บทบาทและหน้าที่ของครู

        บทบาทและหน้าที่ของครู คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในหน้าที่และการงานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของครูเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าครูคือผู้ที่ทำหน้าที่ต่อไปนี้..

       ๑. ครูควรเป็นแม่พิมพ์ที่มีความรู้ความประพฤติที่ดี

       ๒. ครูเป็นผู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้แก่เยาวชน

       ๓. ครูเป็นผู้นำทางศาสนาและวัฒนธรรม

       ๔. ครูมีบทบาทในการเป็นผู้พัฒนาเยาวชน เช่น ให้ความรู้ความสามารถในการทำงาน  สอนให้เยาวชนมีความสำนึกที่ดี รู้ว่าอะไรถูก อะไรควรทำไม่ควรทำ

       ๕. บทบาทในการเป็นผู้นำทางศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยม

       ๖. บทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ศรัทธา เลื่อมใสในศาสนาที่ตนนับถือ

       ๗. บทบาทในการพัฒนาสังคม

       ๘. บาทในการพัฒนาการเมืองการปกครอง

       ๙. บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ

           บทบาทและหน้าที่ของครู จึงเป็นบทบาทที่มีความสำคัญต่อเยาวชนและต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการทำหน้าที่ให้มีความสมบูรณ์และเพื่อให้โลกที่เต็มไปด้วยคนที่ออกมาแล้วมีศักยภาพที่จะสร้างสังคมให้มีความสุขและมีความเจริญด้วยมือของครูที่สร้างขึ้นมา..

           นี่แหละคือความสำคัญของครูที่ทำให้โลกนี้มีความน่าอยู่และเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพราะครูเป็นผู้สร้าง..