พิธีรับมอบและเปิดอาคารที่ทำการห้องเรียนวัดพระแก้ว

RITTICHAI
พิธีรับมอบและเปิดอาคารที่ทำการห้องเรียนวัดพระแก้ว

                   

                 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายจัดพิธมอบอาคารเรียน มหาวิทยาลัยสงฆ์  ณ     ศาลากลางหลังเก่า บนยอดดอยจำปี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่เรียนของพระภิกษุ - สามเณร และประชาชนทั่วไป

 

                                   กำหนดการ

                 พิธีรับมอบและเปิดอาคารที่ทำการห้องเรียนวัดพระแก้ว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว

                   วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 

ณ ศาลากลางหลังเก่า บนยอดดอยจำปี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

เวลา ๐๙.๓๕ น.     พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

                            ลงกรณราช  วิทยาลัย และคณะ  เดินทางถึงท่าอากาศยาน

                           แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (เที่ยว บินที่ทีจี ๑๓๐)

เวลา ๐๙.๔๕ น.         ออกเดินทางไปวัดพระแก้ว (ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร

                             ใช้เวลาเดินทาง  ประมาณ ๑๕ นาที)

เวลา ๑๑.๐๐ น.            พักและฉันภัตตาหารเพล กุฏิเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

เวลา ๑๒.๓๐ น.          ออกเดินทางจากวัดพระแก้ว ไปอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์

                                  เชียงราย บนยอดดอยจำปี ถนนฤทธิ

                                 ประศาสน์                                             

เวลา ๑๓.๐๐ น.            พิธีรับมอบและเปิดอาคารที่ทำการห้องเรียนวัดพระแก้ว

                               - พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย

                               มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                 และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

                       - พระราชวิริยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา กล่าวรายงาน 

               - นายสมชัย หทยะตันตี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวมอบอาคาร

                - นายหาญ งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

                         เชียงราย  เบิกตัวผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

              - พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. กล่าวตอบ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ

                               เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย  อาคารห้องเรียนวัดพระแก้ว

                             (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา วงปี่พาทย์ บรรเลง  

                             เพลงมหาฤกษ์ พนักงาน  ลั่นฆ้องชัย)

                            - พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. และคณะ เข้าสู่ภายในอาคาร

                         - พระครูสุธีสุตสุนทร, ดร. ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว

                               บรรยายสรุป บริเวณทางเข้าโถงอาคาร

                                   - พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. และคณะ เยี่ยมชมห้อง

                                    สมุด และห้องเรียน รวมจากนั้น    เดินขึ้นชั้น ๒ เยี่ยม

                                   ชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ปฏิบัติการทางภาษา

                          ละเข้าสู่ห้องรับรอง ชั้น ๒                                              

                                                - ลงนามในสมุดเยี่ยม

 

เวลา ๑๔.๓๐–๑๗.๐๐ น. พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. แสดงธรรมปาฐกถาธรรม 

                                  ณ ห้องประชุม

เวลา ๑๗.๐๐ น.                   - พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. และคณะ ออกเดิน

                                     ทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                              - เข้าที่พัก (วนาศรม) และพักผ่อนอิริยาบถ

เวลา ๑๙.๓๐ น.                  ออกเดินทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

                                            (ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

                                       ประมาณ ๑๕ นาที)

เวลา ๒๐.๒๕ น.                 เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (เที่ยวบินที่ ทีจี ๑๔๑)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

คำสำคัญ (Tags)#พิธีรับมอบและเปิดอาคารที่ทำการห้องเรียนวัดพระแก้ว

หมายเลขบันทึก: 439878, เขียน: 19 May 2011 @ 19:57 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)