หลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องราวของโบราณสถานโบราณวัตถุให้เพื่อนๆ ทราบกันไปหลายตอน  เพื่อนๆ ทราบไหมค่ะว่าโบราณวัตถุสถานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร  และประชาชนอย่างเราๆ จะได้รับประโยชน์อะไรจากโบราณวัตถุสถานบ้าง 

ความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  คือ

1. เป็นแหล่งให้ความรู้ทางศิลป  ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

2. เป็นแหล่งที่ใช้บอกประวัติความเป็นมาของชาติ

3. เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ

4. เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทำให้เกิดความรัก  และความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ

5. เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่นและของชาติร่วมกัน

6. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. ทำให้เกิดการฟื้นฟู  การอนุรักษ์  และการสืบสานงานฝีมือต่างๆ  ให้คงอยู่ต่อไป

8. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

9. ทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

10. นำความเจริญและการพัฒนาหลายๆ  ด้านมาสู่ท้องถิ่นและชุมชน  

สิ่งที่ได้รับจากโบราณวัตถุสถานล้วนแต่มีคุณค่าและไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้   เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหันมาสนใจเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  รวมทั้งช่วยกันดูแลรักษาโบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ดี  เพื่อลูกหลานจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติต่อไปค่ะ