เวลาถอดสายไฟ ให้ดึงที่ขั้วปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟจะทำให้ชำรุดและเป็นอันตรายภายหลัง