บรรยายการจัดการความรู้แบบบูรณาการ KM : Bantak Model

เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางพัฒนาระบบการจัดการความรู้(Knowledge Management)ควบคู่กับองค์การเรียนรู้(Learning Organization)และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา
           ทางบริษัทเอ็กซ์เปอร์เน็ทบุคส์(Expernet) ได้จัดให้มีการสัมมนาในเรื่องการจัดการความรู้แบบบูรณาการ KM : Bantak Model เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางพัฒนาระบบการจัดการความรู้(Knowledge Management)ควบคู่กับองค์การเรียนรู้(Learning Organization)และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา โดยจัดวันที่ 12 ตุลาคม 2548 เวลา 9.00-16.00 น. ณ Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเชิญนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก เป็นวิทยากร สำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายวิชาการเอ็กซ์เปอร์เน็ท โทรสาร 0-2718-1831,0-2318-4809 หรือติดต่อโทรศัพท์ที่ 0-2718-1821 หรือ E-mail : [email protected] มีที่นั่งจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น โดยสมาชิกลงทะเบียนท่านละ 1,508 บาท กรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านละ 2,800 บาท โดยจะได้รับหนังสือ 2 เล่มคือหนังสือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้(แปลโดยคุณบดินทร์ วิจารณ์)และหนังสือการสร้างกลยุทธ์ในการจัดการความรู้(แปลโดยประไพ จรูญนารถและวีรวุธ มาฆะศิรานนท์)
หัวข้อสัมมนา
1.       แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้(Concepts)
1.1    การจัดการองค์การสมัยใหม่
1.2    ความหมาย ประเภท ชนิด ระดับ ยุคสมัยของความรู้
1.3    ความหมาย แนวทาง หลักการ กฎหลักของการจัดการความรู้
1.4    ทศปฏิบัติและทศวิบัติของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ
1.5    กลยุทธ์ 10 ประการของการจัดการความรู้
1.6    ตัวแบบการจัดการความรู้ : SECI-Knowledge Conversion Process Model
1.7    ตัวแบบการจัดการความรู้ : The Cynefin Framework of Knowledge Management
1.8    ตัวแบบของการจัดการความรู้ : TUNA Model
1.9    ตัวแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการ : Bantak (LKASA) Model
2.       การจัดการให้เกิดการเรียนรู้(Learning)
2.1    บทบาทหน้าที่ของ CEO& CKO กับการจัดการความรู้
2.2    การสร้าง Knowledge Vision
2.3    การเตรียมคนในองค์กรให้พร้อมกับการเรียนรู้
2.4    การเตรียมทีมด้วยการลด Learning Disability
2.5    กิจกรรมเบื้องต้นเพื่อให้คนในองค์กรมีการเรียนรู้
2.6    วิธีการเรียนรู้แบบ Four Learning
2.7    ความคิดสร้างสรรค์ 4 แบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
2.8    การเขย่าองค์กรด้วย The Cynefin Framework of Knowledge Management
3.       การจัดการให้เกิดองค์ความรู้(Knowledge Organizing)
3.1    ความรู้และองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร(CSF)
3.2    การสร้างความรู้โดยการคว้า(capture)และคิดค้น(create)ความรู้
3.3    บริบท(Context) และเนื้อหา (Content)
3.4    การหมุนเกลียวความรู้SECI (Knowledge spiral)
3.5    บทบาทของวิศวกรความรู้
3.6    ตัวอย่างความรู้และองค์ความรู้ของโรงพยาบาลบ้านตาก
4.       การจัดการให้เกิดการใช้ความรู้(Knowledge Using)
4.1    บทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในการจัดการความรู้
4.2    วัฒนธรรมการเรียนรู้
4.3    การเรียนรู้จากการใช้ความรู้ : AAR, Lesson learned
4.4    หน้าที่ของผู้ปฏิบัติจัดการความรู้
4.5    ตัวอย่างการใช้ความรู้ตามตัวแบบบ้านคุณภาพสร้างสุข : ตัวแบบสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
5.       การจัดการให้เกิดการแบ่งปันความรู้(Knowledge Sharing)
5.1    บทบาทKM Facilitators ในการจัดการความรู้
5.2    การใช้พลังของการเคลื่อนความรู้ข้ามแดน
5.3    เวลา-เวที-ไมตรี-เอื้ออาทรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.4    รูปแบบหรือเทคนิคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.5    Community of Practiceชุมชนนักปฏิบัติ
5.6    Benchmarking มาตรฐานเปรียบเทียบ
5.7    เครื่องมือชุดธารปัญญา
6.       การจัดการให้เกิดขุมทรัพย์ความรู้(Knowledge Assets)
6.1    ประเภทของขุมทรัพย์ความรู้
6.2    รูปแบบการจัดเก็บความรู้
6.3    แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา(Portfolio):บุคคล หน่วยงาน องค์กร
6.4    สถานที่เก็บขุมทรัพย์ความรู้
6.5    การเข้าถึงขุมทรัพย์ความรู้
6.6    บทบาทของบรรณารักษ์ความรู้
7.       การประเมินการจัดการความรู้
7.1    รูปแบบการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร
7.2    ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้
8.       แนวทางการนำการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร
9.       บทสรุปและตอบข้อซักถาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 4424, เขียน: 24 Sep 2005 @ 22:19 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 12:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)