lotus
พระใบฏีกาสุพจน์ เกษนคร

การวิเคราะห์อัตราบุคลากร วข.อุบล


การวิเคราะห์อัตราบุคลากร

 

 

 

การวิเคราะห์อัตราบุคลากร 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย   

วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

โดย

 

พระใบฎีกาสุพจน์   ตปสีโล                 รก. ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ

พระมหาคำพันธ์     ปภากโร                อาจารย์ประจำ

พระไสว   โชติปญฺโญ                          เจ้าหน้าที่พัสดุ

พระมหาบัณฑิต   ปณฺฑิตเสวี              เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

 

คำนำ

 

                        วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์  จำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคล้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามภารกิจขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้น 

                        การวิเคราะห์อัตราบุคลากร  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้และการพัฒนากำลังคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถคาดคะเนการกำหนดตำแหน่ง  จัดอัตรากำลัง  ระบบโครงสร้างที่เหมาะสม  ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบภารกิจของวิทยาเขตอุบลราชธานี  โดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                        จากการ  คณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีมติมอบหมายให้พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล  รก. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และคณะ ศึกษาวิเคราะห์อัตราบุคลากรเพื่อนำเสนอสภาพและปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาเขตอุบลราชธานี และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยส่วนกลางได้รับทราบต่อไป

 

 

 

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุภาษิต       ปญฺา โลกสฺมึ ปชฺโชโต         แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

ปรัชญา      จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

 

ปณิธาน       ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

 

วิสัยทัศน์     ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
                        ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ
                        จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
                        บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
                        บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

                ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ

      ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

                 จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
      จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข

                บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
      มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

                บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
      มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสำนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิต
          ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์ กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

๒. วิจัยและพัฒนา
          การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
               ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
               เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

ที่ตั้ง

                  วิทยาเขตอุบลราชธานี ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านหมากมี่ ถนนสมเด็จ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๔๕ – ๔๒๒๑๕๓ – ๙

ประวัติความเป็นมา

                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี เดิมเรียกชื่อว่า “วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี” ได้เกิดขึ้นจากความคิดของพระเถระสองรูป คือ พระราชรัตโนบล  (พิมพ์  นารโท ป.ธ.๖,พ.ม.)   อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี[๑] และพระกิตติญาณโสภณ [๒]   (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖) ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายการศึกษา)เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง โดยพระเถระทั้งสองรูปมีความเห็นพ้องกันว่า ต้องการให้พระภิกษุสามเณร กุลบุตรลูกหลานชาวไร่ ชาวนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา และต้องการให้มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี  ไม่จำเป็นจะต้องทิ้งวัดวาพระศาสนา ละทิ้งศรัทธาของญาติโยมที่อุปถัมภ์ค้ำชูไปศึกษาต่อในถิ่นอื่น หรือเข้าไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพราะการไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร นั้น  มีความเป็นอยู่ลำบากยุ่งยากนานาประการ เช่น เรื่องวัดที่อยู่อาศัย อาหารการขบฉัน การเดินทางไปศึกษาในสถานศึกษา มีความยุ่งยากลำบากมาก

                  พระราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  จึงมอบหมายให้ พระกิตติญาณโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายการศึกษา) เขียนโครงการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี   ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๒๐  เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๒๐  โดยพระกิตติญาณโสภณ แจ้งจุดประสงคืในการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ดังนี้

                  ๑) เพื่อตอบสนองความต้องการ ของพระภิกษุสามเณรในชนบทผู้ใคร่ต่อการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา วิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา  ในระดับอุดมศึกษา

                  ๒) เพื่อผลิตพระบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษา วิชาพระพุทธศาสนาให้ควบคู่กับการศึกษาวิชาสามัญศึกษา

                  ๓) เพื่อผลิตพระบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการนำเอาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และทางสามัญศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชนในท้องถิ่นของตน

                  ๔) เพื่อผลิตพระบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารและจัดการศึกษาสำนักศาสนศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา

                  ๕) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการทางพระพุทธศาสนา  การฝึกอบรมวิชาวิปัสสนากัมมัฎฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

                  ๖) เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรม เผยแผ่ทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่นแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

                  ๗) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร กุลบุตรลูกหลาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชาวไร่ชาวนา เกษตรกรรมผู้ยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ปัจจัยที่จะส่งกุลบุตรลูกหลานไปเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา

                  มติที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ขึ้นที่วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดหาทุนในการก่อสร้าง โดยมี พระกิตติญาณโสภณ  รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะทำงาน เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ เป็นกรรมการ

หลักสูตรและสาขาวิชาที่ดำเนินการสอนระยะแรกถึงปัจจุบัน

                   ในระยะแรกวิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โดยในระยะแรกเริ่มเปิดสาขาการสอนสังคมศึกษา  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ขออนุมัติเปิดเรียนคณะพุทธศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  และขออนุมัติเปิดคณะคณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน เปิดเรียนระดับปริญญาตรี ทั้งหมด ๔ สาขาวิชา ประกอบด้วย 

            สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา  มี ๒ วิชาเอกได้แก่ :-

v วิชาเอกศาสนา

v วิชาเอกพระพุทธศาสนา (ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ)

            สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี ๒ วิชาเอกและ ๑ หลักสูตร ได้แก่

v วิชาเอกสังคมศึกษา

v วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

v หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

            สาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ มี ๒ วิชาเอก ได้แก่

v วิชาเอกรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

v วิชาเอกรัฐศาสตร์ (การปกครอง) สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์

v หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสังฆาธิการ (ปบส.)

            สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ๑ วิชาเอกได้แก่

v วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท

            ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ สาขาวิชา ได้แก่

                        v สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (รับสมัครทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์)

 

 

 

 

นโยบายในการพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี

 

                  จากสภาพภูมิประเทศของ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย มีพื้นที่อาณาเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๒ ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา จึงนับได้ว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประตูเมืองไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้อย่างสะดวก ความเป็นไปได้ในด้านศักยภาพทางภูมิศาสตร์ เหมาะสมที่จะพัฒนาวิทยาเขตอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา  เพราะอุบลราชธานีเป็นแหล่งอารยธรรมเป็นศูนย์รวมนักปราชญ์จากลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำมูลพร้อมกับขยายเครือข่ายวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้แพร่เข้าไปสู่กลุ่มประเทศในอินโดจีนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

                  ความเป็นไปได้ในระยะสั้น วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ทำข้อตกลงร่วมกับคณะสงฆ์แขวงจำปาศักดิ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาในระดับอนุปริญญา แล้วให้เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาเขตอุบลราชธานี และขยายไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาในระยะต่อไป

                  พร้อมกันนี้การจัดการศึกษาภายในวิทยาเขตอุบลราชธานี เร่งขยายสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสำหรับคฤหัสถ์ เช่นวิชาเอกการปกครอง วิชาเอกเศรษฐศาสตร์  ขยายการศึกษาในระดับปริญญาโทเช่น การบริหารการศึกษา  ในช่วงแผน ๑๐ วิทยาเขตอุบลราชธานี ยังได้กำหนดแผนพัฒนาด้านกายภาพ เช่น การขยายพื้นที่ถนนทางเข้าวิทยาเขต การสร้างคลองล้อมรอบพื้นที่ของวิทยาเขต การสร้างที่พักนิสิต บ้านพักคณาจารย์ เป็นต้น

                  ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

       ๑) การได้รับรับการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างดียิ่ง

๒) สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  คือป่าสาธารณประโยชน์ ดงบั้งไฟ หมู่ ๑  บ้านหมากมี่  ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวนเนื้อที่ดิน  ๒๑๒  ไร่เศษ เพียงพอต่อการขยายพื้นที่เพื่อกิจกรรมทางการศึกษา และห่างจากตัวเมือง และสนามบินนานาชาติ  ๘ กิโลเมตร  

            ๓) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มี ๒๕  อำเภอ  มีการคมนาคมสะดวก ทั้งทางรถไฟ  รถทัวร์ เครื่องบิน มีสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี สถานีขนส่ง บขส. มีรถทัวร์ปรับอากาศจากอุบลราชธานี ไปยังทุกจังหวัด รวมถึงอุบลราชธานี – แขวงจำปาศักดิ์ (ประเทศลาว) มีรถโดยสารให้บริการทุกวัน

            ๔) แหล่งให้บริการ การเรียนรู้และสถานศึกษาที่ใกล้วิทยาเขตอุบลราชธานี  โรงพยาบาลสงฆ์ ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปัจจุบันนี้ มีพระภิกษุสามเณรชาวต่างประเทศ ได้แก่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา สาธารณรัฐเวียดนาม   สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น ได้เดินทางเข้ามาศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีละหลายรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

          ๑)  ข้อมูล ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่

 

ที่

ชื่อ ฉายา นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง/หน้าที่

พระครูสารกิจโกศล ดร.

ปริญญาเอก

รองอธิการบดีวิทยาเขต

พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล

ปริญญาโท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมล   ศรศักดา

ปริญญาโท

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูกิตติคุโณภาส        

ปริญญาโท

ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโ ดร.

ปริญญาเอก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี

พระมหาศิริวัฒน์  สิริวฑฺฒโน ดร.

ปริญญาเอก

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

๗.

พระครูสารธรรมรังษี        

ปริญญาโท

หน.สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

นายบรรยวัสถ์  ฝางคำ

ปริญญาโท

หน.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ว่าที่ร้อยตรีส่งศักดิ์  บุญจำรูญ

ปริญญาโท

หน.สาขาวิชารัฐศาสตร์

๑๐

นายเฉลิมสุข  บุญคำภา

ปริญญาโท

หน.สาขาภาษาต่างประเทศ

๑๑

นายมนูญ  พันนา

ปริญญาโท

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

๑๒

นายสี    สร้อยสน

ปริญญาโท

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

๑๓

นายสุรสิทธิ์  ทองลาด

ปริญญาโท

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อ ฉายา นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง/หน้าที่

๑๔

นายทองแดง  พุทธเกตุ

ปริญญาโท

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

๑๕

พระครูปลัดหงษ์หิน ฐิตธมฺโม

ปริญญาโท

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

๑๖

พระครูสารสีลคุณ

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๑๗

พระบัญชา   เขมวีโร ดร.

ปริญญาเอก

อาจารย์ประจำ

๑๘

พระมหาจิตนเรศ  วุฑฒิธมฺโม

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๑๙

พระสมุห์จักรกฤษ์   จนฺทโก

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๒๐

พระมหาคำพันธ์  ปภากโร

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๒๑

พระไสว โชติวณฺโณ

ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่วิชาการศึกษา

๒๒

พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเสวี

ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒๓

พระสฤทธิ์   สุมโน

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

๒๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา  จำปารักษ์

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๒๕

นายวันไทย   กาเผือกงาม

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

๒๖

นายเจิม  คุณละทิ

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๒๗

นายวุฒิพล  คำตั้งหน้า

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๒๘

นายขันเตียน  นามเกตุ

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

๒๙

นายทวี  เทศมาศ

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๓๐

นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ

ปริญญาโท

อาจารย์ประจำ

๓๑

นายณัฐพล ธาระวงศ์

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๓๒

นางสุจิรา  ธาระวงศ์

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

๓๓

นางฉวีวรรณ  โกษาพันธ์

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

๓๔

นายเกียรติศักดิ์   บุตรราช

ปริญญาโท

อาจารย์อัตราจ้าง

๓๕

นายกันดา   ป้องภา

ปริญญาโท

อาจารย์อัตราจ้าง

๓๖

นายไพฑูรย์  บุญยิ่ง

มัธยม ๖

นักการภารโรง

๓๗

นายทองสุข  พันธ์คูณ

มัธยม ๖

นักการภารโรง

๓๘

นายวรวัฒน์  ราชิวงศ์

ปริญญาตรี

พนักงานขับรถ

๓๙

นายอรุณ  สมพร

มัธยม ๖

พนักงานขับรถ

๔๐

นางเปรมฤดี  จงสูงเนิน

ปริญญาตรี

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจัดองค์กร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตารางจำแนกบุคลากรตามสายงานและวุฒิการศึกษา  วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

สายงาน

วุฒิการศึกษา

ต่ำกว่า    ป.ตรี

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

วิชาการ

-

-

-

๑๘

๒๓

ปฏิบัติการวิชาชีพ

-

-

๑๕

ลูกจ้าง

-

 

-

-

รวม

 

๒๔

๔๑

 

สถิติจำนวนนิสิต ตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการจัดการศึกษา จนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา

จำนวนนิสิต

รวมทั้งสิ้น

จำนวนที่สำเร็จการศึกษา

รุ่นที่สำเร็จการศึกษา

ปีที่๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

ปีที่ ๔

๒๕๓๐

๕๒

-

-

-

๕๒

-

-

๒๕๓๑

๒๗

๕๒

-

-

๗๙

-

-

๒๕๓๒

๓๗

๒๗

๕๒

-

๑๑๖

-

-

๒๕๓๓

๓๙

๓๗

๒๗

๓๘

๑๔๑

-

-

๒๕๓๔

๗๖

๓๙

๓๗

๑๗

๑๖๙

๓๘

๓๗

๒๕๓๕

๒๔

๕๑

๓๐

๒๙

๑๓๔

๑๗

๓๘

๓๕๒๖

๓๙

๒๒

๔๙

๒๙

๑๓๙

๒๙

๓๙

๒๕๓๗

๔๐

๓๑

๒๒

๕๓

๑๔๖

๒๙

๔๐

๒๕๓๘

๕๗

๓๕

๓๒

๓๒

๑๕๖

๔๙

๔๑

๒๕๓๙

๔๓

๓๗

๓๗

๓๐

๑๔๗

๒๑

๔๒

หมายเลขบันทึก: 439640เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2011 22:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี