ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

กศน.ตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๓ (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๕๑)


กศน.ตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๓ (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๕๑)

กศน.ตำบลดีเด่น ปี ๒๕๕๓ กศน.ตำบลคลองวาฬ                              กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (กศน.เพื่อรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๕๑)  

 

ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง   ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ)  กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

                                           

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนสถานการจัดการศึกษาชุมชน โทร.  ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๗๐

                                                วันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง    ข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น ปี ๒๕๕๓

เรียน    ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์  

           ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย

           ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีบรรพต จ. พัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรายงานข้อมูล กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น ปี ๒๕๕๓

                   ด้วย ท่านเลขาธิการ กศน. มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการดำเนินการขอข้อมูลพื้นฐานของ  กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น ปี ๒๕๕๓ โดยด่วน  ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.      กศน. ตำบลคลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์

๒.      กศน. ตำบลเมืองเก่า อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย

๓.      กศน. ตำบลเขาย่า อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการจึงใคร่ขอข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน กศน. ตำบล/แขวง ดีเด่น

ปี ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย      

                                              ขอแสดงความนับถือ                     

                                             กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ                    

                                                 สำนักงาน กศน.

 

                              ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ปี ๒๕๕๓

.......................

๑. สถานที่ตั้ง  

กศน.ตำบลคลองวาฬ ตั้งอยู่ที่ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ (หลังเก่า) หมู่ที่ ๙  ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ ๗๗๐๐๐
๒. ลักษณะอาคาร  เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี ๒ ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังอาคาร ๓ ห้อง  มีบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้าง)
๓. สื่อประเภทต่าง ๆ ของ กศน. ตำบล/แขวง ได้แก่

     ๓.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อแบบเรียน มีจำนวน ๘๙๓ เล่ม วารสาร จำนวน ๑๓๔ เล่ม หนังสือทั่วไป จำนวน ๗๔๙ เล่ม รวมสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ๑,๗๗๖  เล่ม

     ๓.๒  สื่ออิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ วีซีดี จำนวน  ๑๒๗ แผ่น 

     ๓. ๓ อื่น ๆ (ระบุ)  วีดีโอ  ๓๒  แผ่น รวมสื่ออิเลคทรอนิคส์ทั้งหมด จำนวน ๑๕๙ แผ่น

๔. ครุภัณฑ์ มีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร (โปรดระบุ)   

     ๔.๑ มีโต๊ะ จำนวน ๒ ตัว   เก้าอี้ จำนวน ๑๒๐ ตัว หรือที่นั่งสำหรับอ่านหนังสือ จำนวน ๑  ชุด

     ๔.๒ มีที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ชั้น มีตู้ จำนวน ๕ ตู้ ชั้นใส่เอกสาร จำนวน ๙ ชั้น

     ๔.๓ มีโทรทัศน์ เครื่องเล่น  VCD  จำนวน ๑ เครื่อง

     ๔.๔ มีชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ETV) จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๕ มีอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  -  เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน –

โทรศัพท์ จำนวน -   โปรเจกเตอร์ จำนวน -

     ๔.๖ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๖ เครื่อง

     ๔.๗ มีเครื่องขยายเสียง เช่น Megaphone  จำนวน -  Boxphone จำนวน ๑ ชุด

     ๔.๘ อื่นๆ ระบุ เครื่องเล่น วีดีโอ  ๑ เครื่อง

๕.  การจัดมุมภายใน กศน.ตำบล/แขวง มีการจัดมุมใดบ้าง (โปรดระบุ)

             - มุมเสริมปัญญา : รักการอ่าน
             - มุมวิทยาศาสตร์
             - มุมโครงงาน
             - มุมส่งเสริมความรู้ด้าน ICT
             - มุมเด็ก
             - มุมข่าวสารทั่วไป
             - มุมนิยายคลาดเครียด

๖. กิจกรรมหลักของ กศน. ตำบล/แขวง

     ๖.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน(Information Center)  ได้จัดอะไรบ้าง

           - ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรตำบลคลองวาฬ
           - ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเกษตร
           - ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            - ข้อมูลการกระจายข่าวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

     ๖.๒ ศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้  (Opportunity Center) ได้จัดอะไรบ้าง

            - กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีการจัดบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
            - จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผมฟรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่
            - จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่

     ๖.๓ ศูนย์การเรียนชุมชน (Learning Center) ได้จัดอะไรบ้าง

            ๖.๓.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๑๑๕  คน

            ๖.๓.๒ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๔๐ คน

            ๖.๓.๓ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๑๒๐  คน

            ๖.๓.๔ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๒๐  คน

            ๖.๓.๕ การศึกษาตามอัธยาศัย  มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๓๐๖ คน

      ๖.๔ ศูนย์ชุมชน(Community Center) ได้จัดอะไรบ้าง

             - จัดเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
              - จัดให้คำปรึกษาข้อมูลต่างๆ ในตำบล ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และอื่นๆ
              - จัดกิจกรรมเวทีเสริมสร้างความรู้เรื่องการเกษตรร่วมกับเกษตรประจำตำบล

๗. มีภาคีเครือข่ายหน่วยงานใดบ้างที่มาร่วมจัดกิจกรรม (โปรดระบุ)
               - องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
               - สถานีอนามัยตำบลคลองวาฬหรือโรงพยาบาลประจำตำบล
               - เทศบาลตำบลคลองวาฬ
               - สำนักงานเกษตรประจำตำบล
               - วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
               - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
               - วัดคลองวาฬ , วัดหนองหิน
               - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน กศน. ตำบล/แขวง (โปรดระบุ)

          ๘.๑ หัวหน้า กศน.ตำบล/แขวง ชื่อ นางสาวคำนวน   หวังเจริญ   

                เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๖๑๑๗๖๒   มือถือ  ๐๘๑ – ๓๔๕๖๒๗๕

                อีเมล์ k.kung.345 @ hotmail.com

          ๘.๒ บุคลากรอื่น ๆ (ระบุ) อาสาสมัคร กศน. ผู้มีจิตอาสาชาวต่างชาติ (สอนภาษาอังกฤษ) , วิทยากรสอนเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        

 

๙. กิจกรรมเด่นที่สุดของ กศน. ตำบล/แขวง แห่งนี้ ได้แก่อะไรบ้าง เด่นอย่างไร

          - กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด่นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามลำดับ
          - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  เด่นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มกลุ่มแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว (ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง)  ส่งเสริมให้กลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการศึกษาผลกระทบต่างๆจุดเด่น         จุดด้อย แล้วนำองค์ความรู้มาผนวกจัดตั้งเป็นกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ประชาชน          มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก ในรูปแบบของการถือหุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท โดยมีครู กศน.ตำบลเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม

 

                

               

 

               นางสาวคำนวน  หวังเจริญ ครู กศน.ตำบลคลองวาฬ  ผู้รายงาน

                         วันที่ ๒๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

หมายเหตุ  ขอให้ส่งข้อมูล ทาง e- mail address : poojob2@hotmail.com  ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

   ๑. แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ปี ๒๕๕๔

   ๒. ไฟล์รูปภาพ กศน.ตำบล/แขวง ทั้งภายในและภายนอก และภาพการจัดกิจกรรม

  ๓. ผู้ประสานงาน นางหทัยทิพย์ มณีรัตน์ 0 2282 1770  /  08 4105 6566

 

หมายเลขบันทึก: 440872เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2011 11:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

ขอแสดงความยินดีกับ กศน. ตำบลคลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ด้วนนะคะ

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

ปี ๒๕๕๔ ขอเป็นกำลังใจให้ท่าน ผอ.นะคะ คว้ารางวัลมาให้ได้อีกนะคะ

ขอบคุณมากครับ คนหลังเลนส์ ... คงจำลูกศิษย์อบรม Gotoknow คนนี้ได้นะครับ ...

สวัสดีครับ อาจารย์

ความรู้มีค่ายิ่งกว่าใบปริญญา การศึกษานอกโรงเรียน คือความหวังหนึ่งในการพัฒนาประชาชน ขอให้กำลังใจครับ

ขอบคุณมากครับคุณเดชา ... บ้านเมืองเราจะพัฒนาได้ต้องอาศัยทุกคน ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะในชุมชนของตนครับ หากแต่ละชุมชนเข้มแข็งและพัฒนา นั่นหมายถึง ประเทศไทยได้รับการพัฒนาไปด้วยครับ.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี