รับสมัครนักศึกษา

นักศึกษาใหม่1/54

วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ รับสมัครนักศึกษาสายสามัญของอำเภอพระนครศรีอยุธยา ศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา ชุดที่ ๓

 มีผู้ร่วมทีมการรับสมัครนักศึกษาได้แก่ นาง ภัทราภรณ์ ,น.ส. สุรีรัตน์,นาง มันทิรา,นาง กิตติคุณ,นาง สมพิศ,นายสิทธิ สรุปจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครดังนี้

  •       ประถม จำนวน  ๓๙ คน

  •       มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๕ คน

  •       มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๘๖ คน

รวม ๓ ระดับมีจำนวนทั้งหมด ๔๓๐ คน

                    

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)