สรูปการใช้โปรแกรมค้นคว้า

มดตะนอย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การวิจัย

   การใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

 

วัตถุประสงค์  

                   1   คึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้นผ่าน  โปรแกรมสนทนาออนไลน์

                   2  ศึกษาการใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

                   3  ศึกษาความต้องการในการใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์

 กลุ่มตัวอย่าง

                  ประชากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2

ผลการวิจัย

         ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าประกอบด้วย  ผู้ใช้ที่เป็นเพศชายร้อยละ 58.3  เพศหญิงร้อยละ 41.7  อายุ 18-20 ปี  มีจำนวนมากที่สุดรองลงมาอายุ  21-24 ปี  ระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 61.5 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร้อยละ  38.5 ระยะเวลาในการใช้บริการมากที่สุดคือ  2 ชั่วโมง ( ร้อยละ 39.2)รองลงมาคือ 1 ชั่งโมง (ร้อยละ 36.3 ) ระดับปานกลาง 3-4 ชั่วโมง(ร้อยละ 16.7 ) ลำดับน้อยที่สุด คือ 5-6 ชั่วโมง (ร้อยละ 2 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้โปรแกรมค้นคว้าความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โอจ้ะ