สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิทยานิพนธ์

krukannika
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กรรณิการ์

จากการอ่านวิทยานิพนธ์เรื่อง  "การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน" ของ นายปรีชา  มีแจ้ มีวัตถุเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีของนักเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน ๒๐ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน ๔ แผน รวมจำนวนเวลา ๑๔ ชั่วโมง , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสารคดีก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย , แบบประเมินทักษะการเขียนสารคดี , แบบประเมินผลงานสารคดี วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนกลุ่ม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ ๖๕ และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเขียนสารคดีโดยใช้ปหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๕ ที่ตั้งไว้ โดยได้ค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียนเท่ากับ ๗๗.๙๗ นักเรียนมีทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๗๕.๐๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๖๕ ที่ตั้งไว้ และมีคุณภาพชิ้นงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๗๓.๕๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๖๕ ที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริบทของการจัดการคุณภาพความเห็น (0)