นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสามารถ เศรษฐวิทยา เศรษฐวิทยา

เปิดฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่1


ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน

เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 1

1. หลักการและเหตุผล การทำสวนไม้ผลให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญได้แก่ พันธุ์ไม้ผลที่ดีและตรงตามพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิตและคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการด้านธุรกิจของพันธุ์ไม้ผลก็จะต้องมีความซื่อสัตย์และสามารถยืนยันถึงความตรงตามพันธุ์ของไม้ผลชนิดนั้นๆได้อย่างถูกต้องด้วย การขยายพันธุ์ไม้ผลด้วยวิธีการที่ดี เหมาะสมและถูกหลักการย่อมเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจด้านนี้ดียิ่งขึ้น การขยายพันธุ์ไม้ผลสามารถกระทำได้หลายวิธีทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ เช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง และการปักชำ โดยมีวิธีการที่พัฒนาและดัดแปลงออกไป การจะเลือกใช้วิธีขยายพันธุ์แบบไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของชนิดพืชนั้นๆ และการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การขยายพันธุ์ไม้ผลให้ประสบความสำเร็จได้ดีนั้นยังขึ้นกับปัจจัยต่างๆอีกหลายด้าน เช่น โรงเรือนเพาะชำ ความชื้นและความเข้มของแสง วัสดุปลูกที่ใช้ การดูแลต้นแม่พันธุ์ การเลือกกิ่งพันธุ์และการเลือกใช้ชนิดของต้นตออย่างถูกต้อง ตลอดจนเทคนิคระหว่างการตัดและเตรียมชิ้นส่วนพืชในช่วงของการขยายพันธุ์ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ได้ต้นกล้าไม้ผลพันธุ์ดีที่มีอัตราการรอดชีวิตสูง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆในการขยายพันธุ์ไม้ผล และยกระดับมาตรฐานของคุณภาพกิ่งพันธุ์ไม้ผล

2. สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อนำไปประกอบธุรกิจด้านการขยายพันธุ์พืช

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ พนักงาน เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน

6. สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม

7. วิธีการฝึกอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ

8. ค่าลงทะเบียน การฝึกอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 1 ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ 2,700 บาท(รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการอบรม)สมัครภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ถ้าหลังจากนี้ต้องเสียค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท โดยจัดส่งค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ดังนี้ ธนาณัติในนาม นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (ปณ. กำแพงแสน) ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หรือโอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 227500 - 5 หลังจากโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างบน หรือทางโทรสาร (034) 351934 และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม 9. กำหนดการฝึกอบรม (ร่าง) วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

8.00-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-11.00 น. หลักการขยายพันธุ์พืช

11.00-12.00 น. โรงเรือนเพาะชำและระบบการให้ความชื้น(บรรยาย)

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. วัสดุปลูกสำหรับการขยายพันธุ์ไม้ผลและการเตรียมสารฮอร์โมนเร่งราก(บรรยาย)

14.00-15.00 น. การเตรียมต้นแม่พันธุ์ไม้ผลเพื่อการขยายพันธุ์(บรรยาย)

15.00-16.00 น. การเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง(บรรยาย)

16.00-17.00 น. การเพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง(ปฏิบัติ) วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 9.00-11.00 น. ต้นตอและการนำมาใช้ประโยชน์

11.00-12.00 น. การสร้างมาตรฐานของกิ่งพันธุ์ไม้ผลในเชิงธุรกิจ

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น. การติดตา( บรรยาย )

14.00-17.00 น. การติดตา (ปฏิบัติ)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2554

8.30-10.30 น. การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง(บรรยาย)

10.30-12.00 น. การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง(ปฎิบัติ)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะชำและแปลงสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผล 15.00-16.00 น. สรุปผลการฝึกปฎิบัติ

10. คณะผู้ดำเนินงาน รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ที่ปรึกษาโครงการ

นางมณฑา วงศ์ มณีโรจน์ หัวหน้าโครงการ

นายรัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ ฝ่ายวิชาการ

นายวันชาติ นิติพันธ์ ฝ่ายวิชากา

ร นายสามารถ เศรษฐวิทยา ฝ่ายวิชาการ

น.ส.จรัสศรี ผลคำ ฝ่ายวิชาการ

น.ส.รุ่งทิพย์ กาวิตา ฝ่ายธุรการ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 14.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ผ่านการอบรมสามารถทราบถึงเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการขยายพันธุ์ไม้ผลได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและสร้างรายได้ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ไปยังแหล่งต่างๆ

หมายเลขบันทึก: 437176เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2011 20:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี