สกอ. จัดสัมมนาวิชาการ e-learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดโครงการการจัดสัมมนาวิชาการ e-learning เพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ กรกฏาคาม ๒๕๔๙ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและประสบการณ์การทำ e-learning ในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการฝึกฝนในเชิงปฏิบัติการในประเด็นสำคัญสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ ได้มีประสบการณ์ในการจัดทำระบบ e-learning อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนประโยชน์ในการวางแผนด้านนโยบายและงบประมาณสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ e-learning ในประเทศไทย

            โดยในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มี ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง บูรณาการไอซีทีกับการเรียนการสอน : ก้าวสำคัญสู่การปฏิรูปการศึกษา


แสดงความคิดเห็น :

            ขณะนี้ทิศทางการศึกษากำลัง ถูกครอบงำโดยลัทธิ e-learning  แต่ไม่ใช่จะไม่เห็นด้วย กับการนำ e-learning เข้ามาใช้วงการของการศึกษา

e-learning ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษาไทย 

e-learning เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่อำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอน นั้นสำเร็จประโยชน์ตรงตามปรัชญาการศึกษาได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด  ของทุกสิ่งยอมมีทั้งคุณและโทษ อยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรและใช้ให้พอดีเพราะมากเกินไปก็เป็นโทษ เหมือนที่คนไทยกำลังเป็นอยู่ขณะนี้ เราถูกเทคโนโลยีครอบงำ เราไม่ได้นำเทคโนโลยี  แต่เทคโนโลยีนำเรา เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเครื่องมือของเรา แต่เรากำลังเป็นเครื่องมือของเทคโนโลยี ซึ่งถูกบริษัทผู้ขายครอบงำอีกทีหนึ่ง e-learning ก็เหมือนกัน เราก็กำลังจะทำให้การศึกษาเป็นเครื่องมือของ e-learning ไม่ได้นำ e-learning มาเป็นเครื่องมือของการศึกษา

(แสดงความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมด ใครคิดเห็นยังไงช่วยออกความคิดเห็นด้วยครับ)