วันที่  6  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  10  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

           วันที่  7  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  9  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

           วันที่  12  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  2  ตำบลกรุงชิง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

           วันที่  13  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  1 ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

             วันที่  14  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  7 ตำบลนาเหรง  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

              วันที่  15  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  5 ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

               วันที่  16  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  8 ตำบลนบพิตำ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันที่  17  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  6 ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                วันที่  18  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  7 ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                 วันที่  19  กรกฎาคม  2549  เรื่องแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  หมู่ที่  6 ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช