ทุกอย่างในชีวิต  มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ไม่แยกส่วนแล้วทำไมเราไม่จัดให้เด็กเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน......เพื่อการเรียนรู้  การเข้าใจชีวิต และการมีชีวิตที่สมบูรณ์

ในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้น  คุณลักษณะของผู้เรียนที่มุ่งประสงค์จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเหมาะสม  ในการปฏิรูปการเรียนรู้ได้กำหนดจุดเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 5 ลักษณะสำคัญ คือ

          1. การเรียนรู้อย่างมีความสุข

          2. การเรียนรู้แบบองค์รวม

          3. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง

          4. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น

          5. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

กระบวนการเรียนรู้ทั้ง  5 ลักษณะ จะเกิดผลสูงสุด  ถ้ามีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นองค์รวมร่วมกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์