(ถอด) ความรู้สึกของคุณอำนวย ต.กะหรอ

หลังจากโครงการวิจัยสิ้นสุดลง เครือข่ายกะหรอได้ความรู้อะไรบ้าง พอที่จะเอาไปบอกเล่าเพื่อนได้บ้าง

          การบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านในตำบลกะหรอ มี 2 ระดับ คือ ระดับเครือข่ายตำบล และระดับกลุ่ม

ระดับเครือข่ายตำบล บทบาทหน้าที่/กิจกรรม

  1. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงาน เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เดือนหนึ่งนัดพบกันหนึ่งครั้ง คือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ใครมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ช่วยกันแก้ไข

  2. ร่วมกันคิดแยกกันทำ การดำเนินงานกลุ่มการเงินมีองค์ประกอบหลักคือ สมาชิก + เงิน เพราะฉะนั้นการร่วมคิดที่ทำตำบล และแยกทำที่หมู่บ้าน น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะรายละเอียดมีมาก ระดับหมู่บ้าน กรรมการของแต่ละหมู่บ้านย่อมรู้รายละเอียดเชิงลึกมากกว่าคนนอกหมู่บ้าน

  3. กิจกรรมตรวจสอบบัญชี

  • ก่อนปล่อยเงินกู้ กติการะดับตำบล ให้แต่ละกลุ่มจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน และจัดทำเอกสารเพื่อการปล่อยกู้ให้เรียบร้อย เพื่อให้คณะกรรมการตำบลคอยตรวจสอบให้อีกชั้นหนึ่ง ทำให้สิ้นปี ปิดบัญชีได้ง่ายขึ้น

  • สิ้นปี นำบัญชี รายได้ – รายจ่าย งบกำไรขาดทุน งบดุล มาให้กรรมการเครือข่ายระดับตำบลตรวจสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ เชื่อมั่นให้กับสมาชิก ในวันประชุมใหญ่

  • ตั้งต้นบัญชีใหม่ ปีต่อปี ทำให้กรรมการชุดเก่า – ชุดใหม่ โอนงานกันได้ง่าย ชุดใหม่ เริ่มงานจากปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต

  1. กิจกรรมวางแผนพัฒนาระดับตำบล

  • จากคำถามในใจ กรรมการระดับตำบลมาทำงานเพื่อส่วนรวม แต่ไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเลย นานไปกิจกรรมนี้ก็คงหดหาย ขาดความยั่งยืน จะทำอย่างไร จึงจะแก้ปัญหานี้ได้? เพราะเงินที่รัฐบาลให้มาสนับสนุนเครือข่ายก็นำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการระดับตำบล

  • เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ถ้ากรรมการกองทุนแต่ละกองทุนได้ยิน ก็คงพอรับได้ เข้าใจแต่ถ้าสมาชิก และบุคคลภายนอกได้ยิน เขาเข้าใจรับได้ไหมกับชื่อองค์กรนี้ เพราะก่อนหน้านี้ เมื่อมีปัญหาอะไร ก็กรรมการแก้ไขโดยอ้างอิง มติที่ประชุมเครือข่ายตำบล ว่า…ทำอย่างไร จึงสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับเครือข่าย ทำให้อย่างให้คนทั่วไปยอมรับเครือข่าย นี้แหละคือที่มา…ของกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละหนึ่งบาทเพื่อทำสวัสดิการระดับตำบล

ระดับกลุ่ม บทบาทหน้าที่กิจกรรม

ระดับกลุ่ม มีองค์ประกอบคือ

  1. ที่ทำการ ระบุวันเวลาทำการ

  2. กฎกติกา

  3. กรรมการ ใครทำหน้าที่อะไร

  4. สมาชิก

  5. ระบบเอกสาร

  6. เงินเข้า – เงินออก

การเงินของกลุ่มมี 3 บัญชี คือ

บัญชี 1 เงินล้าน เงินกู้ระยะยาว 1 ปี

บัญชี 2 เงินหุ้น + เงินออม เงินกู้ระยะสั้น รายเดือน

บัญชี 3 ดอกผลเงินล้าน เงินพัฒนาหมู่บ้าน ไม่ว่าจะตัดหญ้าข้างถนน ลอกคูเหมือง งานกิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน ลอยกระทง วันเด็ก ปีใหม่ แกนนำในหมู่บ้าน ได้นำเงินบัญชี 3 มาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสรร และพัฒนาหมู่บ้าน

จุดด้อย ของบัญชี 1 คือ

  1. ปล่อยกู้ให้สมาชิก โดยไม่มีอะไรมาค้ำประกัน

  2. เมื่อสมาชิก ไม่ชำระคืน การติดตามทวงหนี้ สร้างความระอาให้กับกรรมการ ปัญหานี้ ทำให้กองทุนหมู่บ้าน เจอทางตันในการพัฒนาให้ดีขึ้น และถ้าไม่ได้รับการแก้ไข อนาคต…อีกไม่ไกล…อะไรจะเกิดขึ้น… (อย่าให้ชุมชน…ซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของคนชนบท กลายเป็นสนามรบของชาวบ้านเลย)

กะหรอ คิดที่จะเอาสัจจะวันละบาทเพื่อทำสวัสดิการระดับตำบลมาช่วยพยุง ให้สมาชิกมีวินัยทางการเงิน ให้สวัสดิการเพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่กลุ่ม และแกนนำ แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้นยังหาบทสรุป…ไม่ได้

ข้อสังเกตุ วันประชุมเพื่อเลือก กรรมการชุดใหม่ จะมีคนเข้าร่วมประชุมน้อยและขาดความกระตือรือร้น หาคนมาเป็นกรรมการได้ยาก ส่วนใหญ่จะเป็นคนเก่ามีบางหมู่บ้าน ที่ผู้นำหมู่บ้าน ต้องการเป็นกรรมการ เพราะเห็นดอกผลของเงินในบัญชี 3 สามารถนำมาจัดกิจกรรมและพัฒนาหมู่บ้านได้

 ใครน่าจะเป็นคุณอำนวย คุณอำนวยของเครือข่ายกะหรอทำหน้าที่อะไร

         คุณอำนวยส่วนใหญ่ที่ขึ้นเวที เกิดจากพรสวรรค์ ส่วนพรแสวง มักจะขึ้นเวทียามจำเป็น

คุณอำนวยของเครือข่ายกะหรอ ทำให้หน้าที่ติดต่อประสานงาน นัดหมายการประชุมดำเนินการประชุมตามวาระเพื่อควบคุมเวลากับเนื้อหา กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มั่นทบทวนเป้าหมายร่วม ผลสำเร็จถึงไหน จะทำอะไรกันต่อไป

คุณอำนวยระดับกลุ่ม คือกรรมการของกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมเครือข่าย นำเรื่องราวที่เครือข่ายสรุปไปบอกเล่าให้เพื่อน ๆ กรรมการให้กลุ่มได้รับทราบ และเตรียมต้อนรับ เครือข่ายสัญจร โดยการติดต่อประสานงานแกนนำในหมู่บ้าน จัดสถานที่ประชุม เป็นพิธีกรในหมู่บ้านของตนเองเพื่อดำเนินการประชุมระหว่างเครือข่ายกับหมู่บ้าน สร้างสัมพันธ์ รู้จักคนในวงกว้างมากขึ้น รู้กับพื้นที่ระดับตำบลมากขึ้น

คุณอำนวยใช้ความรู้อะไร มีทักษะอะไรบ้างในการทำงาน

1) ต้องรู้เขา รู้เรา คุณอำนวยต้องตอบคำถามในใจให้ได้ว่า ในเวทีนี้เพื่อน ๆ เขามาทำอะไรกัน เพื่ออะไร มาจากไหน และจะไปไหนต่อ

2) รักษาเวลา กระตุ้นเวที เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามความคาดหวังให้มากที่สุด

  1. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้ผู้ร่วมประชุมสนุก และคิดตามไม่เครียด เช่น ร้องเพลง กิจกรรมอื่น ๆ เข้าร่วมเวที

  2. มีความรู้ ความรับผิดชอบ มองจากกลุ่มสวัสดิการตำบล คณะกรรมการตำบลเปรียบเสมือนกับตันเรือ เอางบการเงินมาเป็นเข็มทิศ เพื่อจะนำพาลูกเรือให้ถึงฝั่ง และให้สวัสดิการสมาชิกในเรืออย่างทั่วถึง และเหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงเสบียงที่เหลือตลอดเวลา และการเดินเรือออกไปเรื่อย ๆ เท่ากับห่างพี่เลี้ยงออกไปเรื่อย ๆ แต่ข้อดีของสวัสดิการตำบล ก็มีอยู่มาก (สวัสดิการตำบลเกิดขึ้นเพราะช่วยตอบคำถาม กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและเครือข่ายตำบล)

  3. เคารพในเสียงส่วนใหญ่ แต่ไม่มองข้ามเสียงส่วนน้อย เพราะเสียงส่วนใหญ่หมายถึงทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือก แต่อย่าลืมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้

 ได้อะไรจากงานวิจัย

ตอบ 1) รู้จักกลุ่มการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น สามารถวาดแผนที่ประเทศไทย และระบายกลุ่มการเงินหลัก ๆ ได้ ทำให้เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว สามารถที่จะติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

2) มีโอกาสได้เรียนรู้งานจากประสบการณ์ของกลุ่มการเงินอื่น ๆ มากขึ้น ที่ผ่านมาเรียนรู้จากปัญหาก็ตนเองมากกว่าและเรียนรู้จากประสบการณ์กลุ่มการเงินในวงแคบ ทำให้มองการพัฒนาได้ระยะสั้น แต่ผ่านงานวิจัยมองการพัฒนาได้ระยะไกลขึ้น

3) คิดวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนา โดยอาศัยข้อมูล การเงิน คน ชุมชน มากขึ้น

4) รู้จักประสานงาน เพื่อเชื่อมโยงองค์กรเครือข่าย กับกลุ่มอื่น ๆ มากขึ้น ปลุกสำนึกให้ตื่น (เครือข่ายเป็นองค์กรเพื่อใคร) บทบาทหน้าที่ ทุกคนยอมรับหรือยังจะต้องทำอย่างไรต่อไป

5) เรียนรู้ระบบการบริหารงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานที่เหมาะสม เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ทรงพระเจริญ

หมายเลขบันทึก: 44344, เขียน: 11 Aug 2006 @ 16:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)