เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ได้แจ้งให้โรงเรียนบุญวัฒนา       สุขานารี  อัสสัมชัญนครราชสีมา และเทศบาล 4 (เพาะชำ) ให้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  เพื่อนำส่งให้สำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนา ฯ  ภายในวันที่ 18  สิงหาคม  2549

         ในการประสานงานเรื่องนี้  จึงทำให้ทราบว่า โรงเรียนเทศบาล 4  (เพาะชำ)  ได้ขยายผลเรื่อง "การจัดการความรู้ในองค์กรของสถานศึกษา" ให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน   จากการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมทำให้ทราบว่าทีมแกนนำนักจัดการความรู้สามารถขยายผลเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิวภาพ  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน  เพราะทีมแกนนำมีความชัดเจนในเรื่องนี้จึงสามารถขยายผลการดำเนินการได้อย่างชัดเจน

         ขอบคุณทีมแกนนำนักจัดการความรู้และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)   และ สพท.นม.1 หวังว่าจะได้รับทราบข่าวความก้าวหน้าในการดำเนินงานผ่าน blog