชาการ/วิทยากร(เฉพาะที่สำคัญ )          

 • วิทยากรหลักอบรมครูโสตทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในเขตจังหวัด ภาคกลางอ่างทอง นครนายก เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         ( ๒๕๓๘ )
 • เผยแพร่ความรู้จากครูต้นแบบ ครูดีเด่นฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มัธยมศึกษา เช่น รูปแบบการเขียนอักษรไทยในปัจจุบัน พัฒนาการเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง การพัฒนาการคัดลายมือ    การใช้สื่อนำเรื่อง สอนวรรณคดีไทย    ผลิตสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเป็นสื่อออนไลน์  การจัดกระบวนการเรียนรูปแบบไตรสิกขา  และพัฒนาเว็บไซด์สอนภาษาไทยออนไลน์  www.kruthai40.com , www.youtube.com/kruthai
 • เป็นวิทยากรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน(ต้นแบบ) เผยแพร่ความรู้ ด้าน ICT  : E-book : Flip Album : CAI ด้วย Captivate , การใช้โปรแกรม Flash สร้างสื่อCAI  E-learning การพัฒนาสื่อใน Moodle : LMS  ปัจจุบัน พัฒนาเว็บไซด์สอนนักเรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม ทุกรูปแบบในห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom)  www.yingneuk.ning.com
 • เขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ในวารสารทิวสน
 • เอกสารประกอบการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง หุ่นกระบอกไทยในยุคโลกาภิวัตน์
 • เอกสารทางวิชาการ “การผลิตและการใช้สื่อวีดิทัศน์”   “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา”   “การผลิตและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา”

ผลงานการวิจัย   

       ๒๕๓๙      งานผลการวิจัยเชิงทดลอง ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์นำเรื่องในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  วรรณคดี เรื่องสามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

       ๒๕๔๕     รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

       ๒๕๕๐       รายงานการวิจัยและพัฒนา   การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อออนไลน์ ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชา ภาษาไทย(เพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เกียรติประวัติ/โล่เกียรติยศ/เข็มเชิดชูเกียรติ 

 • เป็นผู้คิดสร้างสรรค์  คำขวัญประจำอำเภอบางซ้าย  เป็นที่ยอมรับและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ว่า
  บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง   เรืองรองพันธุ์ไม้ผล 
  ชีวิตริมสายชล  มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา

         ๒๕๓๗        ได้รับการคัดเลือกเป็นครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น  เขตการศึกษา ๖  กรมสามัญศึกษา

         ๒๕๔๐         ได้รับโล่ การประกาศเกียรติคุณ  “ครูภาษาไทยดีเด่น” ระดับ มัธยมศึกษา  ประจำปี ๒๕๔๐จากคุรุสภา   กระทรวงศึกษาธิการ

         ๒๕๔๑        ได้รับรางวัล สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สามก๊ก  ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า   ประกอบการเรียนการสอนดีเด่น   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ เขตการศึกษา ๖ กรมสามัญศึกษา

         ๒๕๔๑        ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแม่แบบการสอนภาษาไทย สาขา การสอนอ่าน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตการศึกษา ๖ กรมสามัญศึกษา

         ๒๕๔๒        ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ๔

         ๒๕๔๒         ได้รับการเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ

         ๒๕๔๓         ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๔๓ สาขา อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางด้านภาษา"  จาก  หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

         ๒๕๔๕       ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ  ครูเกียรติยศ         ( Teacher Award ) บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ( ครูต้นแบบ วิชา ภาษาไทย)  จากกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๔๘                ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ จาก มูลนิธิเพชรภาษาเป็น ครูภาษาไทยประกายเพชร  ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บรรยายนำเสนอผลงานวิจัยและ เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา แก่ครูภาษาไทยที่ร่วม สัมมนาจากทั่วประเทศ

๒๕๔๙               ได้รับรางวัล “ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เผยแพร่ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต     ใน “โครงการเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่าน”   


๒๕๕๒                ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
                          “คุรุสดุดี”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒จากคุรุสภา  มีผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เด่นชัดที่สุด เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และเป็นผลของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่  วิชาชีพครูอย่างสูง  เป็นครูภาษาไทยที่มีนวัตกรรม มุ่งมั่นทุ่มเทเป็นผู้นำและสั่งสอนศิษย์ให้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ร่วมอนุรักษ์และดำรง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใฝ่รู้รักการอ่าน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบสาน สืบทอด  เอกลักษณ์ของชาติด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สม่ำเ
สมอ ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

๒๕๕๔                ครูดีเด่น อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕๕๔                ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติสดุดี
                          "หนึ่งแสนครูดี"
                          ตามรอย.... พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

๒๕๕๕                รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  "เกียรติภูมิครุ จุฬาฯ"
                         จากสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์  คณะครุศาสตร์
                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท