วันที่  15  มิถุนายน  2554  ผมได้เข้าร่วมประชุมสัญจรของตำบลสินปุน  ซึ่งได้พบปะผู้นำตั้งแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำด้านต่างๆ ของตำบลสินปุน  ได้พูดถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ซึ่งจะหมดเขต ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554  ซึ่งตำบลสินปุนจะมีปัญหาในเรื่องการขอรับความเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อเดือนพฤาภาคม  2554  ซึ่งเกษตรกรจะไม่ขึ้นทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนแล้วไม่แจ้งพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน แจ้งพื้นที่ไม่ตรงกับความจริง  จึงได้เสนอแนะให้ทุกคนมาตรวจสอบพื้นที่ของตนเองใหม่  และถ้าหากแบ่งให้ลูก ก็มาทำให้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง  มาขึ้นได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

                                                           นายมนูญ  วาสิน
                                                      เกษตรอำเภอเกาะพะงัน
                                            รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพระแสง