Dr.Pet


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คศ.4(คศ.3)
โรงเรียนบ้านกุดระงุม ม.3 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
Username
pet_k17
สมาชิกเลขที่
57125
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิด 27 เมษายน 2503 ที่บ้านโพธิ์ไทร ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี บิดา-มารดา เป็นชาวนา เสียชีวิตทั้ง 2 ท่านแล้ว

การศึกษา -ป.4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ตำบลตบหู อ.เดชอุดม (2515)สอบได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียน

-ป.7 โรงเรียนเมืองเดช (2518) สอบได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียน -

-ม.ศ.3 โรงเรียนเดชอุดม (2521) สอบได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียน 87%

-ป.กศ. วค.อุบลฯ(2523)

-พ.ม. กระทรงศึกษาธิการ (2525)

- ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา) มสธ. (2528)

-กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.สารคาม (2542) เกรดเฉลี่ย 3.97 สูงสุดของห้อง หัวข้อวิจัย "ปัญหาและการแก้ปัญหาการวางแผนตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาเภอ ในเขตการศึกษา 10"

ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(ค.ด) สาขาการบริหารการศึกษา หัวข้อวิจัย "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก " จาก ม.ราชภัฎอุบลฯ (2553) จบ เกรด 3.75

-ธรรมศึกษาชั้นเอก (ธ.ศ.เอก) กองธรรมสนามหลวงกรมการศาสนา (2520)

-กฎหมายทั่วไป/ อาญา1 /และกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (มสธ.) (2531)

เครื่องราชต.ม. 5 ธ.ค. 2534ต.ช. 5 ธ.ค. 2539

ท.ม. 5 ธ.ค. 2547 ท.ช. ธ.ค.2550

คู่สมรส นางรุจิรา แก้วดวงดี ครู คศ.3โรงเรียนบ้านโนนแดง อำเภอ

วารินชำราบสพป .อบ 4

ที่อยู่ปัจจุบัน 107 หมู่ 10 ต.แสนสุข ถนนเลี่ยงเมือง

อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ โทร 081-9673204 /045-425411 -081-7907627

การรับราชการ

บรรจุ ครู1 ระดับ1 ร.ร.บ้านคำสำราญ อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี(1 ก.ค 2523 สอบบรรจุได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียนนี้ )

-อาจารย์ 2 รร.บ้านโพธิ์ไทร ต.ตบหู อ.เดชอุดม (2533) ระดับ 6 ( 1 ตค. 2536)

-อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 รร.บ้านคำสำราญ อ.เดชอุดม (2536)สอบได้ลำดับที่ 1 ของผู้สอบที่เป็นสายผู้สอน

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ(ระดับ 6 ) 5 อำเภอ คือ อำเภอ โพธิไทร จ.อุบลราชธานี (2537) บุณฑริก(2541) สำโรง (2543) ทุ่งศรีอุดม(2545) น้ำยืน ระดับ 7 (2545-2546 )

-หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สพท.อบ4 (2546)

-เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 (2547)

-ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดปลาขาว(สพท.อบ.4) (20 พ.ค.2547)

-รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานโดม(สพท.อบ.4) 22 พ.ย. 2547

-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานโดม สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ของการเข้าสู่ตำแหน่ง (21 ก.ย.2548) (สละสิทธิ การเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเทิง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 รวมอายุราชการ 34 ปี 5 เดือน

-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดระงุม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 -ปัจจุบัน

ประสบการณ์

-หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง (สปช.)

-หลักสูตร ผช.หน.ปอ.6 ระดับประเทศ รุ่นแรก (สปช.)

-หลักสูตรผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-หลักสูตร ศิลปะการเป็นพิธีกร

-หลักสูตรนิตินิเทศและจริยนิเทศ (สปช.)

-หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

-หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรม Access v.7

-หลักสูตรวิทยากรกรมวิชาการ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล และการสร้างเครื่องมือด้านการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกาขั้นพื้นฐาน 2544

-หลักสูตรวิทยากรจังหวัดตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ของ ปปช.

-หลักสูตรวิทยากร /ครูฝึก หมู่บ้าน อพป. ของ กร.รมน.จ.อุบลราชธานี

-หลักสูตร วิทยากรจังหวัด ของ กกต.

-วิทยากร หลักสูตรผู้บริหาร สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และวิทยากร ระดับจังหวัด และอำเภอ 18 รายการ

-หลักสูตรศาสนพิธีการ ของกรมการศาสนา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4

-วิทยากรการอบรมวิทยฐานะ คศ.3 ของ สพท.อบ.4

-หลักสูตร Part-Time English Course For Comunication at GEOS ประเทศ นิวซีแลนด์

การศึกษาดูงานต่างประเทศ 7 ประเทศ

- ประเทศนิวซีแลนด์ 17 วัน

-ประเทศเวียดนาม

-ประเทศไต้หวัน

-ประเทศลาว

-ประเทศมาเลเซีย

-ประเทศสิงคโปร์

- กัมพูชา

ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

-รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาสนับสนุนการศึกษา จาก สก สค. ๙ กันยายน ๒๕๕๕ จาก รมต.ศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

-เกียรติบัตรผู้สนับสนุนดีเด่น ของ มูลนิธิคุ้มครองสิทธิเด็ก (ยุวพุทธพัฒนา)

-ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของ สปจ.อุบลราชธานี ประเภทผู้บริหารนอกสถานศึกษา

-ผู้มีผลเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกรดเฉลี่ย 3.97)

-ผู้บริหารนอกสถานศึกษาดีเด่น คุรุสภาอำเภอ

-ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

-เลขานุการชมรม ผช.หน.ปอ.จังหวัดอุบลราชธานี

-ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์หลายมหาวิทยาลัย / ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ ป.โท มรภ.อุบลราชธานี

-ครูดีเด่นในหลายสาขาวิชา(ครั้งที่เป็นครูสายผู้สอน)

-บุคคลดีเด่นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม สาขา การบริการสังคม ของวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

-สอบผ่านเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นโฆษก พิธีกรงานทั่วไป ผลิตรายการ สปอทโฆษณาทางคลื่นวิทยุ ทั้งคลื่นหลักและคลื่นวิทยุชุมชน มากกว่า 10 สถานี ทำป้าย และตัดสติกเกอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

-เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคณะทำงานในระดับเขตพื้นที่ ระดับอำเภอ ระดับกลุ่มเครือข่าย ในการประกวด การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติหน้าที่ หลากหลายกิจกรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี