สื่อการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอแนะนำกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale's of Experience