มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคใทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

คนไทยเป็นคนเก่ง และดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบลวรรณ สดชื่นความเห็น (2)

สุภาพ ผ่องใส
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
เรารักกันและคิดถึงกันมากใช่มั้ย
โสภา กลิ่นลั่นทม
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
อยากมาหา