แมลงปอ

  ชื่อสามัญ
   
      Dargonfly
  
    
      Order     ODONATA 

    SubOrder Anisoptera 

ลักษณะทั่วไป

  แมลงปอที่เห็นอยู่ทั่วไป ตามีขนาดใหญ่ หนวดสั้น ปากแบบกัดกิน ส่วนอกมีปีกสองคู่บางใส
  ปีกคู่หลังอาจจะใหญ่กว่าคู่หน้า ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 5 เชนติเมตร ขณะเกาะจะกางปีก
  พับไปข้างหน้า ตัวอ่อนจะอยู่ในน้ำ กินแมลงชนิดอื่น เช่นยุง เพลี้ย เป็นอาหาร
  พวกแมลงปอ (  dragonflies  )  มีดังต่อไปนี้
     แมลงปอบ้าน common skimmers  
            Family Libellulidae
     แมลงปอเสือ  club-tails 
            Family Gomphidae
     แมลงปอยักษ์  darners 

            Family Aeshnidae

โดย.....................วีระยุทธ