โรงพยาบาลบ้านตาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เราจะพบว่าถ้าเจ็บป่วย(ทุกขภาวะ) เราต้องให้การรักษา(Curative)จะเกิดความเสี่ยงสูง(High risk)และค่าใช้จ่ายสูง(High cost) แต่ถ้าเราทำเรื่องไม่ป่วย(สุขภาวะ)เราก็ส่งเสริมป้องกัน (Prevention & promotion) เราจะมีความเสี่ยงต่ำ(Low risk)และค่าใช้จ่ายต่ำ(Low cost)
  1. บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  โรงพยาบาลบ้านตาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
                 Bantak  hospital : Health Promoting Hospital Focus on citizen
รายชื่อคณะผู้วิจัย
                1.  นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
                2.  นางสุภาภรณ์  บัญญัติ  พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                การศึกษาเรื่อง โรงพยาบาลบ้านตาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตากที่สามารถผ่านการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้พร้อมกันทั้งHAและHPHและเพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านตากโดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับการวิจัยจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้แนวทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นกรอบในการวิเคราะห์
                ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นของตนเองโดยใช้แนวคิดการจัดการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวม(Total Healthy Management : THM) ทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพร้อมไปกับการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ดีขึ้นทั้งต่อต่อองค์การ เช่น ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลโดยไม่ใช้เงินงบประมาณด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์  พัฒนาโรงพยาบาลได้แม้จะมีทรัพยากรจำกัด  ผ่านการประเมินHA/HPH/HWP เป็นที่ศรัทธาของชุมชน ต่อเจ้าหน้าที่ เช่นความเครียดในการทำงานลดลง การกระทบกระทั่งกันระหว่างแผนก/วิชาชีพลดลงบรรยากาศการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น ต่อประชาชน เช่นสถานะสุขภาพดีขึ้น ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนลดลงลดลง ต่อผู้บริหาร ทำให้มีเวลาคิดวิเคราะห์งานมากขึ้นไม่ต้องตามควบคุมผู้ปฏิบัติมากนัก
                สรุปผลการศึกษานี้โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำแนวคิดการจัดการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ แต่ต้องมีความเข้าใจแนวคิดสำคัญของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆได้อย่างดี โดยเฉพาะการมองในเชิงระบบที่เห็นความเชื่อมโยงของทุกส่วนของโรงพยาบาลและทุกภาคส่วนของสังคม จากตัวแบบการวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์องค์กรและตัวแบบ รวบ หรือตัวแบบบูรณาการพลังชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจได้ง่าย

อ่านฉบับเต็มได้ใน www.bantakhospital.com ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

sai
IP: xxx.173.240.201
เขียนเมื่อ 

เคยพาแฟนเข้ารักษาฉุกเฉิน ระหว่างทางเดินทางกลับบ้านที่เพชรบุรีคะ หมอและพยาบาลโรงพยาบาลบ้านตาก(ตึกผู้ป่วยชาย) ดูแลคนใข้ดีมากคะ ทั้งที่เราใช้บัตรทอง รักษาฟรี คนไข้ร้องขอให้ดูอาการอย่างไร ก็ไม่มีหน้างอ ไม่มีอารมณ์ เสีย เหมือนโรงบาลรัฐ ที่เคยเข้าคะ นิสัยดีทุกคน แม้กระทั่งพี่เข็นรถอาหาร และพี่ รปภ. คะ ประทับใจมากๆคะ และขอขอบคุณมากๆที่ดูแลคนไข้ต่างจังหวัดอย่างเรา โรงพยาบาลเล็กๆ แต่ สะอาด มาก รุ้สึกอบอุ่น ไม่สบายหายเร็วดีคะ ชื่นใจคะที่มีโรงพยาบาลรัฐเล็กๆ แต่ดีอย่างนี้คะ

[email protected]
IP: xxx.53.132.134
เขียนเมื่อ 

ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตรยากค่ะ