งานวิจัยที่น่าสนใจ ในงานนเรศวรวิจัย

รัฐพล
วิจัย โปรแกรม ตัดสินใจ

      งานวิจัยที่น่าสนใน ในการจัดงานนเรศวรวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการตัดสินใจในการเตือนภัยน้ำหลากและน้ำแล้งบนเว็บไซต์สำหรับลุ่มน้ำป่าสักตอนบน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน ซึ่งมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านใจกลางของพื้นที่จังหวัด แม้ว่าได้มีแหล่งกักเก็บน้ำที่ได้พัฒนาไปแล้ว โดนกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆ แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในการบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน เนื่องจากการเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และสภาวะการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง จากข้อมูลสถิติฝนของจังหวัดมีค่าเฉลี่ย1280 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านตัวเมืองเพชรบูรณ์จึงหวั่นวิตกกับภัยทางน้ำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่ได้ทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินจำนวนมาก ดังเช่น ในปี พ..2545 ดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ดำเนินการวิจัยจัดตั้งศูนย์เตือนภัยทางน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมพัฒนาโปรแกรมประกอบการตัดสินใจในการเตือนภัยทางน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์บนเว็บไซต์ขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมจากรายงานประจำวันในสภาวะปกติ หรือบางชั่วโมงในสภาวะวิกฤติน้ำท่วม จากหน่วยงานประจำที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลน้ำฝนจากอำเภอต่างๆ และข้อมูลจากสภาพน้ำท่าในแม่น้ำป่าสัก ณ สถานีวัดระดับน้ำต่างๆ จากนั้นจึงใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรมที่พัฒนาจากภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในท้องตลาดทั่วไปเพื่อสร้างเว็บไซต์ โดยให้สามารถกรอกข้อมูลหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอล พร้อมแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ในโครงข่ายเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุไว้ให้เป็นเกณฑ์ในการเตือนภัย ที่สามารถแสดงรายงานให้เห็นทั้งแบบกราฟิก และตารางเปรียบเทียบกัน เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแจ้งเตือนภัยเฉพาะพื้นที่นั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รัฐพล ศิริพิมลวัฒน์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#โปรแกรม#ตัดสินใจ

หมายเลขบันทึก: 44364, เขียน: 11 Aug 2006 @ 19:03 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)