ผมได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติกิจการนักศึกษา จะได้เป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานครับ แต่มีบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายคนครับ บางส่วนก็ไม่สมบูรณ์หากรวบรวมมาได้อีกจะมาลงเพิ่มเติมครับดังบันทึกครับ

 สมาชิกชุมชนนักปฎิบัติกิจการนักศึกษา

1.      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มือถือ 01-6988456   ภายใน 1006 E-mail : [email protected]  

2.      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มือถือ 01-6988456   ภายใน 1015 E-mail : [email protected]  

3.      หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา มือถือ 09-9767727  ภายใน 1232 E-mail : [email protected]   

4.      คุณบุญพา โขขัด โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 01-5437818  ภายใน 1232 E-mail : [email protected]  

5.      คุณวนิดา อินศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มือถือ 09-6548492 ภายใน (7)3021 สายนอก 0-7333-8093 E-mail : [email protected]  

6.      คุณรุ่งนภา สินธุรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มือถือ 05-8942263 ภายใน 1751 สายนอก 073-313126 E-mail: [email protected]  

7.      คุณพรรณี เจริญธนวิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มือถือ  ภายใน  สายนอก E-mail: @bunga.pn.psu.ac.th  

8.      คุณอิทธิเดช รัตนะ คณะวิทยาการสื่อสาร มือถือ 09-6577840  ภายใน 1381, 1382 E-mail: [email protected]        

9.      คุณนัทธมน ราชเสน คณะรัฐศาสตร์  

10.  อาจารย์อุสมาน ราษฎ์นิยม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มือถือ   ภายใน 1583 สายนอก 073-331305 E-mail : [email protected]  

11.  คุณเฉลิม สัตยเสวนา โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 09-6577840  ภายใน 1234 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]@bunga.pn.psu.ac.th  

12.  คุณเครือมาส แก้วทอน โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 09-2992817  ภายใน 1234 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]  

13.  คุณเบญจพร จันทรโคคตร โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ    ภายใน 1236 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]  

14.  คุณนันทิยา กลิ่นสมหวัง โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 06-284755   ภายใน 1236 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]   

15.  คุณวรภาคย์ ไมตรีพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มือถือ 03-1960619  ภายใน 1603 E-mail : [email protected]

  16.  คุณเปาซี วานอ โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 05-0772540  ภายใน 1234  สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]  

17.  คุณอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์ โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 04-1945444  ภายใน 1231 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]    

18.  คุณพวงเพชร บุญภิบาล โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 04-8599219  ภายใน 1234 สายนอก 073-312387 E-mail : pat_love1221@ hotmail.com  

19.  คุณบรรจง เฉลิมวงศ์ โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 04-8599219   ภายใน 1230 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]  

20.  คุณวรรณี ศิริรัตน์ โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา มือถือ 01-2772346  ภายใน 1235 สายนอก 073-312387 E-mail : [email protected]  

21.  คุณสุมาลี พลแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มือถือ 05-1276468  ภายใน (7)3014

เพื่อนๆต้องการเสนอรายชื่อเพิ่มเติม mail มาได้นะครับ หรือ
โทร. 04-1945444