วันที่  6  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 10  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  60  คน

            วันที่  7 กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  34  คน

             วันที่  12  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 2  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  67  คน

               วันที่  13  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 1  ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  79  คน

                วันที่ 14  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 7  ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  43  คน

                วันที่  15  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 5  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  73  คน

                วันที่  16 กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 8  ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  80  คน

                 วันที่  17  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 6  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  61  คน

                  วันที่  18 กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 7  ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน 90 คน

                   วันที่  19  กรกฎาคม   เรื่องแผนแม่บทชุมชน  หมูที่ 9  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  74  คน

                  รวมกิจกรรมย่อยที่ 6  เวทีที่ 1  จำนวน  10  หมู่บ้าน  4  ตำบล  มีผู้เข้าร่วม  จำนวน  661  คน