ประกาศชั้นเรียน


1.สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ 12สิงหา-ปิดไม่มีการเรียนการสอน

   ให้นักศึกษาเขียน บทที่1 ของงานวิจัยตนเอง

    (จากที่ อจ.ได้ comment ไปแล้ว)

    และส่งในวันทำการติดต่อคุณสดจิตร

   ยกเว้น3คน คือ บุญเรือน กรวรรณ และภราดร


 2.สัปดาห์ถัดไป วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหา-อจ.ลา ไม่มีการเรียนการสอน

  ให้นักศึกษาเขียน บทที่2 ของงานวิจัยตนเอง- รอส่ง


3.สัปดาห์ถัดไป วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหา-เข้าชั้นเรียน

   ให้นักศึกษาเขียน บทที่3 ของงานวิจัยตนเอง

   วันที่ 27 พบอาจารย์ตามตารางที่จอง

                 ส่งเอกสารบทที่ 1-2-3