ผลสอบพนักงานราชการ


ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ร.ร.สร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป.อบ.5

 ประกาศโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป   

............................................

            ตาม ประกาศโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว  ลงวันที่วันที่  18  พฤษภาคม  2554  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีผู้สมัคร  วิชาเอกทั่วไป จำนวน  47 ราย เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 ณ  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว  ตำบลหนองสะโน  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น

             บัดนี้   การดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป   เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการดำเนินการดังนี้

1. กำหนดวันรายงานตัว และสถานที่รายงานตัว

          ในการจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างครั้งแรกให้มารายงานตัว  โดยให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างครั้งแรกรายงานตัวที่ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว   ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   ในวันที่ 1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 – 11.30 น.  
          หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และทางโรงเรียนจะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรขึ้นบัญชีลำดับต่อไป

          2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว

         2.1  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
         2.2  รูปถ่ายในชุดสากลนิยม (ทั้งชายและหญิง) หน้าตรงไม่สวมแว่นกันแดด เป็นภาพถ่ายครั้งเดียวกัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด  1  นิ้วจำนวน 1 รูป        
         2.3  บัตรประจำตัวประชาชน    พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
         2.4  ระเบียนแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง  ฉบับจริง  พร้อมสำเนา จำนวน  2  ฉบับ
        2.5  บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
        2.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมสำเนา  จำนวน 2  ฉบับ
        2.7  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  30  วัน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.  ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2535)

      3.  การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
        โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยวจะจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป  ค่าตอบแทน  9,530  บาท  โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว ซึ่งได้รับการจัดสรรพนักงานราชการทั่วไป เป็นผู้จัดทำสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555
     4.  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี  นับตั้งแต่วันประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นต้นไป  และถ้าในอายุบัญชี  มีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย  คือ
     4.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
     4.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัว  เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
     4.3  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว กำหนด
    5.  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

           ประกาศ  ณ  วันที่  31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554

 

                                                     (นายวานิช  บุปผาวัลย์)

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว

 

 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

ลำดับที่ 

เลขที่ผู้เข้าสอบ 

ชื่อ - สกุล 

หมายเหตุ1

026

นางสาวมะลิวัลย์  ทันจิตร์

ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1


2

025

นางสาวพชรวรรณ  มะลิวัลย์

ให้มารายงานตัวและจัดทำสัญญา


3

015

นางสาวสุวรรณา  บุญชู

ในวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2554


4

020

นางสาวสุภัทราภรณ์  ช้างสาร

เวลา 09.00 - 11.30 น.


5

016

นางสาวยุพาภรณ์  อาจหาญ

ณ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว


6

036

นางปาริชาติ  ตรีจันทร์

อ.บุณฑริก   สพป.อบ. 5


7

014

นายปิติพร  ชานุชิต

 


8

034

นางสังวาล  ขาวสะอาด

 


9

012

นางณัฐกฤตา  บัวทิพย์

 


10

011

นางสาวรัตนภรณ์  ศรีสมุทร

 


11

022

นางสาวอัจฉราพรรณ  ลีลาศิริ

 


12

029

นางสาวสุดา  โนนชาย

 


13

031

นางสาวสุภัศนา  ทะสา

 


14

010

นายวศิน  แสวงผล

 


15

009

นายจักรกริศน์  แตรบรรเลง

 


16

018

นางวรรณา  นรุณ

 


17

024

นายประสิทธิ์ชัย  กัญญาสาย

 


18

017

นางสาวประภาพร  น้อยวรรณะ

 


19

003

น.ส.วรรษา   บุปผาวัลย์

 


20

004

นายอินทนนท์  บุปผาวัลย์

 


21

001

นายพงศกร  พรหมวงศ์

 


22

002

นางเพียงจันทร์ สารการ

 


23

007

นายวิฑูรย์  ปราบพล

 


24

027

นายญาณกฤษ  สินวรณ์

 


25

019

นางสาวอัญชลี  สรรศรี

 

26

021

นายนรินทร์  ศรีคุณ

 

27

041

นางสาวอุมาพร   ยาคำ

 

28

033

นายจิรัฐติศักดิ์  แตรบรรเลง

 

29

042

นายไกรศร  สัมโย

 

30

008

นางสาวศรินยา  วงศ์ตรี

 

31

006

นายภคพล  วนาสน

 

32

045

นางสาวอุไรวรรณ  ศรีรอง

 

33

039

นางสาวสิริลักษณ์  รอดคำทุย

 

34

040

นางสาวฉันทนา  ศรีรอง

 

35

023

นางสาวกาญจนีย์  คำวงค์

 

36

032

นางสาวนงนภัส   ค่าแพง

 

37

005

นายจีระศักดิ์  โจระสา

 

38

037

นางสาวทิพวรรณ  ประทุมทอง

 

39

047

นางสาวปิติพร  อุติลา

 

40

028

นางสาวเมทินี  จิตรทนต์

 

41

030

นางสาวพาวะณี  พลศรี

 

42

035

นางสาวบรรจง  สุโคตร

 

43

038

นายปรัชญา  ถ้ำหิน

 

44

013

นายศิริวัฒน์  สิมาวัน

 

ยินดีด้วยนะคะ ทุก ๆ คน เก่ง มาก มาก ...

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 441698เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2011 22:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ดูแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะ

ตามมาอ่าน ผ่านหลายคนเลยนะครับ...

  • ไม่เห็นมีชื่อ มหา เลย สมัครสอบ วิชาศิลธรรม
  • ตรวจ สาอบแล้วเขายุบ เอาวิชาศิลธรรม ไปใว้ทุกวิชา ( เหมือนเจ้าไม่มีศาล )
  • ใครจะเอาวิชา ฝากมาสอนให้เด็ก ๆ ได้มีศิลธรรม เท่ากับเจ้าของวิชา
  • มหา เลยตก งานที่มีความถนัด
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท