จะสอบครู กศน.ตำบล, ประกาศผลครูผู้ช่วย, เงินเดือนครู ศรช., ครู ศรช.ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ, การขอใบประกอบวิชาชีพ, การเกษียณของพนักงานราชการ, เงินเดือน 5 %, รับเด็กในวัยเรียน, โปรแกรม ITw


จะมีการเปิดสอบครู กศน.ตำบล ( พนักงานราชการ ) ทั่วประเทศประมาณ 150 คน, ปีงบประมาณ 2555 คงปรับเงินเดือนครู ศรช. เป็น 8,700 บาท, ปัจจุบันไม่บังคับให้ครู ศรช.มีใบประกอบวิชาชีพครู, การขอใบประกอบวิชาชีพครู อาจสอบ 9 มาตรฐาน, พนักงานราชการเกษียณที่อายุ 60 ปี แต่อาจจ้างต่อได้, ทำไมพนักงานราชการเงินเดือนยังไม่ขึ้น 5 %, จะรับเด็กในวัยเรียนเข้าเรียนอย่างไร, ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศน. ภาค ก. ภายใน 10 มิ.ย.

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 6 เรื่อง คือ


 

         1. วันที่ 24 พ.ค.54  คุณเจริญ ผู้สอบเป็นครู ศรช. ได้รับการเรียกตัวมาแต่งตั้งเป็นครู ศรช. ที่ อ.บางปะอิน  โทรศัพท์มาถามความเห็นผมว่า ปัจจุบันทำงานเอกชนอยู่ เงินเดือนหมื่นกว่าบาท ควรจะลาออกมาเป็นครู ศรช. หรือไม่   ครู ศรช.จะได้สอบเป็นพนักงานราชการหรือไม่  และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเป็นครู ศรช. ได้หรือไม่  ทำอย่างไรจึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    ผมตอบว่า

             1.1  ทำงานเอกชนเงินเดือนหมื่นกว่าบาท ควรลาออกมาเป็นครู ศรช. ดีหรือไม่   ขอให้ตัดสินใจเอง  ( ปัจจุบันครู ศรช.เงินเดือน 7,940 บาท  ปีงบประมาณ 2555 คงเพิ่มเป็น 8,700 บาท )

 

             1.2  จากการสำรวจเมื่อปี 2553 พบว่ามีครู ศรช. 8,672 คน จึงเสนอ ครม. ขอปรับสถานภาพครู ศรช. ทั้งหมด 8,672 คน เป็นพนักงานราชการ ซึ่ง ครม. ก็มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ส.ค.54   แต่ ณ วันที่ 30 ส.ค.54 มีครู ศรช. 8,823 คน โดยมีครู ศรช. สมัครสอบ 8.563 คน และสอบผ่านได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลเพียง 8,550 คน  ซึ่งน้อยกว่าที่ ครม. เห็นชอบ  122 คน  ( และตอนนี้ก็มีครู กศน.ตำบลลาออกไปบ้างแล้ว รวมเป็นน้อยกว่าที่ ครม.เห็นชอบประมาณ 150 คน )    ถ้าจะมีการสอบเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลอีก ก็จะสอบอีก ประมาณ 150 คน เท่านั้น จะเกินที่ ครม. อนุมัติไม่ได้   โดยจะให้สอบเฉพาะในจังหวัดที่มีครู กศน.ตำบล น้อยกว่าจำนวนตำบล ( จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ )   ซึ่งจำนวนอำเภอที่ยังมีครู กศน.ตำบลไม่ครบทุกตำบล มีมากกว่า 200 อำเภอ ฉะนั้นถึงจะสอบ บางอำเภอก็จะยังไม่ได้พนักงานราชการเพิ่ม  ต้องรอจนกว่าครู กศน.ตำบล ของตำบลที่มีมากกว่า 1 คน ( จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กทม. ) ลาออก หรือเกษียณ หรือถูกเลิกจ้าง หรือเสียชีวิต หรือย้าย จึงจะตัดอัตราไปให้อำเภอที่มีครู กศน.ตำบลไม่ครบทุกตำบล  ( ไม่ให้ที่เดิมบรรจุคนใหม่แทน )

             ในเรื่องของการเปิดสอบเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล อีกประมาณ 150 คนนี้ ยังไม่มีกำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อไร เพราะ จนท.กจ.มีน้อย ต้องดำเนินการเรื่องอื่น   ท่าน ผอ.กจ. บอกผมว่ากำลังจะเริ่มสำรวจว่ามีตำแหน่งว่างที่ไหนบ้าง ผู้สมัครต้องเลือกอำเภอตั้งแต่ตอนสมัครเลย ( คล้ายการสอบครู ศรช. ) และ บุคคลทั่วไปมีสิทธิสมัครสอบ

 

             1.3  ระเบียบหลักเกณฑ์ปัจจุบัน ยังไม่บังคับให้ครู ศรช. มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ถ้าครู ศรช. จะสอบเป็นข้าราชการครู ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

 

             1.4  ช่องทางที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูช่องทางหนึ่งคือ การสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ถ้าสอบผ่านสะสมครบ 9 มาตรฐาน ( สมัครสอบครั้งละกี่มาตรฐานก็ได้ ) ก็จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และ เมื่อฝึกสอนครบ 1 ปี ก็ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
                   ผู้ขอรับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด  ซึ่งสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ http://testth.ksp.or.th   จะมีการเปิดสอบเป็นระยะ ๆ  โดยภาคกลางจัดสอบที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา
                   การทดสอบมาตรฐานความรู้นี้ สามารถเลือกทดสอบได้ 9 มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย  1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  2. การพัฒนาหลักสูตร  3. การจัดการเรียนรู้  4. จิตวิทยาสำหรับครู  5. การวัดและประเมินผลการศึกษา  6. การบริหารจัดการในห้องเรียน  7. การวิจัยทางการศึกษา  8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ  9. ความเป็นครู  ( ถ้าที่เรียนปริญญาตรีมา ได้เรียนวิชาพวกนี้แล้ว ก็ขอเทียบโอนในบางมาตรฐานได้ )


   

         2. ( หมายเหตุ ข้อนี้อาจล้าสมัยแล้ว เพราะท่านเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ บุญเรือง พูดในที่ประชุมที่โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ ช่วงงานกฐินพระราชทาน ต้นเดือน พ.ย.55 ว่า จะให้พนักงานราชการ กศน.เกษียณแค่อายุ 60 ปี ) วันเดียวกัน มีผู้ถามในเว็บบอร์ด สพร.กศน. ว่า  พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล มีการเกษียณหรือไม่   
             กรณีการเกษียณของพนักงานราชการนี้ เทียบเคียงกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ คือ เกษียณเมื่อมีอายุครบ 60 ปี ครับ  แต่... หากส่วนราชการประสงค์จะจ้างพนักงานที่เกษียณอายุแล้ว  พนักงานราชการดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งไม่อาจหาได้โดยทั่วไป   มีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของส่วนราชการ   โดยต้องคำนึงถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อายุ และสมรรถภาพของพนักงานราชการ รวมทั้งระยะเวลาการจ้างจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามกรอบอัตรากำลัง 4 ปี


   

         3. วันที่ 26 พ.ค.54  สมัย  สมภาร ครู กศน.ตำบล ของ กศน.อ.ผักไห่ นี่แหละ  ถามผมว่าเมื่อไรครู กศน.ตำบล จึงจะได้เงินเดือนขึ้น 5 % ( เดือน พ.ค.54 นี้ ก็ยังไม่เห็นขึ้น )    ผมถามข้อมูลจาก อ.อ๊อด สนง.กศน.จ.อย. และ อ.พยอม กจ.กศน.   ได้รับข้อมูลว่า  ตอนนี้ในสังกัด กศน. ได้ขึ้นเงินเดือน 5 % แล้ว เฉพาะข้าราชการพลเรือนเท่านั้น เพราะ ก.พ. ส่งหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ของ ขรก.พลเรือนมาให้ดำเนินการแล้ว   ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการทุกตำแหน่ง ยังไม่มีใครได้เงินเดือนขึ้น 5 % เลย    โดยในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ก.ค.ศ. ยังไม่แจ้งหลักเกณฑ์มาให้ดำเนินการเลย
             สำหรับพนักงานราชการนั้น ก.พ.ร. แจ้งหลักเกณฑ์มาให้ดำเนินการแล้ว  แต่จังหวัดต้องออกคำสั่งปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ แล้วส่งไปให้ กจ. ตรวจสอบก่อน ถ้าคำสั่งถูกต้องจึงจะเบิกจ่ายให้ได้   ตอนนี้มีบางจังหวัดคือ จ.ยะลา ส่งคำสั่งปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการไปให้ กจ. ตรวจสอบแล้ว   และ กจ. กำลังจะทำตัวอย่างส่งมาให้ทุกจังหวัดดำเนินการ  ( วันนี้ อ.พยอม จะส่งตัวอย่างคำสั่งมาให้ผม ผมขอให้ส่งไปที่ สนง.กศน.จ.อย.    ผมคิดว่ารอให้ กจ. ส่งมาอย่างเป็นทางการจะชัดเจนดี )


   

         4. วันเดียวกัน ( 26 พ.ค. )  คุณสมถวิล กลุ่มพัฒนา กศน.  โทร.มาคุยกับผม เรื่องการรับเด็กในวัยเรียนเข้าเรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน ว่า จะเอายังไงแน่ เพราะผมบอกไว้ที่ http://www.gotoknow.org/blog/nfeph999/437497  ว่า ให้ปฏิบัติตามหนังสือราชการฉบับปี 51  คือ รับเด็กในวัยเรียนเข้าเรียน กศน.ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเขตพื้นที่ ( รับแล้วแจ้งให้จังหวัดทราบ )   แต่  กลุ่มพัฒนา กศน. ตอบในเอกสารถาม-ตอบ ปี 53 ว่า ให้เขตพื้นที่มีหนังสือส่งตัวมา  ซึ่งตอนจะทำเอกสารถาม-ตอบปี 53 นั้น ก็คุยกับผมแล้ว ตอนนั้นผมบอกว่าให้เขตพื้นที่มีหนังสือส่งตัวมา    และตอนนี้กำลังจะมีการอบรมครูแกนนำจังหวัดละ 2 คน ในวันที่ 6-10 มิ.ย. จึงต้องสรุปเรื่องนี้ให้ชัดเจนเผื่อผู้เข้าอบรมจะถาม

             ผมตอบว่า ผมจำไม่ได้ว่าได้คุยกันตอนจะทำเอกสารถาม-ตอบปี 53    แต่ถ้าคุยกับผมก่อนปี 49 ผมก็จะตอบว่า ให้เขตพื้นที่ฯมีหนังสือส่งตัวมา เพราะตอนนั้นส่วนกลางแจ้งมาอย่างนั้น

            ผมให้ความเห็นว่า ส่วนกลางจะกำหนดอย่างไรก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม แต่ขอให้แจ้งมาเป็นหนังสือราชการ เพราะสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามหนังสือราชการฉบับล่าสุดอยู่แล้ว    ความคิดส่วนตัวผม คือถ้าโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนลาออกมา ก็ให้สถานศึกษา กศน. รับได้ แล้วจึงแจ้ง สนง.กศน.จังหวัด/กทม. ดำเนินการต่อไป    ( คุณสมถวิลบอกว่า มีหนังสืออีกฉบับ คือหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.04/5719 เรื่องการรับนักเรียนในระบบเข้าศึกษาในสถานศึกษา กศน. ลงวันที่ 11 ธ.ค.51  ระบุว่า กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนในสถานศึกษา กศน. ... ... ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกันที่เรียนอยู่ในโรงเรียนปกติ )


   

         5. วันที่ 27 พ.ค.54  ได้รับอีเมล์จาก กศน.อ.เมืองราชบุรี แจ้งปัญหาโปรแกรม ITw ว่า  นักศึกษาคนหนึ่ง รหัส 531 จำหน่ายลาออกแล้ว  ภาคเรียนนี้ 541 มาสมัครใหม่  จนท.ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม ITw ให้ผิด โดยขึ้นทะเบียนซ้ำสองกลุ่ม แต่สามารถขึ้นทะเบียนได้โดยที่โปรแกรมไม่ฟ้องว่าซ้ำ โปรแกรมถามแต่ว่าเคยเป็นนักศึกษาเก่าจะดึงประวัติมาไหม   จึงทำให้ภาคเรียนนี้ มีชื่อนักศึกษาคนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ซ้ำ 2 ชื่อ 2 รหัส   จะแก้อย่างไร ทำไมโปรแกรมไม่ฟ้องว่าซ้ำ    ตอบว่า   ให้ลบประวัตินักศึกษาออก 1 รหัส

             เรื่องนี้ คุณสุขุม  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม บอกว่า โปรแกรมจะตรวจสอบเพียง 1 เรคคอร์ด เท่านั้น  แต่เฉพาะรายนี้พิเศษกว่าคนอื่น เรคคอร์ดที่ 1 คือรหัส 531  เรคคอร์ดที่ 2 คือรหัส 541 ครั้งที่ 1  และ เรคคอร์ดที่ 3 คือรหัส 541 ครั้งที่ 2    เมื่อเพิ่มประวัติในภาค 541 ครั้งที่ 1 โปรแกรมก็จะฟ้องเฉพาะเรคคอร์ดที่ 1 คือบอกว่ามีประวัติเก่าจะดึงประวัติเก่ามาหรือไม่    และเมื่อเพิ่มประวัติในภาคเดียวกันเป็นครั้งที่ 2 โปรแกรมก็ยังฟ้องเฉพาะเรคคอร์ดที่ 1 เหมือนเดิม    ถ้ารายนี้ไม่เคยมีรหัส 531  เรคคอร์ที่ 1 ของรายนี้ จะเป็นการเพิ่มประวัติในภาค 541 ครั้งที่ 1   เมื่อจะเพิ่มประวัติครั้งที่ 2  โปรแกรมจึงจะฟ้องว่าซ้ำ

             คุณสุขุมจะแก้ไขโปรแกรมในเวอร์ชั่นต่อไป ให้ตรวจสอบทุกเรคคอร์ด


   

         6.  วันเดียวกันนี้ คุณนิภาพร กศน.อ.ลาดบัวหลวง ถามผมในเฟซบุ๊ค ( กลุ่มครูนอกระบบ ) ว่า ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย กศน. เมื่อไร    เรื่องนี้ กจ.บอกว่า ทำอยู่คนเดียว ผู้เข้าสอบประมาณห้าพันคน 2 วิชา แต่จะพยายามให้เร็ว ( การประกาศผลสอบภาค ก ไม่ต้องนำเข้า อ.ก.ค.ศ. ) จะประกาศผลอย่างเร็วสัปดาห์หน้า อย่างช้าสัปดาห์ต่อไป ครับ


 

หมายเลขบันทึก: 441006เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2011 12:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (135)

เรียนถามคุณ เอกชัย เมื่อไหร่ สำนักงาน กศน.จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ครูอาสาฯ เหมือนกับการให้ความสำคัญ กับ " ครูกศนงตำบล" เพราะทุกวันนี้สำนักฯไม่เคย

พูดถึง ครูอาสาฯเลย หรือรอให้หมดสัญญา แล้วเลิกจ้าง รบกวนช่วยตอบด้วยนะครับ

ทำไมถึงคิดว่าสำนักงาน กศน. ไม่พูดถึง ไม่ให้ความสำคัญกับครูอาสาฯ ล่ะครับ  ผมคิดว่ามีอีกมากมายหลายตำแหน่ง ที่เขาน่าจะคิดว่าไม่มีใครพูดถึงหรือให้ความสำคัญมากกว่าครูอาสาฯ ( แม้แต่คุณเองก็อาจจะไม่เคยได้ยินใครพูดถึง จนคุณก็ไม่รู้จัก ) แต่เขาก็ทำงานไป เช่น วิทยากรนำชมในศูนย์วิทย์, ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ, ลูกจ้างประจำตำแหน่งต่าง ๆ, วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง, ครู ปวช.กศน., ครูสอนเด็กเร่ร่อน, ครูสอนคนพิการ, ครูประจำกลุ่ม ฯลฯ   หรือแม้แต่ข้าราชการครู, บรรณารักษ์ข้าราชการ, พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ

         บทบาทหน้าที่ของครูอาสาฯก็มีอยู่แล้ว แต่ก็ต้องปรับไปตามสภาพของแต่ละอำเภอ ซึ่งทั่วประเทศแตกต่างกันมาก เช่น ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนักศึกษามาก ครูอาสาฯก็ต้องช่วยพบกลุ่มมาก ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้มีนักศึกษาน้อย ครูอาสาฯก็ต้องช่วยงานในสำนักงาน กศน.อำเภอและนิเทศประสานงานมาก เป็นต้น    ถ้าจะกำหนดบังคับให้ทุกอำเภอทุกคนมีบทบาทหน้าที่เหมือนกันหมด ก็ไม่ใช่ กศน. ( กศน.ต้องยืดหยุ่นไม่ใช่หรือ ) มีคนบอกว่า คนที่ชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดทุกอย่างนั้น ไม่เหมาะที่จะอยู่ กศน.

ขอบคุณอ.เอกชัยมากค่ะ..เป็นข้อมูลที่ให้กำลังครู ศรช.ใหม่อย่างดิฉันมากเลยค่ะ...ข้อมูลดี ๆ ทั้งนั้นเลย...ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

ได้อ่านคำตอบเกี่ยวกับครูอาสาฯ แล้วค่อยใจชื้นคะ มีกำลังใจขึ้นหน่อยคะ

ขอขอบคุณอ.เอกชัยมากค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆกับทุกท่านค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48 Ico48

อ.เอกชัย ตอบปัญหาครู อาสาฯ ได้ถูกใจมาก - บุคลากรของ กศน.อีกหลายกลุ่ม ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่เบื้องหลัง เช่น ครู ปวช.กศน., ครูสอนเด็กเร่ร่อน, ครูสอนคนพิการ, ครูประจำกลุ่ม ลูกจ้างชั่วคราวเงินอุดหนุน เงินงบประมาณ แม้แต่ยามรักษาการณ์จ้างเหมาฯลฯ หลายคนมีความตั้งใจทำงานสูงมาก วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ สถานศึกษาให้มาปฏิบัติงานก็มาด้วยความพร้อมเพรียง ตั้งใจ (เห็นตัวอย่างที่ กศน.จังหวัดสระบุรี ที่อื่นก็คงเป็นเช่นกัน-อย่าเพิ่งน้อยใจ ทุกจังหวัดแหละ) - ที่ผ่านมาหลายท่านก็มีโอกาสสอบเป็น ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ , ครู ซึ่งก็ขึ้นกับโอกาสและการพัฒนาตนเอง - ผมให้กำลังใจกับน้องที่ทำงานด้วยกันเสมอว่า ทำงานให้ดีที่สุดเถอะ บุญกุศลที่เกิดจากการสอนคนให้มีความรู้เป็นกุศลธรรมที่มีค่าสูง จะส่งผลกับผู้ปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาอย่างคาดไม่ถึง ไม่ต้องใช้อามิสเป็นทานที่เรียกว่า "วัตถุทาน" ความรู้เป็น"ธรรมทาน" เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน

ขอบใจ อ.สุพจน์ Ico48 ครับ ( พูดถึงกุศลธรรม ไม่ค่อยเข้ากับใบหน้านะ หน้ายังหนุ่ม ๆ ... หึหึ )

ขอถามเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับครูอาสาหน่อยนะครับ คืออยากทราบว่าข้าราชการที่ต้องลงอำเภอแล้ว ผอ ใช้อำนาจของ ผอ เรียกตัวขี้นมาช่วยราชการบนจังหวัดนั้น ทำได้หรือไม่ ทำได้คราวละกี่วัน และทำได้กี่ครั้ง ครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับครูอาสาหรือบรรณารักษ์ซักเท่ารัยหนักแต่ก็อยากรู้ เพราะว่าจะต้องทำงานคนเดียวละครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ตามคำสั่งมอบอำนาจที่ 270/2551 ข้อ 13. ผอ.จังหวัด ให้ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งไว้ ( แต่ถ้าเจ้าตัวไม่เต็มใจ ไม่มีความผิด และได้รับความเดือดร้อนจากการไปช่วยราชการ เขาอาจร้องเรียนได้ )

ผมเห็นว่า การใช้อำนาจที่ได้รับมอบของ ผอ.กศน.จังหวัด ให้ข้าราชการครูมาช่วยราชการที่สำนักงาน กศน.จังหวัด มีความเหมาะสมชอบด้วยเหตุและผล ในช่วงนี้เป็นช่วงปรับเปลี่ยนการบริหารงาน, การย้าย, การสอบเข้าสู่ตำแหน่ง ส่งผลให้บุคลากรที่สำนักงาน กศน.จังหวัด (น้องพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ) หลายท่านที่ยังขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฏระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง มักประสบปัญหาในการทำงาน - ครูแก่ๆ(เช่น ผมเป็นตัวอย่าง) ยังพอมีความรู้ และประสบการณ์ 20 -30 ปี ที่อยู่ กศน.น่าจะต้องเป็นพี่เลี้ยงกันไปก่อน เมื่อทุกอย่างเข้าที่ เข้าทางแล้ว ท่านผอ.กศน.จังหวัด ก็คงไม่รบกวนแล้วหละ

ดังนั้นน้องพนักงานราชการคงต้องพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ของ ครูแก่ๆ(เช่น ผมเป็นตัวอย่าง) ให้มากที่สุด แต่บางครั้งเราก็ต้องกล้าเข้าไปหา ไปเรียนรู้ ขยันซัก ขยันถาม เหมือนกับทานBuffet ที่ต้อง Self service - ครูแก่ๆ(เช่น ผมเป็นตัวอย่าง) มักจะขี้น้อยใจ ถ้าไม่ถามก็แปลว่ารู้แล้ว ทำได้ ครูแก่ๆก็จะเข้าใจเช่นนั้น แต่ถ้าเข้ามาถาม ก็ยินดีอธิบายให้หมดทุกเรื่อง อยู่ที่ว่าเราจะมีเทคนิคเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหน - น้องที่อำเภอไม่ต้องน้อยใจหรอก จังหวัดกับอำเภอก็ครอบครัวเดียวกัน ถ้าบ้านหลังคารั่ว เราอยู่ในห้องนอนก็ย่อมเปียกด้วยเช่นกัน ผลความล่าช้า ผิดพลาดที่จังหวัด ก็ย่อมส่งผลถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพของอำเภอเช่นกัน รุ่นนี้อยู่อีกไม่กี่ปี ก็เก็บจอแล้ว (ผมอีกเหมือนกัน มี 2 ทาง-ทางหนึ่งเลือกเอง early ทางที่สอง ธรรมชาติเลือกให้ ส่วนใหญ่มักจะได้ทางที่สอง เลือกเองไม่ค่อยทัน หรือไม่มีโอกาสเลือก) - เห็นใจครูแก่ๆ เถอะครับ บางท่านอยู่จังหวัดมาตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการ 30 กว่าปีแล้ว ความผูกพัน ความอาลัยย่อมมีเป็นธรรมดา บ่นไปเรื่อย คนแก่ก็อย่างนี้หละ (จะ 50 แล้ว) จบดีกว่า...

เห็นด้วยกับ อ.สุพจน์ Ico48 ครับ น้องพนักงานราชการใหม่ ถึงจะเก่ง จะดีอย่างไร ก็ยังมีประสบการณ์น้อยเป็นธรรมดา ต้องเรียนรู้มากกว่า 1 ปี จึงจะคล่อง

ขอบคุณครับ ท่านที่กรุณาตอบ ผมมีอีกคำถามนะครับ คือที่สอบพนักงานราชการไปแล้ว คราวนี้มีน้องขึ้นบัญชีไว้ แล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนอยากให้น้องคนนี้เป็น ก็เลยให้ผู้ใหญ่ในกรมขอตำแหน่งให้ อยากทราบพอได้ตำแหน่งแล้วจะต้องสอบใหม่หรือว่าเอาที่ขึ้นบัญชีมาเป็นพนักงานราชการเลยครับ คือผมก็ไม่ได้อิจฉาน้องเค้าหรอกครับ แต่ไม่ไหวจริงๆครับ วันๆเอาแต่เลี้ยงหมูในเฟสบุ๊ค งานก็กว่าจะเสร็จก็นานมากๆๆๆ ที่เคืองสุดๆเลยนะครับ เป็นเวป กศน. ใหญ่ไม่ได้อะครับ ผมอเครียดเลย

คุณเล่นเปลี่ยนชื่อ ทำให้ งง และข้อความคำถามของคุณก็อ่านแล้วยิ่ง งง ( ที่ว่า "ที่เคืองสุดๆเลยนะครับ เป็นเวป กศน. ใหญ่ไม่ได้อะครับ ผมอเครียดเลย" น่ะ แปลไม่ออกเลย )

         ปกติถ้าตำแหน่งเดียวกัน เช่น เป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเหมือนกัน หน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานในกลุ่มบัญชีเดียวกัน มีขึ้นบัญชีอยู่และยังไม่หมดอายุบัญชี ก็ไม่ต้องสอบใหม่ครับ เรียกจากที่ขึ้นบัญชีไว้เลย

202.143.163.144-151 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร

เงินเดือน5% กำลังเร่งทำคำสั่งเพื่อเสนอให้สำนักงาน กศน.ตรวจสอบอยู่ค่ะ

ขอบใจแทนพนักงานราชการทุกคนด้วยครับ Ico48
( สำหรับผม คิดว่า ยังไง ๆ ก็ต้องได้ย้อนหลังตั้งแต่ 1 เม.ย.54 อยู่แล้ว ได้เร็วก็หมดเร็ว )

ตอนนี้เท่าที่ทราบ ตำแหน่งพนักงานราชการที่ จ.พระนครศรีอยุธยา มีโควต้าประมาณ 7 ตำแหน่ง กรณีที่สอบแล้วได้แค่ขึ้นบัญชีไว้ ก็คือต้องรอ คนเก่าออกใช่ไหมครับ

และอีกคำถามหนึ่งอยากทราบว่า ครู ศรช ที่สอบเข้ามาใหม่ มีสิทธิ์ได้ปรับเป็นพนักงานราชการตามรุ่นแรกก่อนหน้านี้ไหมครับ แต่ยังไงผมก็คงต้องลองสอบดูล่ะครับ

1. ขณะนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้โควต้า 7 ตำแหน่งพอดี ( ไม่ใช่แค่ "ประมาณ" ) ถ้าสอบเสร็จก็บรรจุแต่งตั้งทันที 7 ตำแหน่ง ที่เหลือขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี ( ถ้าได้โควต้ามาเพิ่มภายหลังอีกจึงจะบรรจุแต่งตั้งเพิ่ม )

2. ทุกคนที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ต้องผ่านการสอบเป็นพนักงานราชการ   ส่วนผู้ที่สอบเป็นครู ศรช. อยู่แล้ว ถ้าอยากจะเป็นพนักงานราชการก็ต้องสมัครสอบเป็นพนักงานราชการใหม่แข่งกับบุคคลภายนอกครับ

สวัสดีค่ะ ดิฉันอายุ 46 แล้ว จบปริญญาบริหาร การตลาด (จบมา 20 ปีแล้วค่ะ) สามารถสอบครูกศน.ตำบลได้ไหมคะ อยากทำงานประจำค่ะและสนใจการเป็นครูค่ะ

ผมไม่แน่ใจว่า ปริญญาบริหาร การตลาด จะเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองหรือไม่ คุณลองไปค้นดูที่ http://203.146.206.27/qualify52_v1/view_eduall_list.php ( การค้นต้องรู้ชื่อสถานศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก ที่สะกดถูกต้องครบถ้วนเป๊ะ ผิดพลาดไม่ได้ )

ขอสอบถามหน่อยได้ไหมค่ะ คือได้ข่าวว่า กศน มีการเปิดสอบครู กศน.ตำบล ในวันที่ 4-10 นี้

ดิฉันพึงเรียนจบครูมา มีสิทธิสอบได้หรือเปล่าค่ะ

แล้วในการสมัครเค้าบอกว่าต้องเขียนแนวทางการพัฒนากศน.ตำบล อันนี้ดิฉันไม่เข้าจว่าต้องทำอย่างไร รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ

ถ้ามีคุณสมบัติครบก็มีสิทธิสมัครครับ
         สำหรับแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล นั้น ก็คือให้เสนอแนวทาง/วิธีการพัฒนา กศน.ตำบล   ซึ่งจะเสนอแนวทางนี้ได้ก็ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจก่อนว่า ปัจจุบันนี้ กศน.ตำบล คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีจุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/อุปสรรค อย่างไร ถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะเสนอแนวทางการพัฒนาได้ ( ถ้าคิดจะสมัครก็ต้องหาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาเรื่องนี้ )

ขอบคุณมากๅค่ะ ลองค้นตามที่คุณเอกชัยให้มา มีรายชื่อค่ะคือจบจากรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด แต่ไม่มีเลขที่หนังสือที่ก.ค.รับรอง เลยไม่แน่ใจ หรือว่ารายชื่อทั้งหมดในนั้นคือรับรองทั้งหมด ต้องรบกวนคุณเอกชัยอีกครั้งค่ะ

สอบวันเดียวกับ กพ เลย

ไม่มีเลขที่หนังสือที่ ก.ค.รับรอง ไม่เป็นไรครับคุณ poompim

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ถามอีกนิดนึงนะคะ คุณเอกชัยคิดว่าอายุที่มาก(46) กับไม่ได้เรียนด้านครู(เคยทำงานบริษัท หน้าที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน)จะเป็นอุปสรรคในการสอบไหมคะ คือได้คุยกับเพื่อนและญาติๆเค้ากลัวว่าอาจจะเป็นปัญหาตอนสอบสัมภาษณ์อ่ะค่ะ ต้องขอโทษนะคะที่ถามจู้จี้

อายุ 46 ก็เป็นไปได้ที่กรรมการสัมภาษณ์บางคนจะให้คะแนนน้อยลงบ้าง และการที่ไม่ได้เป็นครู กศน.อยู่ ก็จะเสียเปรียบคนที่เป็นครู กศน. อยู่ ( ลูกจ้างชั่วคราว ) ที่จะมาสอบแข่งกันด้วย เพราะข้อสอบก็จะถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่ครู กศน.ตำบล ด้วย

หนูจบ ป.ตรี วิชาเอก ภาษาไทย และ ป.โท สาขา จิตวิทยาชุมชน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท ค่ะ จะสมัครสอบครู กศน.ตำบล แต่หนูไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเลยค่ะ เรียนมาตลอด คือ ทางบ้านมีธุระกิจส่วนตัวน่ะค่ะ อยากเรียนถามว่าจะเสียเปรียบผู้สมัครรายอื่นๆ ที่มีประสบการณ์มาไหมค่ะ ส่วนเรื่องทำข้อสอบหนูจะอ่านให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะ

ก็คงเสียเปรียบผู้ที่ทำงานเป็นครู กศน. อยู่แล้ว แต่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้เป็นพนักงานราชการ ซึ่งเขาต้องมาสอบแข่งกับบุคคลภายนอกด้วยเพื่อจะเป็นพนักงานราชการ คิดว่าเขาน่าจะรู้คำตอบของข้อสอบและเขียนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลได้ดีกว่านะ
         แต่ถึงเขาจะได้เปรียบบ้าง ก็ไม่แน่ว่าบุคคลภายนอกจะแพ้หมด คนเก่งจริงดีจริงถึงจะเสียเปรียบบ้างก็ชนะได้ ผมคิดว่าจะมีครู กศน.เก่าบางคนสอบไม่ผ่าน และบุคคลภายนอกบางคนสอบได้ขึ้นบัญชีหรือได้บรรจุทันที

ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ มีข้อคำถามเพิ่มเติมค่ะ

1.การเขียนแนวทางพัฒนา กศน.ตำบล ต้องกำหนดไหมค่ะ ว่าตำบลอะไร หรือเขียนอย่างกว้างๆ

2.เวลาสมัครสอบสามารถเลือกตำบลที่เราต้องการได้เลยหรือเปล่าค่ะ หรือว่าสอบให้ได้ก่อน แล้วเลือกทีหลัง

3.การประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ดูจากที่เราเขียนไปหรือสัมภาษณ์ด้วยค่ะ

1. การเขียนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ไม่กำหนดว่าตำบลอะไร ให้เขียนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลทั่วไป ( แต่ถ้าใครจะกำหนดสมมุติ ก็คงไม่ผิด )

2. เวลาสมัครสอบ สำนักงาน กศน.ไม่ได้กำหนดให้เลือกตำบล แต่จะให้เลือกตำบลในวันที่เรียกตัวผู้สอบได้อันดับแรก ๆ ตามจำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้งทันทีของแต่ละจังหวัด มารายงานตัว

3. การประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล จะดูจากที่เขียน  ส่วนการสัมภาษณ์นั้น กรรมการบางท่านอาจจะถามถึงเรื่องแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ด้วยหรือไม่ก็ได้ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

1.วิสัยทัศน์ เขียนเกี่ยวกับ กศน.ที่มีอยู่แล้ว หรือให้เรากำหนดขึ้นมาเองค่ะ

2.แบบผลงานดีเด่น ถ้าเพิ่งจบมาใหม่ ควรเขียนอย่างไร ค่ะ

3.รวมทั้งแนวทางการพัฒนา กศน ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ นอกจากการเขียนวิสัยทัศน์แล้ว ต้องเขียนถึงเป้าหมายและแนวการดำเนินงาน(บรรยาย)เลยหรือเปล่าคะ หรือเขียน เฉพาะพันธกิจกับเป้าประสงค์เป็นหัวข้อไว้เพียงแค่นั้นคะ

ตอบ #2481320 และคุณ poompim
         เขาให้เขียนวิสัยทัศน์ ผลงานดีเด่น แยกต่างหากด้วยหรือครับ ไปสมัครมาหรือยัง ( ถ้าเขาให้เขียนแยกส่งต่างหาก ช่วยบอกหน่อยนะ )  ผมเข้า่ใจว่าให้เขียนไปตามหัวข้อในใบสมัคร กับแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ( คุณเขียนข้อ 3 ว่า แนวทางการพัฒนา กศน. เฉย ๆ ผมกลัวคุณเข้าใจผิดจัง ต้องเป็นแนวทางพัฒนา กศน.ตำบล นะครับ คุณต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนว่า กศน.ตำบล คืออะไร ) ส่วนเรื่องอื่นเข้าใจว่าให้เตรียมคำตอบไว้ตอบเวลาสัมภาษณ์
         วิสัยทัศน์ หมายถึงวิสัยทัศน์ของตัวเราเอง
         ผลงาน ถ้าเพิ่งจบมาใหม่ ก็เขียนถึงผลงานระหว่างเรียนหรือก่อนเรียนหรือผลงานอะไรก็ได้ที่แสดงถึงคุณสมบัติ+ความรู้+ความสามารถของเรา ถ้าไม่มีผลงานก็บอกว่าไม่มีผลงาน
         การเขียนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล เราต้องศึกษาให้เข้าใจว่า กศน.ตำบล เป็นอย่างไร แล้วคิดว่าควรจะพัฒนาอย่างไร และเขียนให้ได้ ตามที่ผมตอบที่ #2477132
         การเขียน วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวการดำเนินงาน พันธกิจ เป้าประสงค์ ถ้าเขาบอกให้เขียนแยกส่ง ก็เขียนยังไงก็ได้ แต่ถ้าหมายถึงเขียนอยู่ในส่วนของแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ก็จะเขียนหัวข้อไหน หรือไม่ ก็ได้ครับ        

จากแบบฟอร์มใบสมัครนอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้วยังมีหัวข้อ"วิสัยทัศน์"ให้เขียนคือมีคำว่า วิสัยทัศน์ คำเดียวอยู่กลางหัวกระดาษ แล้วก็มีเส้นบรรทัดมาให้เต็มหน้ากระดาษ ล่างสุดของกระดาษเขียนมาว่า ไม่เกิน 3 แผ่นกระดาษ A4 และมีแบบฟอร์มอีกแผ่นหนึ่ง กลางหัวกระดาษเขียนว่า"แนวทางพัฒนากศน.ตำบล" มีย่อหน้ามาให้ 4 ย่อหน้าคือ เรื่อง, หลักการและเหตุผล, แนวทางการพัฒนา และผลที่คาดว่าจะได้รับ เลยไม่เข้าใจว่า วิสัยทัศน์ จะต้องเขียนประมาณไหน เพราะวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่น่าจะเกิน 3-4 บรรทัด ถ้ารวมพันธกิจและเป้าหมายด้วย น่าจะให้หัวข้อมาแบบแนวทางพัฒนา และถ้ารวมพันธกิจ เป้าหมายด้วยจริงต้องเขียนรวมไปถึงการดำเนินงาน ด้วยเลยหรือไม่(หมายถึงเขียนบรรยายรายละเอียด) หรือ เขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เป็นลักษณะหัวข้อไว้เท่านั้นไม่ต้องบรรยายรายละเอียด อ่านแล้วจะงงมั้ยค่ะเนี่ย

ลืมบอกไปค่ะ ยังไม่ได้ไปสมัครเลยค่ะ เค้าให้ส่งใบสมัครพร้อมกับวิสัยทัศน์และแนวทางเลยค่ะ

ที่คุณ poompim บอกนั้น ยังกับใบสมัครรุ่นเก่าปีที่แล้ว ไม่ใช่รุ่นนี้แน่ะ ( รุ่นเก่าสมัครได้เฉพาะครู ศรช.) ประสาทผมงงอีกแล้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดไหนครับนี่ คุณได้แบบฟอร์มใบสมัครนี้มาจากไหน

ดูจากหลายจังหวัด แบบฟอร์มก็เหมือนกันหมดค่ะ http://loei.nfe.go.th/portal/html/news.php?newsid=356

http://lopburi.nfe.go.th/attachments/554_scan0002.pdf

คุณเอกชัย ลองเข้าไปดูนะคะ

OK  ผมเข้าใจแล้วครับ   แบบฟอร์มใบสมัครที่สำนักงาน กศน.กำหนดมาครั้งนี้ ไม่มีแบบฟอร์มการเขียนวิสัยทํศน์และผลงาน  แต่ในเมื่อมีบางจังหวัดนำแบบฟอร์มการเขียนวิสัยทัศน์และผลงานของปีที่แล้วมาต่อเข้าไปให้ด้วย  ผมก็เลยต้องเช็คดู พบเหตุผลว่าเพราะมีข้อกำหนดไว้ในส่วนของ "หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร" ให้มี "ประวัติ วิสัยทิํสน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล จำนวน 1 ชุด"

         เรื่องวิธีเขียนวิสัยทัศน์นี้ ไม่ชัดเจน ผมคิดว่าถ้าเขาให้แบบฟอร์มมาเต็มหน้า ก็ น่าจะ เขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ให้จบภายในไม่เกิน 1 หน้า ครับ

เพิ่งไปสมัครมาวันนี้ค่ะ หนูเขียนวิสัยทัศน์ไป แต่ไม่ได้เขียนพันธกิจ และเป้าหมายน่ะค่ะ ก็เห็นเขาขึ้นหัวในแบบฟอร์มว่า "วิสัยทัศน์" เฉยๆ หนูเขียนวิสัยทัศน์ทั่วไป ที่มันคล้องจองกัน แต่ก็คลอบคลุมในความคิดของเรา และก็เขียนอธิบายไปด้วยน่ะค่ะว่าแต่ละวรรคคืออะไร แต่ไม่ได้เขียนพันธกิจ และ เป้าหมาย ไป จะเป็นไรไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

ไม่เป็นไรครับ ในเมื่อเขาไม่กำหนดว่าให้เขียนยังไง ก็แสดงว่าเขียนยังไงก็ได้ เดาใจกรรมการไม่ถูกเหมือนกัน   กรรมการแต่ละคนอาจคิดไม่เหมือนกัน  ที่ผมแนะนำนั้นเป็นเพราะเห็นว่าเขามีแบบฟอร์มให้เต็ม 1 หน้า เขียนแต่วิสัยทัศน์อย่างเดียวจะไม่กี่บรรทัด เลยแนะนำให้เพิ่มพันธกิจกับเป้าหมายเข้าไป เผื่อจะถูกใจกรรมการบางคน

ขอบคุณมากค่ะ

ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ เขียนผิดค่ะ

ยังไม่ได้ไปสมัคร ค่ะ เผื่อเขาจะให้เขียน เลยสอบถามไว้ก่อน ค่ะ

ขอบคุณมากมากค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ อ่านของคุณเอกชัยแลัวได้แนวทาง ได้ความรู้นำไปใช้มากขึ้นค่ะ

ถ้าเป็น จ.พระนครศรีอยุธยา  หลังจากคุยกันบ่ายวันที่ 5 ก.ค.54 แล้ว เขาก็เพิ่มแบบฟอร์มให้เขียนวิสัยทัศน์และผลงานแล้วนะครับ ใครสมัครแล้วไม่ได้ส่งวิสัยทัศน์+ผลงาน ก็ให้ส่งเพิ่มด้วย

เขียนมา 3 วันแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลย ส่วนตัวคิดว่ามันยากมาก หรือว่าจะแก่แล้วแก่เลยก็ไม่รู้!

อยากเรียนถามท่านอาจารย์น่ะค่ะว่า ที่จังหวัดก็ประกาศสอบครู กศน. ตำบลเหมือนกัน ไม่มีประกอบวิชาชีพสามารถสมัครได้มัยค่ะ

แล้วโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการมีมากน้อยเพียงไหน

ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก็สมัครได้ครับ ( ดูคุณสมบัติต่าง ๆ ในประกาศรับสมัคร )  ส่วนเรื่องโอกาสที่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการนั้น เป็นเรื่องของอนาคต ตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนแน่นนอน ( ปกติการเปลี่ยนสภาพจากพนักงานราชการเป็นข้าราชการ ต้องสอบนะ ขนาดลูกจ้างของ กศน.เอง จะเป็นพนักงานราชการ กศน. ยังต้องสอบเลย )

ขอขอบพระคุณอาจารย์มากน่ะค่ะ ที่ได้กรุณาตอบ คือหนูกลัวว่าพอได้เป็นพนักงานราชการแล้ว แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพจะไม่มีโอกาสได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการน่ะค่ะ เพราะได้ยินมาว่าครู กศน. ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ไม่เปิดสอนแล้ว นอกเสียจากจะสอบ 9 มาตรฐาน ซึ่งปิดโอกาสคนที่อยากเป็นครู แต่ไม่ได้เรียนครูมาโดยตรงมากเลยค่ะ

อ้าว... ตอนที่จะสอบเป็นข้าราชการครูน่ะ ยังจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่นะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่มีสิทธิสอบ
         แต่ที่คุณถามผมนั้น ถามว่าจะสมัครสอบเป็นครู กศน.ตำบล ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจะสมัุครได้ไหม ผมก็ตอบว่าได้ ถ้าสอบได้คุณก็สามารถเป็นครู กศน.ตำบล ( พนักงานราชการ ) ไปได้เรื่อย ๆ แต่ถ้ายังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก็ยังไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นข้าราชการครูนะ คนละเรื่องคนละตอนกัน ( พนักงานราชการ อยู่ดี ๆ จะเปลี่ยนเป็นข้าราชการไม่ได้ ต้องสอบ และต้องมีคุณสมบัติครบที่จะสมัครสอบ )

ข้อสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นแบบช้อยส์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าค่ะ หรือมีแบบเติมหรือบรรยายด้วยค่ะ

ผมไม่มั่นใจ 100 % และไม่แน่ใจว่าเขาให้เปิดเผยได้หรือเปล่า ถ้าเป็น จ.พระนครศรีอยุธยา ( ข้อสอบแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ) ลองเข้าไปถามท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.อย. ซีครับ ที่ http://www.gotoknow.org/blog/disakul

วันนี้ไปสอบครู กศน.ตำบล มาแล้วค่ะ เห็นคนที่มาสอบในชุดฟอร์มของครู กศน. แล้วก็เตรียมแฟ้มผลงานมากันเพียบ รู้สึกเหมือนเราเป็นคนนอกยังไงไม่รู้ค่ะ

สอบมาแล้วค่ะ ข้อสอบพอทำได้ สัมภาษณ์ 5 นาที ไม่ถามวิสัยทัศน์เลย รู้สึกเครียดเลยค่ะ สงสัยจะตกสัมภาษณ์เพราะคนอื่นใช้เวลานานกว่านี้

เมื่อผ่านไปแล้ว ตอนนี้ก็คอยผล กังวลไปก็ไม่มีประโยชน์ ทำใจให้สบาย

ของหนูก็ไม่ได้ถามวิสัยทัศน์เหมือนกันค่ะ ก็เราเขียนไปแล้วกรรมการเขาอาจจะอ่านเอาก็ได้

ประกาศผลละครับ ผมติดอันดับ 18 จะได้ไหม ครับ นิ เรียกบรรจุไปแค่ 3 คนอ่า เห่อเซงงงง

ของหนูก้อประกาศผลแล้วค่ะ หนูติดอันดับที่ 10 มีสิทธิ์เรียกไปบรรจุมัยค่ะ ขอขอบคุณคำแนะนำของอาจารย์ที่ให้ไว้ถึงทำให้หนูสอบได้ขนาดนี้ ต่อไปก้อคงลุ้นว่าจะเรียกถึงเรามัยค่ะ

ผมตอบไม่ถูกหรอกครับ ไม่รู้ว่าสอบที่จังหวัดไหนกันบ้าง แต่ละจังหวัดก็เรียกบรรจุไม่เท่ากัน ( คนที่สอบได้ ก็ด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วย )

ประกาศผลแล้วค่ะ ได้ที่ 13 เค้าเอาอันดับ 1-5 แล้วเราอยู่ในบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะ ได้กี่ปีคะ ขอบคุณคุณเอกชัยมากๆค่ะเพราะได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆค่ะ

ขึ้นบัญชีผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ไว้เป็นเวลา 1 ปีครับ

หนูสอบที่ จ.นครปฐม คนสมัคร 45 คน ขาดสอบ 4 คน มาสอบ 41 คน สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีไว้ 21 คน หนูได้อันดับที่ 15 อยากทราบว่าจะมีแนวโน้มได้เรียกเข้าไปทำงานหรือเปล่าค่ะ จะเหมือนการสอบครู สพฐ.หรือเปล่า ที่เรียกลำดับต้นๆก่อน แล้วอีกประมาณเดือนสองเดือนถึงเรียกลำดับอื่นขึ้นไปอ่ะค่ะ จะได้รออย่างมีความหวัง

ไม่แน่ครับ คืออัตราว่างพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลนี้ ไม่มีมาเพิ่มอีก ต้องรอให้คนเก่าออก ( เช่น ลาออก เสียชีวิต ... ) โดยถ้าครู กศน.ตำบล ของตำบลที่มีมากกว่า 1 คน ออก เขาจึงจะเกลี่ยอัตราที่ว่างลงนั้น มาให้จังหวัดที่มีจำนวนครู กศน.ตำบลไม่ครบตำบลละ 1 คน บรรจุคนใหม่แทน ( เป้าหมายคือให้มีครู กศน.ตำบลทั่วประเทศครบทุกตำบล ๆ ละ 1 คน ซึ่งปััจุบันบางตำบลไม่มี บางตำบลมีมากกว่า 1 คน )

         จ.นครปฐม ยังมีครู กศน.ตำบลไม่ครบทุกตำบล ก็ยังมีโอกา่สได้รับการเพิ่มอัตรา ส่วนจังหวัดที่มีครบทุกตำบลแล้วก็คงไม่มีโอกาสบรรจุเพิ่ม แต่การต้องรอคอยให้มีครู กศน.ตำบลคนเก่า ออก นี้ คงช้ามาก ไม่แน่ใจว่าใน 1 ปีนี้ จ.นครปฐมจะได้เพิ่มอีก 11 คนหรือไม่ ( บรรจุทันที 4 คน ใช่ไหม เหลืออีก 11 คน ถึงที่ 15 ) ผมว่ามีโอกาสไม่เกิน 50 % นะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ จะได้ทำตัวถูก การสอบครั้งนี้หนูก็ทำเต็มความสามารถแล้วล่ะค่ะ ผลออกมาเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับกับผลนั้น

จากข่าวนี้ จะทำให้มีการบรรจุเพิ่มขึ้นไหมค่ะ

" ชินวรณ์ "ดันเพิ่มอัตราครู กศน.ระดับตำบลต้องมีอย่างน้อย 3 คน

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 17:21:02 น.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า การขอเพิ่มอัตราข้าราชการครูของสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) นั้น เป็นนโยบายของ ศธ.ที่ตนมอบหมายให้นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ไปดูภารกิจของ กศน.ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และยังมอบภารกิจพิเศษให้ กศน.เปิดศูนย์ภาษาสำหรับผู้ใช้แรงงาน ที่จะไปทำงานในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ เกาหลี เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น เมื่อ กศน.มีภารกิจเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าจะต้องได้รับการดูแลเรื่องอัตรากำลังเพื่อรองรับภารกิจด้วย แต่เนื่องจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมากศน.ถูกปรับลดอัตราครูเป็นจำนวนมาก บางอำเภอมีข้าราชการเพียงคนเดียวซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องให้ กศน.ทำเรื่องขออัตราเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยด่วนเพื่อดำเนินการให้ทันในปีการศึกษา 2554 นี้

"ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดอัตราว่าควรจะได้เท่าไร แต่ผมให้นโยบายว่าให้พิจารณาตามสภาพความจริง โดย กศน.ตำบลต้องมีอย่างน้อย 3 คน กศน.อำเภอ 5 คน และระดับจังหวัดก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตามภารกิจ แม้แต่ กศน.ใน กทม.ที่ต้องเปิดศูนย์ภาษาก็ต้องเพิ่มบุคลากรมากขึ้นด้วย" นายชินวรณ์กล่าว

คำว่า ครู กศน."ระดับตำบล" ในข่าวนี้ เป็นข้าราชการครูเลยนะครับ ไม่ใช่แค่พนักงานราชการ ( คนละเรื่องกัน ) ข่าวนี้เป็นความตั้งใจที่จะผลักดันของท่านรัฐมนตรีว่าการฯคนเดิม ตอนนี้เรื่องก็ยังไม่ไปถึงไหน และจะต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว เห็นว่าขั้นแรกต้องทำให้ พรบ.การศึกษาตลอดชีวิตออกมาให้ได้ก่อน ตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ คอยเสนอรัฐบาลใหม่ และการเพิ่มอัตรามากขนาดนี้ กพร.ไม่ยอมแน่ มีโอกาสเป็นไปได้ไม่เกิน 50 % เช่นกัน ( และถ้าได้อ่านข่าวนี้เต็ม ๆ เขาก็ว่าจะใช้เวลา 3 ปีนะครับ )

ขอบคุณค่ะที่ให้ความกระจ่าง จะได้ไม่เข้าใจผิดอีก

เรียน อาจารย์เอกชัย ยุติศรี

สวัสดีครับอาจารย์ ผมเจริญครับ อาจารย์สบายดีหรือเปล่าครับ ผมมีเรื่องเรียนถามอาจารย์ครับ ที่ทราบมาตอนนี้ที่กศน.จ.อยุธยามีครูกศน.ตำบลยังไม่ครบทุกตำบล คนที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ที่ได้สอบพนักงานราชการ(ครูกศน.ตำบล) มีโอกาศได้เรียกตัวใหมครับ หรือจะมีการเปิดสอบอีกรอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราวครับเพื่อที่จะมาลงในตำบลที่ยังไม่มีครูศรช. เพราะผมก็สอบติดเหมือนกันครับแต่อยู่อันดับหลังๆ จะได้ทราบข้อมูลไว้ครับ คนที่สอบกันรอบนี้มีความตั้งใจ และมีความสามารถเก่งๆกันทุกคน ไม่รู้จะได้เรียกตัวกันเพิ่มอีกหรือเปล่าครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับผม

เจริญ

โอกาสเรียกบรรจุครู กศน.ตำบล ที่ จ.อยุธยา เพิ่ม ก็ลักษณะเดียวกับ จ.นครปฐม ตามที่ผมตอบในความเห็น #2498691    สำหรับตำบลที่ยังไม่มีครู กศน.ตำบล ท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา มีนโยบายจะเปิดสอบเป็น "ครู ศรช." ( ศูนย์การเรียนชุมชน ) ซึ่งไม่ใช่พนักงานราชการครับ

ครู ศรช.มีสอบช่วงเดือนไหนค่ะ

ถามถึงจังหวัดไหนครับ แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ไม่เกี่ยวกัน ถ้าจังหวัดไหนไม่มีที่ขึ้นบัญชีไว้ และต้องการเมื่อไรก็จะเปิดสอบ  ที่ จ.พระนครศรีอยุธยาจะเปิดสอบเร็ว ๆ นี้ครับ แต่วันนี้ ( 1 ส.ค.54 ) ยังไม่ได้กำหนดวัน

1.เงินเดือน ครู ศรช ปีงบประมาณใหม่จะได้ปรับขึ้นไหมคะ

2. ผักให่ครูกศนตำบลขาด 1 ตำแหน่งใช่ไหมคะ แล้วทำเรื่องของตำแหน่งเสร็จประมาณเดือนไหนคะ

3. ครูศรช มีโอกาสที่จะได้บรรจุ พนักงานราชการ ไหมคะ ในการสอบคั้งที่ผ่านมา เรียกไม่กี่คน แล้วคนที่เหลือจะได้บรรจุไหมคะ

1. เงินเดือน ครู ศรช ปีงบประมาณใหม่จะได้ปรับขึ้นครับ
2. ผมไม่ทราบเรื่องที่ว่า ผักไห่ขาดครู กศน.ตำบล 1 ตำแหน่ง ( ผักไห่มี 16 ตำบล ขณะนี้มีครู กศน.ตำบลเพียง 8 คน )
3. ครู ศรช. จะมีโอกาสบรรจุเป็นพนักงานราชการ ก็ต้องคอยสอบแบบนี้แหละ ยังไม่เคยมีครู ศรช. เป็นพนักงานราชการโดยไม่ต้องสอบ

สอบถามค่ะ....ขอทราบถึงอัตรากำลังครู กศน. ตำบล ในจังหวัดสระบุรีหน่อยนะค่ะ ว่ามีแนวโน้มอย่างไร อีก 1 ปีข้างหน้า คือดิฉันสอบติดได้อันดับที่ 14 เรียกรายงานตัว 4 คน อีกตั้ง 10 ถึงจะถึงคิว...หวังไว้มากอยากทำงานด้านนี้ค่ะ

จังหวัดสระบุรีก็ทำนองเดียวกับจังหวัดนครปฐม ที่ผมตอบไว้ในข้อความ #2498691 ข้างบนนี้แหละครับ

สอบขึ้นบัญชีไวส้แล้วจะเรียกไหมเพราะจังหวัดที่สอบยังขาดครูตั้งเกือบ 30 คน

พูดถึงครู กศน.ตำบลใช่ไหม ผมก็ตอบเหมือนคำตอบเก่าๆๆที่เคยตอบหลายครั้งแล้ว เช่นในข้อความ #2498691 ข้างบนนี้
         ( ต้องรอให้ครูเก่าของจังหวัดที่มีครูเกิน ตาย-ลาออก-ให้ออก จึงจะเกลี่ยอัตราว่างจากการตาย-ลาออก-ให้ออก นั้น โอนมาให้จังหวัดที่ยังขาดครู คิดดูเอาเองว่า ปีนึงจะมีครูเก่าตาย-ลาออก-ให้ออก มากไหม จังหวัดในภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกยังขาดครูอีกเป็นพัน )

หนูสมัครสอบครู ศรช.จ.ราชบุรีไว้ จะสอบวันที่ 5 พ.ย.54 อยากเรียนถามว่าข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปที่มี 1.วิชาความสามารถทางการศึกษา วิเคราะห์สรุบผล กับ 2.วิชาภาษาไทย วิชาในข้อ 1.นั้นเป็นแบบไหนค่ะ หนูอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ เป็นคำนวณและตรรกศาสตร์หรือเปล่า หนูเข้าใจถูกไหมค่ะ

ที่จริงก็หมายถึงข้อสอบวันความถนัด-เชาวน์ปัญญา คำนวณและตรรกศาสตร์ แต่... แต่ละจังหวัดออกข้อสอบเอง และมีคำว่า "หรือทดสอบอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ ความสามารถดังกล่าว" ฉะนั้นจึงไม่แน่ครับ แล้วแต่ผู้ออกข้อสอบของจังหวัดนั้นเขาจะออกข้อสอบแบบไหน

ขอเรียนถามว่า ครู ศรช. 1 คนต้องมีนักเรียนในความดูแลกี่คนค่ะ และ รัฐบาลให้เงินอุดหนุนนักเรียน กศน.หัวละเท่าไร จะไปสอบครู กศน.วันที่ 5 พ.ย.นี้ค่ะ

1. ครู ศรช. 1 คน ต้องมีนักศึกษาในความดูแล 60 คน
2. รัฐบาลให้เงินอุดหนุนรายหัวนักศึกษา กศน. ดังนี้
    - ระดับประถมศึกษา 550 บาท/คน/เทอม ( 1,100 บาท/คน/ปี )
    - ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย 1,150 บาท/คน/เทอม ( 2,300 บาท/คน/ปี )
    - ระดับ ปวช. 2,120 บาท/คน/เทอม ( 4,240 บาท/คน/ปี )

ถ้าหนูได้เป็นครู ศรช.หนูต้องสอนวิชาอะไรบ้างค่ะ

สอนทุกวิชาในเนื้อหาที่ยากง่ายปานกลาง ที่ง่ายให้เขาศึกษาเอง ถ้ายากหาครูสอนเสริม

อยากเป็นครู กศน.ตำบล

หนูจะไปสอบเป็นพนักงานราชการครู กศน.ตำบลที่จังหวัดนครนายก เขารับ 1 ตำแหน่ง ซึ่งหนูเคยสอบที่ จ.นครปฐม มาแล้วขึ้นบัญชีไว้ ที่ 15 ตอนนี้เรียกถึงอันดับที่ 6 หนูต้องรอไปก่อน คราวที่แล้วหนูตั้งใจสอบมากๆ และ็ก็อยากเป็นครู กศน.จริงๆ แต่ทำได้ดีที่สุดแค่นี้ หนูคิดว่าหนูอาจจะเสียเปรียบคนที่มาสอบที่เขาเป็นครู กศน.อยู่แล้ว(ลูกจ้างชั่วคราว) ในเรื่องของประสบการณ์การทำงานและการเขียน วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล หนูอยากจะรบกวนให้อาจารย์แนะนำหนูเกี่ยวกับการเขียนวิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลหน่อยค่ะ ให้ได้คะแนนดีๆ คราวที่แล้วหนูคิดเอง เขียนเอง ไม่ได้ดูแบบจากใคร เลยไม่ทราบว่าจะถูกต้องตรงกับแนวทางของ กศน.หรือเปล่า อยากได้แนวการเขียนที่ถูกต้องน่ะค่ะ ว่าเป็นยังไง หนูไม่อยากเสียคะแนนตรงนี้ ส่วนเรื่องทำข้อสอบกับสัมภาษณ์หนูก็ทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำหนูด้วยค่ะ

มันไม่มีแนวการเขียนที่ชัดเจนตายตัว ขึ้นอยู่กับกรรมการผู้ตรวจในแต่ละจังหวัด กว้างๆก็ตามที่ผมเคยตอบ คือ
        
วิสัยทัศน์ หมายถึงวิสัยทัศน์ของตัวเราเอง ถ้าเขาให้แบบฟอร์มมาเต็มหน้า ก็น่าจะ เขียนวิสัยทัศน์ และเพิ่มพันธกิจ เป้าหมาย ให้จบภายในไม่เกิน 1 หน้าครับ เผื่อจะถูกใจกรรมการบางคน เพราะถ้าเขียนแต่วิสัยทัศน์ก็จะได้ไม่กี่บรรทัด
         ผลงาน ถ้าเพิ่งจบมาใหม่ ก็เขียนถึงผลงานระหว่างเรียนหรือก่อนเรียนหรือผลงานอะไรก็ได้ที่แสดงถึง คุณสมบัติ+ความรู้+ความสามารถของเรา
         การเขียนแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ก็คือให้เสนอแนวทาง/วิธีการพัฒนา กศน.ตำบล   ซึ่งจะเสนอแนวทางนี้ได้ก็ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจก่อนว่า ปัจจุบันนี้ กศน.ตำบล คืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีจุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/อุปสรรค อย่างไร ถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะเสนอแนวทางการพัฒนาได้ ( ต้องหาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาเรื่องนี้ )

ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ ที่ตอบคำถามทำให้หนูได้รับความกระจ่าง ตอนนี้หนูสอบครู ศรช.อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีได้แล้วค่ะ อยากเรียนถามอาจารย์ว่าเงินเดือนแรกเข้าไปเท่าไรค่ะ แล้วปีใหม่จะปรับเป็นหมื่นห้าหรือเปล่า หนูไม่ได้ศึกษามาเลยค่ะ อยากจะทำงานอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเดือนเป็นอย่างแรก แต่อยากรู้เฉยๆค่ะ

ยินดีด้วยครับที่สอบได้ อดทนมานะอุตสาหะไปก็จะมีโอกาสก้าวหน้า เงินเดือนแรกจะได้ 7,940 บาท แต่เขาจะปรับให้ตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่วันบรรจุ ( ถ้าบรรจุไม่ก่อน 1 ต.ค.54 ) ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับให้เป็น 8,340 บาท หรือ 8,700 บาท แต่คงไม่ถึง 15,000 บาท ถ้า 15,000 บาทนั้นรวมค่าครองชีพด้วย เพราะครู ศรช.ไม่มีค่าครองชีพ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ เพราะหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองตั้งแต่แรก อยากทำงานมากกว่า ตั้งแต่จบมาก็เรียนต่อโทเลย ไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยค่ะ ไปสมัครงานที่ไหนตอนสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าทำงานอะไรมาทั้งนั้น ตั้งแต่จบโทมาหนูสมัครงานสอบงานเป็นสิบๆที่ไม่ได้ซักที่เลยค่ะ กว่าจะได้ที่นี่ก็ลุ้นแทบแย่ อ.ดำเนินฯที่หนูเลือกก็มีคนสมัคร 14 คน รับแค่ 3 คนเองค่ะอาจารย์ อัตราการแข่งขันสูงอยู่ค่ะ

สมัคร 14 คน สอบได้ที่เท่าไรครับ
ต่อไป เวลา กศน.เปิดสอบพนักงานราชการ หรือข้าราชการ ก็สอบอีกนะ

ที่ราชบุรีเปิดสอบหลายอำเภอ แต่หนูเลือก อ.ดำเนินฯ รับ 3 คน สมัคร 14 คนค่ะ หนูสอบได้ที่ 2 ค่ีะ ที่ 1 ได้ 238 คะแนน หนูได้ที่ 2 233 คะแนน ที่ 3 220 คะแนน ที่ 4 (สำรอง) 209 คะแนน สอบผ่านแค่นี้ค่ะ อีก 10 คนไม่ผ่าน 60 เปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์

ดีใจด้วยครับที่สอบได้โดยไม่มีเส้นสนกลใน ( ใช่ไหมครับ ) ถ้าสอบได้โดยไม่มีเส้นสนกลในผมก็รู้สึกศรัทธาชื่นชมต่อ กศน.จ.ราชบุรีครับ

ค่ะไม่มีเส้น หนูไม่รู้จักใครเลยและหนูก็ไม่ได้อยู่จังหวัดราชบุรีด้วยค่ะ หนูอยู่จังหวัดนครปฐม แต่บ้านหนูอยู่ระหว่างทางลัดที่ขับรถไปที่อำเภอดำเนินฯได้อ่ะค่ะก็เลยไปสอบ ว่าแต่สอบแบบนี้เขาเส้นกันได้ด้วยเหรอค่ะ หนูไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เลย ถ้ามีจริงหนูก็รู้สึกเสียใจจริงๆค่ะ ถึงแม้ว่าหนูจะสอบได้แล้วก็ตาม

ก็ถ้าเราสอบได้ที่ 2 โดยไม่มีเส้น ก็แสดงว่าที่จังหวัดนี้ไม่มีเส้น
ที่จริงหลาย ๆ จังหวัด ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเส้น แต่คนมักจะพูดกันไปเองว่ามีเส้น

ค่ะอาจารย์ เพื่อนที่ไปสอบที่นั่งทานข้าวกลางวันด้วยกันวันไปสอบอ่ะค่ะ เขาก็บอกว่ามีเส้นอยู่แล้วล่ะ เขามาสอบไปอย่างงั้นแหละ รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ หนูก็บอกกับเขาว่าไม่มีหรอกหน่วยงานเขาก็อยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถมากว่า เขาก็ย้อนหนูว่าของแบบนี้มันฝึกกันได้ เฮ้อ..จริงๆอยากจะถามเขามากกว่าว่าถ้ารู้ว่ามีเส้นแล้วมาสอบทำไมให้เหนื่อย..แต่ก็เกรงใจอ่ะ อิอิ

อาจารย์ค่ะ ที่หนูบอกว่าหนูสอบได้ที่ 2 ของราชบุรี น่ะค่ะ เขารับ 3 ตำแหน่ง เพื่อนหนูที่ทำงานอยู่ที่นั่นเขาโทรมาบอกว่าที่ราชบุรีงบหมดน้ำท่วมเขาไม่ได้ส่งงบมา เพราะฉะนั้นเขาเรียกแค่ที่ 1 ก่อน ที่ 2 ให้รอไปก่อน มีกรณีแบบนี้ด้วยเหรอค่ะ หนูเสียความรู้สึกมาก เพราะเขาบอกตั้งแต่แรกว่ารับ 3 ตำแหน่ง หนูไม่ได้ติดสำรองซักหน่อย งงค่ะ

ผมคาดเดาว่า สาเหตุเกิดจาก ตอนนี้งบประมาณปี 55 ( ต.ค.54 - ก.ย.55 ) ยังไม่ผ่านสภาฯเนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาลจึงทำให้งบประมาณปี 55 ล่าช้าไปหลายเดือน ช่วงนี้จึงมีเงินจ้างจำนวนครู ศรช. เท่าเดิมไปก่อน จนกว่างบประมาณปี 55 จะผ่านสภา ( ไม่น่าเกิน เม.ย.55 ) จึงจะได้งบมาจ้างเพิ่ม
ขอแสดงความเห็นใจครับ คิดว่าอดทนรอไปอีกประมาณ 4-5 เดือนนะครับ

ค่ะอาจารย์ ตอนที่เพื่อนโทรมาบอกหนู ปากหนูก็บอกเพื่อนไปว่าไม่เป็นไร แต่หนูซีเรียสจนปวดหัวไปหมดเลยค่ะ สอบได้ที่ 2 ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และหนูก็ป่าวประกาศบอกคนไปทั่วว่าหนูได้งานแล้วจะไปทำงานเดือนหน้า หนูไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะ ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูพยายามทำใจอยู่ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากที่ให้กำลังใจ

อาจารย์ค่ะ แล้วเรื่องที่หนูบอกอาจารย์ อาจารย์ว่าที่หน่วยงานควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งหนูมาหรือเปล่าค่ะ ว่าเรียกแค่ที่ 1 ก่อน แล้วที่ 2 ให้ชะลอก่อน ว่างบประมาณไม่ส่งมา หนูจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ

ต้องดูที่ประกาศผลสอบนะ ในประกาศผลสอบเขาบอกหรือเปล่าว่า ให้รายที่ 1-3 ไปรายงานตัว ถ้าในประกาศบอกว่าให้อันดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพียงคนเดียว เราก็ยังไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าในประกาศผลสอบบอกว่าให้อันดับที่ 1-3 ไปรายงานตัว เราก็ต้องไปรายงานตัว ถ้าไม่มีหนังสือแจ้งเป็นอย่างอื่นครับ
( มีในเอกสารไหนไหม ว่าให้ใครไปรายงานตัว )

ในเอกสารที่ประกาศรับสมัครเขากำหนดไว้เลยค่ะอาจารย์ว่า กศน.อำเภอดำเนินสะดวก รับจำนวน 3 อัตรา แล้วในฉบับประกาศผลเขาก็ประกาศแบบนี้ค่ะ กศน.อำเภอดำเนินสะดวก

1.นาย..........ลำดับที่ 1

2.ตัวหนูเอง.......ลำดับที่ 2

3.น.ส..........ลำดับที่ 3

4.น.ส...........สำรองลำดับที่ 1 ซึ่งหนูก็อยู่ในจำนวน 3 คนที่เขารับ

แล้วก็บอกในท้ายประกาศว่าให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาทำสัญญาและปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 พ.ย. 54 ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ

แต่ที่เพื่อนหนูโทรมาว่าหมดงบนั้น เรียกแต่ที่ 1 ก่อน ไม่ได้ทำหนังสือแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรเลยค่ะอาจารย์ อีกทั้งเอกสารรายชื่อผู้่ที่สอบได้ก็โดนลบออกจากเวปไซต์ไปแล้ว แต่หนูปรินส์เก็บไว้ก่อนจะโดนลบแล้วค่ะ หนูจะทำยังไงดีค่ะ เครียดมากเลยค่ะ

ลองไปถามหรือ โทร.ไปถาม จนท.งานบุคลากร หรือรอง ผอ. หรือ ผอ. ให้แน่ใจว่า เมื่อในประกาศผลระบุไว้แบบนั้น แล้วถ้าเราไม่ไปภายในวันที่ 30 พ.ย. จะไม่ถือว่าเราสละสิทธิหรือ

ใช่ค่ะอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ที่กรุณาตอบคำถามของหนู ในเมื่อเขาไม่ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดมา หนูจะไปรายงานตัวในวันนั้นค่ะ

อยากเป็นครู กศน.ตำบล

ที่หนูสอบพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบลไว้เริ่มมีความหวัง ตอนนี้เรียกถึงที่ 7 แล้วค่ะ หนูสอบได้ที่ 15 ไม่ทราบว่าครูเก่าจะมีการเกษียณอายุไหมค่ะ แล้วจะเรียกพนักงานราชการที่สอบไว้ไปแทนหรือเปล่า บัญชีมีอายุ 1 ปี จะหมดอายุ ก.ค.ปีหน้าน่ะค่ะ

ที่จังหวัดไหนครับนี่ มีครู กศน.ตำบลที่อายุใกล้ 60 ด้วยหรือ ปกติครู กศน.ตำบลทั่วประเทศจะยังอายุไม่มากขนาดนั้นนะครับ ( และตามระเบียบพนักงานราชการ ถึงจะอายุ 60 ก็ยังสามารถจะจ้างต่อได้ถ้าคนนั้นมีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์มากกว่าคนทั่วไป )

ขอโทษด้วยนะคะ หนูลองว่าเวปนี้ใช้ได้หรือยัง ตั้งคำถามถามอาจารย์ไม่ได้ตั้งนานเลยค่ะ ตอนนี้หนูได้เป็นครู ศรช.ได้ 1 เดือน กับ 10 วันแล้วนะคะ ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ ที่ช่วยตอบคำถามหนูมาโดยตลอด

ดีใจด้วยครับที่สอบเป็นครู ศรช.ได้ เตรียมตัวสอบเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต่อไปนะครับ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ หนูสอบพนักงานราชการได้แล้วค่ะ ได้ที่ 15 ตอนนี้ เรียกถึงที่ 11

ดีใจด้วยครับ หาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้ด้วยนะ อนาคตจะได้มีทางเลือกมากขึ้นอีก

หนูมีใบประกอบครูแล้วค่ะ ต่อครั้งที่ 2 แล้ว ตอนแรกไม่อยากเป็นครูค่ะ เลยเรียนต่อโทเลย ไม่ได้ไปสอบครูไว้ค่ะ

ครับ.. ขอให้ก้าวหน้าตามลำดับนะ..

หนูอยากทราบว่าเดือนหน้าเงินเดือน ครู ศรช.จะขึ้นเป็นเท่าไรค่ะ เดือนนี้ยังได้ 7940 บาทอยู่ เดือนนี้กำลังจะหมดสัญญาปีงบประมาณ 2554 ค่ะ เดือนหน้าทำสัญญาใหม่ปีงบประมาณ 2555 อยากทราบเรื่องเงินเดือนค่ะ

อาจารย์ยังไม่ตอบคำถามหนูเลยค่ะ

รอให้สำนักงาน กศน. ( โดยกลุ่มแผนงาน ) แจ้งมาปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า
ลองอ่านในข้อ 3. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478002

อาจารย์ครับไม่ทราบว่าครูกศนตำบลที่สอบปี53นครศรีธรรมราชจะเรียกเยอะมั๊ยครับ ตอนนี้เรียกไปถึงลำดับที่15แล้วครับ ผมได้ที่30กว่าๆกลัวจะเรียกไม่ถึงเพราะขึ้นบัญชีไว้แค่ปีเดียว ตอนนี้เหลือ3เดือนกว่าๆก็จะปิดบัญชี เลยตัดสินใจสมัครสอบครู ศรช ไปก่อน ตัดสินใจไม่ค่อยถูกเลยครับ เพราะปัจจุบันก็สอนอยู่โรงเรียนเอกชนอยู่ ลืมบอกอาจารย์ว่าผมจบนิเทศาสตร์ 1 ใบ และใบที่2จบศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษานอกระบบนี่แหละครับ อาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางหน่อยครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ผมไม่ทราบเรื่องนครศรีธรรมราชครับ ไม่รู้จะชี้แนะแนวทางอย่างไร คิดว่า ถ้ามีการเปิดรับสมัครสอบอะไรก็ตั้งใจดูหนังสือสอบไว้ สอบบ่อยๆดูหนังสือบ่อยๆก็ได้สะสมความรู้และประสบการณ์ขึ้นเรื่อย ๆ สอบบรรจุครูผู้ช่วยปีนี้ไม่มีสัมภาษณ์ มีแต่สอบปรนัย วันหนึ่งต้องเป็นของเรา ขอให้โชคดีเร็ว ๆ เป็นกำลังใจให้ครับ

 

ไม่ทราบว่าถ้าจะสมัครสอบครูกศน.ตำบล ปี 55 จะต้องมีใบวิชาชีพครูมั้ยครับ

ปล. จบป.ตรี (วิทย์-เคมี) ขอบคุณมากครับ

สมัครสอบครู กศน.ตำบล ปี 55 ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครับ

สวัสดีค่ะคุณเอกชัย มีเรื่องรบกวนอยากถามค่ะ

           อยากทราบว่าเรียนไทยคดีศึกษาของมสธสองปีจบ  จะสามมารถเป้นครูภาษาไทยหรือสอบบรรจุข้าราชการครูภาษาไทยได้ไหมคะถ้ามีใบประกอบวิชาชีพแล้ว  

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนี่อง) แขนงวิชาไทยคดีศึกษา ของ มสธ.
ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู  ( ตามหนังสือเลขที่ ศธ 1305/147 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2546 )
จึงสามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้ แต่น่าจะเป็นเอกสังคมศึกษานะครับ ไม่ใช่เอกภาษาไทย

 

ครูศรช,ครูสอนคนพิการ

สอบเกี่ยวกับการกุ้เงินว่ามีสิทธิ์กู้ธนาคารออมสินเหมือนข้าราชการหรือไมและต้องผ่านงานกี่เดือนจึงกู้ได้

 

สวัสดีครับ ..อาจารย์
 
ผมเป็นครูประจำกลุ่มอยู่ในกรุงเทพครับ ..เมื่อประมาณต้นปี56ที่จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบสอบครู กศน.ตำบล ผมเลยไปลองสอบดู ปรากฎว่าติดสำรองลำดับที่สองครับ(รับ3ตำแหน่ง ขึ้นบัญชีไว้10คน ผมติดลำดับที่5) ...และมีชื่อขึ้นบัญชีไว้1ปี 
 
อยากทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะได้เข้าไปทำงานเป็นครู กศน.ตำบลครับ ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน..
 
ไม่กล้าตั้งความหวังไว้สูงครับ แค่อยากทราบความเป็นไปได้ เผื่อจะได้วางแผนการทำงานในอนาคต ...ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

"เมื่อประมาณต้นปี 56" หรือ ตอนนี้มันก็ยังต้นปี 56 อยู่เลย แสดงว่าเพิ่งสอบ เหลือเวลาขึ้นบัญชีอีก 1 ปี ก็น่าจะมีโอกาสที่ จ.ปทุมธานีจะมีอัตราใหม่หรืออัตราเก่าว่างลง มาเรียกบรรจุอีก 2 คน ประมาณ 50 % ครับ

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีดี เจอกันที่นี่ ใครสอบ สกลนคร " ประกาศผลสอบครู กศน.สกลนคร "  

หนูสอบขึ้นบัญชีครูกศน ของแพร่ได้ที่23เรียกตัวแล้ว8คนหนูไม่ทราบว่าตำแหน่งที่แพร่ว่างอีกกี่ตำบลค่ะ  แล้วจะมีโอกาสเรียกตัวเร็วไหมค่ะ

ไม่ทราบครับ โทร.ไปถามที่ สนง.กศน.จ.แพร่ นะครับ

รบกวนขอสอบถามอาจารย์ครับ ..เมื่อประมาณต้นปี2556 ผมได้ไปสอบเป็นครู กศน.ตำบล ที่จ.ปทุมธานี และติดลำดับที่5 ครับ ทางจังหวัดรับ3ตำแหน่ง = ผมติดเป็นตัวสำรองลำดับที่2 .. อยากทราบความเป็นได้ ที่จะมีโอกาสเข้าไปทำงานครับ ..

ขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับที่ถามซ้ำ เพิ่งเห็นคำตอบครับ ...และตอนที่พิมพ์ไปตอนแรก มันยังไม่ขึ้นให้เห็น ..ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ^^

มนัสนันท์ เดชอภิสิทธิ์

จบเอกการจัดการทั่วไปสอบได้เปล่า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี