ฟังบทเพลงแผ่เมตตา(The Chant of Metta)  leaf
http://www.devamusic.com/sample_tracks/imeeooi/imeeooi_thechantofmetta_track01.mp3
[ * ขับร้องโดยท่าน Imee Ooi ]

อะหัง อะเวโร โหมิ Aham avero homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร May I be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหมิ -- abyapajjho homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ May I be free from mental suffering

อะนีโฆ โหมิ -- anigha homi
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย May I be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ -- sukhi - attanam pariharami
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข May I take care of myself happily

มะมะ มาตาปิตุ -- Mama matapitu
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า May my parents

อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ-- acariya ca natimitta ca
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร teachers relatives and friends

สพรหมะ จาริโน จะ -- sabrahma - carino ca
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง fellow Dhamma farers

อะเวโร โหนตุ -- avera hontu
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพยาปัชฌา โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีฆา โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข may they take care of themselves happily

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน -- Imasmim arame sabbe yogino
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้ May all meditators in this compound

อะเวรา โหนตุ -- avera hontu
ขอท่านจงปราศจากเวร be free from enmity and danger

อัพยาปัชโฌ โหนตุ -- abyapajjha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ be free from mental suffering

อะนีโฆ โหนตุ -- anigha hontu
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย be free from physical suffering

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ -- sukhi - attanam pariharantu
ขอท่านจงมีความสุข May they take care of themselves happily