ครูไทยเพื่อศิษย์

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต ๓
Usernamekruthai40
สมาชิกเลขที่25367
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

         วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ตามโครงสร้างการบริหารงาน)โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ที่ทำงานปัจจุบัน 

         โรงเรียนบางซ้ายวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

         ๑๐๕  หมู่ที่ ๖  ตำบลแก้วฟ้า  อำเภอบางซ้าย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๑๐

         โทรศัพท์ - โทรสาร  ๐๓๕ – ๓๗๕๑๐๘   

บ้านเกิด - ที่อยู่ปัจจุบัน 

           ๕๕/๑   หมู่ที่ ๔   ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑๐๒๗๐

          โทรศัพท์  ๐๓๕ – ๗๘๙๒๕๐   มือถือ  ๐๘๓ – ๘๒๖๖๗๖๙

           E-mail : [email protected] หรือ    [email protected]

           www.facebook.com/kruthai40  ,  www.twitter.com/kruthai (surinkruthailand)

วุฒิการศึกษา 

 • ประถมศึกษาตอนต้น     โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น       โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร

         ครุศาสตรบัณฑิต การมัธยมศึกษา ( ภาษาไทย – เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๓

         ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( สาขาโสตทัศนศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี  ๒๕๒๘      

   

ประวัติการรับราชการ 

๒๕๒๔      บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

              ( ครูรุ่นแรกบุกเบิกก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบล  ๒๕๒๔)

๒๕๒๕      อาจารย์ ๑ ระดับ ๓  โรงเรียนกุดต้มวิทยา  ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

๒๕๒๗ -  ๒๕๒๘ ศึกษาต่อ (ทุนประเภท ข)  ระดับปริญญาโท  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๒๙     อาจารย์ ๑  ระดับ ๔   โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

๒๕๓๒     อาจารย์ ๑   ระดับ ๕   ช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา  อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕๓๓     อาจารย์ ๒   ระดับ ๕   ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๓๖     อาจารย์ ๒   ระดับ  ๖   ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๓๙     อาจารย์  ๒   ระดับ ๗  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๔๗     ครู  อันดับ  ค.ศ. ๒       โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๕๔๙     ครู  วิทยฐานะ    ครูชำนาญการ

๒๕๕๒     ครู   วิทยฐานะ   ครูชำนาญการพิเศษ  ( ค.ศ. ๓ )

 

ประสบการณ์/ การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       ๒๕๒๔ - ๒๕๓๑  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ขับเคลื่อน โรงเรียนให้มีคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท( มพช. ๒ รุ่น ๓ )  เป็นที่ยอมรับของชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ

       ๒๕๓๒ -  ๒๕๓๔   จังหวัดชัยภูมิแต่งตั้งร่วมเป็นคณะสำรวจต้นกำเนิดแม่น้ำชี   ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นผู้เขียนบทสารคดี  ถ่ายทำ ตัดต่อลำดับภาพ และบรรยายสารคดี “ต้นกำเนิดแม่น้ำชี” ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพถ่ายจากการสำรวจ และต้นฉบับสารคดีโทรทัศน์  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และเผยแพร่แก่เยาวชนในภาคอีสาน       
       ปัจจุบันได้เผยแพร่ใน สื่อสังคมออนไลน์ ๙ ตอน  www.youtube.com/kruthai  (คำสืบค้น : ต้นกำเนิดแม่น้ำชี)

       ๒๕๓๒ -  ปัจจุบัน   หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ( นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา )  รับผิดชอบกำกับ ดูแลวางแผนพัฒนา  ICT เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในสถานศึกษา

      ๒๕๓๘     หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 

      ๒๕๔๑     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยุคปฎิรูปการศึกษา

       ๒๕๔๓ -  ๒๕๔๘    บรรณาธิการวารสารทิวสน ( สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รายงานสาธารณชน ของโรงเรียน)

      ๒๕๔๘    เป็นคณะทำงานพัฒนาหนังสือ  รวบรวมสืบค้น สัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เขียนบทความ สารคดี  ถ่ายภาพ  ประชุมคณะทำงาน จัดพิมพ์หนังสืออ่านเพิ่มเติม ของ กระทรวงศึกษาธิการ   พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกล้ำค่า ภูมิปัญญาเลื่องลือ”  เรื่อง  วิถีชีวิตชาวกรุงเก่ากับเรือไทย 

      ๒๕๔๖ -   ปัจจุบัน    หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผู้แทนครูในคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา พัฒนาโรงเรียนเป็น “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  “โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ”  “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน”   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหริญทองฯลฯ         

ผลงานทางวิชาการ/วิทยากร(เฉพาะที่สำคัญ )          

 • วิทยากรหลักอบรมครูโสตทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในเขตจังหวัด ภาคกลางอ่างทอง นครนายก เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         ( ๒๕๓๘ )
 • เผยแพร่ความรู้จากครูต้นแบบ ครูดีเด่นฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มัธยมศึกษา เช่น รูปแบบการเขียนอักษรไทยในปัจจุบัน พัฒนาการเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง การพัฒนาการคัดลายมือ    การใช้สื่อนำเรื่อง สอนวรรณคดีไทย    ผลิตสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเป็นสื่อออนไลน์  การจัดกระบวนการเรียนรูปแบบไตรสิกขา  และพัฒนาเว็บไซด์สอนภาษาไทยออนไลน์  www.kruthai40.com , www.youtube.com/kruthai
 • เป็นวิทยากรศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน(ต้นแบบ) เผยแพร่ความรู้ ด้าน ICT  : E-book : Flip Album : CAI ด้วย Captivate , การใช้โปรแกรม Flash สร้างสื่อCAI  E-learning การพัฒนาสื่อใน Moodle : LMS  ปัจจุบัน พัฒนาเว็บไซด์สอนนักเรียนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม ทุกรูปแบบในห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom)  www.yingneuk.ning.com
 • เขียนบทความเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ในวารสารทิวสน
 • เอกสารประกอบการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง หุ่นกระบอกไทยในยุคโลกาภิวัตน์
 • เอกสารทางวิชาการ “การผลิตและการใช้สื่อวีดิทัศน์”   “การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา”   “การผลิตและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา”

ผลงานการวิจัย   

       ๒๕๓๙      งานผลการวิจัยเชิงทดลอง ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์นำเรื่องในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  วรรณคดี เรื่องสามก๊ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

       ๒๕๔๕     รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้สื่อนำเรื่องในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

       ๒๕๕๐       รายงานการวิจัยและพัฒนา   การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อออนไลน์ ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชา ภาษาไทย(เพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เกียรติประวัติ/โล่เกียรติยศ/เข็มเชิดชูเกียรติ 

 • เป็นผู้คิดสร้างสรรค์  คำขวัญประจำอำเภอบางซ้าย  เป็นที่ยอมรับและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ ว่า
  บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง   เรืองรองพันธุ์ไม้ผล 
  ชีวิตริมสายชล  มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา

         ๒๕๓๗        ได้รับการคัดเลือกเป็นครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น  เขตการศึกษา ๖  กรมสามัญศึกษา

         ๒๕๔๐         ได้รับโล่ การประกาศเกียรติคุณ  “ครูภาษาไทยดีเด่น” ระดับ มัธยมศึกษา  ประจำปี ๒๕๔๐จากคุรุสภา   กระทรวงศึกษาธิการ

         ๒๕๔๑        ได้รับรางวัล สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สามก๊ก  ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า   ประกอบการเรียนการสอนดีเด่น   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ เขตการศึกษา ๖ กรมสามัญศึกษา

         ๒๕๔๑        ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแม่แบบการสอนภาษาไทย สาขา การสอนอ่าน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตการศึกษา ๖ กรมสามัญศึกษา

         ๒๕๔๒        ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น สหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ๔

         ๒๕๔๒         ได้รับการเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" ประจำปี ๒๕๕๒ สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ

         ๒๕๔๓         ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๔๓ สาขา อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางด้านภาษา"  จาก  หนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

         ๒๕๔๕       ได้รับรางวัล เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ  ครูเกียรติยศ         ( Teacher Award ) บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ( ครูต้นแบบ วิชา ภาษาไทย)  จากกระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๔๘                ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ จาก มูลนิธิเพชรภาษาเป็น ครูภาษาไทยประกายเพชร  ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บรรยายนำเสนอผลงานวิจัยและ เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม  กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา แก่ครูภาษาไทยที่ร่วม สัมมนาจากทั่วประเทศ

๒๕๔๙               ได้รับรางวัล “ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เผยแพร่ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต     ใน “โครงการเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมคุณธรรมนำปัญญาจากการอ่าน”   


๒๕๕๒                ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
                          “คุรุสดุดี”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒จากคุรุสภา  มีผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เด่นชัดที่สุด เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน และเป็นผลของการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่  วิชาชีพครูอย่างสูง  เป็นครูภาษาไทยที่มีนวัตกรรม มุ่งมั่นทุ่มเทเป็นผู้นำและสั่งสอนศิษย์ให้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ร่วมอนุรักษ์และดำรง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ใฝ่รู้รักการอ่าน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบสาน สืบทอด  เอกลักษณ์ของชาติด้านภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สม่ำเ
สมอ ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

๒๕๕๔                ครูดีเด่น อำเภอบางซ้าย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕๕๔                ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติสดุดี
                          "หนึ่งแสนครูดี"
                          ตามรอย.... พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

๒๕๕๕                รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  "เกียรติภูมิครุ จุฬาฯ"
                         จากสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์  คณะครุศาสตร์
                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย