การรำแม่มดเกิดขึ้นมานานจากความเชื่อของชนกลุ่มน้อยคือพวกส่วยซึ่งอาสัยอยู่มากในแถบทางใต้ของภาคอีสานดดยเฉพาะจังหวัดสุรินท์ศรีสะเกษ ซึ่งการรำแม่มดจะเหมือนกับป็นการเชิญเทวดาหรือผี มาเข้าสิงคนที่รำอยุ่ จะเรียกว่าเชิญผีมาสิงก็ได้แล้วคนที่เล่นโดยมากจะมีอายุ และส่วนประกอบของการเล่นแม่มดก็คือ เครื่องดนตรีของเขมรหรือส่วยมีกลอง มีปี่ ตะโพนฯ  อีกทั้งจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เล่นแม่มด ยกเนนักดนตรีที่เป็นชาย