พระอธิการโชคชัย
พระอธิการ พระอธิการโชคชัย โชคชัย เอี่ยมยัง

ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ของคนบ้านปากรอง


กาีสร้างสังคมจิตอาสา ปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้รักท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ

ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา: ของคนบ้านปากรอง

          ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ของคนบ้านปากรอง: เป็นเวทีถอดบทเรียน ตกผลึก และเก็บสะสมบทเรียนจากประสบการณ์ จากเวทีคนบ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา :เป็นอีกมิติหนึ่งของเวทีคนบ้านปากรอง

           การสร้างสังคมจิตอาสา : การปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้รักท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ โดยเกื้อกูลกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการท้องถิ่น สร้างปฏิสัมพันธ์ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

           โดยศาสนสถานเป็นศูนย์กลางสืบค้น องค์ความรู้ ประวัติความเป็นมาของบุคคลสำคัญ ปรวัติชุมชน อาชีพ ประเพณี/พิธีกรรม เทศกาล วัฒนธรรม องค์กร สถานที่สำคัญ และป่าชุมชน อีกทั้งชุมชนและมรดกทางภูมิปัญญาและทางวัํฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทีดีและรับผลประโยชน์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิรู้ ภูมิธรรม ที่หลากหลายของคนในท้องถิ่นศู่อนุชนอย่างมีจุดมุ่งเน้นสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีสำนึกจิตอาสาในการรักษาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ยั่งยืน

แนวคิดในการดำเนินงาน

           การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ : ใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง(วัดปากรอง)ระดมคนในชุมชน ทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีได้อย่างคุ้มค่าภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปรับสภาพการดำรงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

           การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน : ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ของคนบ้านปากรอง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ผู้เฒ่า ผู้แก่ เด็กและเยาวชน ในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมผ่านเวทีประชาคมในศาสนสถาน(วัด บ้าน โรงเรียน และส่วนราชการ) ซึ้งเป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ดีงามของไทยในอดีต

           การใช้ทุนทางสังคม : ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ของคนบ้านปากรอง มีทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมมากมาย ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้เกิดความคุ้มค่า อาทิ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในชุมชน ภูมิปัญญาไทย หรือมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า เช่น ดนตรีไทย หัตถกรรมไทย ผ้าไหมไทย รำไทย อาหารไทย ศิลปกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกโลก สิ่งเหล่านี้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมปัจจุบัน

หลวงพ่อพุทธรัตนะชัยมงคล(หลวงพ่อใหญ่) หน้าตักองค์พระกว้าง ๕.๘O เมตร สูง ๘ เมตร ฉัตร สูง ๗ ชั้น ณ วัดปากรอง หมู่ที่๓ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประเพณีขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย ในช่วงเทศกาลสงการนต์ ๑๓ เมษายน ทุกๆปี 

การทำต้นดอกไม้และการแห่รอบหมู่บ้านแล้วมาถวายพระภิกษุสงฆ์วัดปากรอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          เป็นการบันทึกผู้คนและชุมชน จากที่ผู้เขียนได้ไปเห็น และเห็นไปอย่างนี้

หมายเลขบันทึก: 437175เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2011 20:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (21)

พระอธิการโชคชัย (ความเคลื่อนไหวล่าสุด) 25 เมษายน 2554 12:25 #2422155 ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ[IP: 182.53.151.232] 02 เมษายน 2554 12:35 #2404669

เจริญพรโยมชีวิตคนป่า

สงสัยว่าภาระงานตำแหน่งผู้ช่วยฯ ถ้าจะยุ่งเลยไม่มีเวลาเข้าเว็บ/วัด อย่างไร.. อาตมาขออนุญาตลงภาพงานเทศกาลสงกรานต์ ปี54 และ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ณ บ้านปากรอง ไปก่อนน่ะแล้วมีข้อมูลพร้อมแล้วเราค่อยๆ เขียนตามไปอาจจะได้แนวคิดใหม่ๆ ขึ้นก็ได้ เจริญพร.

อธิบายภาพ: เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ผู้เขียนได้ไปเยี้ยมเยือนวัดบ้านปากรอง หมู่ที่ 3 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อีกครั้ง พบว่าบริเวณวัดสะอาด เรียบร้อยดีตามสภาพวัดในชุมชนบ้านนอก แต่ต้องมาสะดุดอยู่ที่ลานธรรม หลวงพ่อใหญ่ (หลวงพ่อพุทธรัตนะชัยมงคล) หน้าตักองค์พระ 5.80 เมตร สูง 8 เมตร พร้อมด้วยองค์ฉัตร สูง 7 ชั้น นี้เป็นทุนทางสังคมที่ทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้าง จนสำเร็จขึ้นมาได้อย่างสวยงาม และโดยเฉพาะในอดีตมีผู้นำทางจิตวิญญาณ คือท่านพระอาจารย์อุทร มหาวีโร อดีตเจ้าสำนักวัดปากรอง อีกทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่สละทุนทรัพย์มาช่วยกันสร้าง...ขออนุโมทนาบุญมา ณโอกาสนี่ด้วย. โดย:ชีวิตคนป่า 2518 ณ.นํ้าตกชาติตระการ ถ่ายภาพ พระอธิการโชคชัย ชยวุฑฺโฒ รายงาน

เห็นภาพหลวงพ่อใหญ่ภาพการก่อกองทรายและผู้คนสรงน้ำพระในงานนี้แล้ว ชื่นใจจัง

ประเพณีการก่องทรายนี้ ไม่ทราบว่าทำไมจึงขาดหายไปจากความทรงจำในชีวิตแต่เมื่อไร

นานมากแล้วที่ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆเช่นนี้ ทำให้นึกถึงเมื่อยามวัยเยาว์เลยนะครับเนี่ย

อนุโมทนาด้วยนะครับที่ชาวบ้าน บ้านปากรองยังสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้

Ico48
ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ [IP: 119.31.95.214] 
25 เมษายน 2554 16:10 
#2422273

นมัสการครับหลวงพี่:ครั้งนี้ผมขอลงรายละเอียด " ประเพณีแห่ต้นดอกไม้" บ้านปากรองคร่าวๆก่อนนะครับ

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่บ้านปากรอง จะจัดเป็นประจำในช่วงวันสงกรานต์ เป็นประเพณีดั้งเดิมเป็นที่น่าชื่นใจ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่รักษาไว้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานรุ่นสู่รุ่น และกลายเป็นสีสันคู่กับงานสงกรานต์ งานแห่ต้นดอกไม้แห่ง บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ

จังหวัดพิษณุโลก นั้นมีมาเมื่อใดไม่อาจหาหลักฐานได้อย่างแน่ชัด หลวงพี่ไม่ว่างเสียแล้วเดี๋ยวมาลงใหม่ครับ.

Ico48
ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ [IP: 119.31.95.214] 
25 เมษายน 2554 16:10 
#2422273

เจริญพรคุณโยมชีวิตคนป่า

อาตมากำลังจัดเวที/บันทึกใหม่ ชื่อว่า"ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา" เวทีคนบ้านปากรอง เพื่อที่จะใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนบ้านปากรอง โดยเฉพาะเลยดีมัยครับ เจริญพร

ท่านผู้ช่วยครับ เสามันสูงน่ะครับ (อาตมาอธิบายไม่ถูก5555) 

เรียนท่านพระอาจารย์มหาแล ขำสุข

กราบขอบพระคุณท่านที่กรุณาเข้ามาให้กำลังใจ ท่านครับ คนบ้านปากรองถามถึงท่านอยู่น่ะครับ ว่าเมื่อไรท่านพระมหาแลจะไปเที่ยวอีก ชาวบ้านปากรองบ่นคิดถึงครับ โอกาสหน้าเมื่อ......?

ประมวลภาพ: ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา วัดปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา : ขนทรายเข้าวัดและก่อพระเจดีย์ทราย

      เห็นภาพหลวงพ่อใหญ่ภาพการก่อกองทรายและผู้คนสรงน้ำพระในงานนี้แล้ว ชื่นใจจัง ประเพณีการก่องทรายนี้ ไม่ทราบว่าทำไมจึงขาดหายไปจากความทรงจำในชีวิตแต่เมื่อไร นานมากแล้วที่ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเก่าๆเช่นนี้ ทำให้นึกถึงเมื่อยามวัยเยาว์เลยนะครับเนี่ย

      อนุโมทนาด้วยนะครับที่ชาวบ้าน บ้านปากรองยังสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้

 

: ณัฐพัชร์

เจริญพรคุณโยมอาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ

ก่อนอื่นต้องเจริญพรขอบคุณ อนุโมทนาในการเสียสละเวลามาให้ดอกไม้ และกำลังใจในการทำงานของบทบาทพระสงฆ์เพื่อสังคม

และต้องขอยกความดี ความงามที่เกิดขึ้นทั้งหลายให้กับอาจารย์ทั้งสอง คือ ท่านพระอาจารย์มหาแล ขำสุข และ อาจารย์ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ที่ท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นผู้จุดประกายความคิด และแนวทางในการดำเนินงาน

ส่วนอาจารย์ณัฐพัชร์ และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอยนาม ถ้าหากมีประเด็นอะไร หรือข้อเสนอแนะ โปรดอย่าเกรงใจ กรุณาช่วยชี้แนะด้วย...

เจริญพร.

 

ประมวลภาพ: ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา วัดปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา : การทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง-อาหารหวาน คาว และ การสรงนํ้าพระพุทธรูป  พระสงฆ์และสามเณร  

บรรยายภาพ:ลานบุญ ลานธรรม การทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา และสรงนํ้าพระพุทธรูป พระสงฆ์และสามเณร เป็นการเชิญชวนคนในชุมชนมาร่วมงานเพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นร่วมรักษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสำนึกร่วมของคนในท้องถิ่นในการดูแลรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตน อธิบายโดย:พระอธิการโชคชัย ชยวุฑฺโฒ

ประมวลภาพ: ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา วัดปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา :  ประเพณีการทำต้นดอกไม้และการแห่ต้นดอกไม้ที่บ้านปากรอง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เป็นประเพณีดั้งเดิม เป็นที่น่าชื่นใจ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่รักษาไว้  เพื่อถ่ายทอดสู่ลูกหลาน รุ่นสู่รุ่น  และกลายเป็นสีสันคู่กับงานเทศกาลสงกรานต์  แห่งบ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

อธิบายภาพ: ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ; บ้านปากรอง เป็นการจัดให้มีพื้นที่ในศาสนสถานให้เป็น ลานแห่งความรู้เพื่อสร้างปัญญา และเรียนเชิญให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน มาร่วมสนทนาพูดคุย ถ่ายทอด วิชาการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตให้แก่เด็กเยาวชนในวัยต่างๆ มาร่วมเรียนรู้ และจดจำไปดำเนินการเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นสมบัติของชุมชนตลอดไป ซึ้งองค์ความรู้ในชุมชนบ้านปากรอง นี้มีความแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ  ที่มีความเชี่ยวชาญทางหัตถกรรม เครื่องจักสานจากงานไม้ไผ่ การจัดดอกไม้ ร้อยดอกไม้ และการเล่นดนตรี ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขอยกตัวอย่างบุคคลสำคัญเช่น  ครูสมเดช พ่อล้วน และอีกหลายๆท่าน ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

 


                       ภาพอย่างนี้หายากนะครับ ชอบๆการขนทรายเข้าวัด

                     
                
                 ภาพที่สอง"ประเพณีแห่ต้นดอกไม้" มีความเป็นมาอย่างไร เกี่ยวอะไรกับสงกรานต์ แต่ดูแล้วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าศึกษาเรียนรู้ จากภาพที่เห็นมีคนหลายวัยมาก เป็นภาพแห่งความร่วมมือร่วมใจสามัคคีน่าชมเชย

ภาพที่สามก็ประทับใจอย่างมากจริงๆ
ขอบคุณท่านนำมาฝากไว้ในที่นี้ ดูเพลินเลยครับ

ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

นมัสการครับหลวงพี่ เพิ่งกลับมาจากสุรินทร์ครับว่าจะแวะไปหาแต่ไม่ได้แวะขออภัยด้วยครับ ขาไปฝนก็ตกขากลับฝนก็ตก

ขอเอาเรื่องแห่ต้นดอกไม้ลงต่อตามสัญญาครับ

ถามจากอ.สมเดช บุญทา ว่าการที่เราแห่ต้นดอกไม้ก็เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า

บูชาพระรัตนตรัยแต่เดิมอาจมาจากการแห่ต้นผึ้ง หรือ การเอาขี้ผึ้งมาหลอม และ แกะเป็นลวดลายประดับประดาตกแต่งกับโครงไม้ทรงพานพุ่ม แต่ต่อมาเนื่องจากขี้ผึ้งหาอยากและ ส่วนมากจะแห่กันตอนพลบค่ำขี้ผึ้งอาจจะละลายได้ จึงพัฒนามาใช้ดอกไม้แทนส่วนใหญ่จะเป็นดอกคูณ เป็นช่วงที่ดอกคูณออกดอกพลี้วไสวสีเหลืองทองพอดี และ ดอกคูณยังมีสีเหลืองคล้ายเทียนด้วย

แล้วการที่เราแห่รอบหมู่บ้าน และวนรอบองค์หลวงพ่อใหญ่ ๓ วันนั้นก็เพื่อให้ครบ พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ใครที่ร่วมแห่่ตั้งแต่วันแรกต้องไปร่วมแห่ให้ครบ ๓ วัน ถ้าไปแห่ไม่ครบก็เหมือนบูชาพระรัตนตรัยไม่ครบ และ ก็เชื่อว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีในชีวิตเป็นบ้าเป็นบอไป(จริงๆแล้วเป็นกุศโลบายให้ชาวบ้านเข้าวัดทำบุญกันแยอะๆนะครับ) และก็เชื่อว่านำความเป็นศิริมงคลมาสู่ผู้คนชุมชนอยู่ดีมีสุข ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ มีการปฏิบัติสืบทอดเป็นประเพณีทุกๆปีในวันปีใหม่ของไทย

หมายเหตุ ที่วนรอบองค์หลวงพ่อใหญ่(หลวงพ่อพุทธรัตนะชัยมงคล)เพราะว่าที่วัดปากรองยังไม่มีโบสถ์ เมื่อก่อนจะใช้วนรอบต้นโพธิ์ในวัด และต่อมาวนรอบกุฏิพระ ปัจจุบันมีการสร้างหลวงพ่อใหญ่จึงวนรอบองค์หลวงพ่อใหญ่จำนวน ๓ รอบ วนขวามือของเราเหมือนวนรอบโบสถ์เวลาแห่นาค

ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

เดี๋ยวมาลงให้ต่อนะครับหลวงพี่ติดไว้ก่อนครับ

เจริญพรโยมชีวิตคนป่า

ขออนุโมทนาที่่กรุณาหาข้อมูล ประวัติความเป็นมาการแห่ต้นดอกไ้ม้ของบ้านปากรองมาเขียนไว้ในบล็อกนี้ และทำให้ทราบถึงความสำคัญ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับ  

เอาเป็นว่าโยมค่อยๆเขียน/จดบันทึกไว้ สอบถามหรือพูดคุยกับผู้เฒ่า ผู้แก่ มีอีกเยอะที่ท่านเหล่านี้อยากจะเล่าให้ลูกหลานฟัง อาศัยเวลาที่เราออกเยี่ยม พบประชาวบ้านก็ดีน่ะครับจะได้มีเรื่องคุยกันมากๆและเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวพร้อมแล้วก็เขียนลงบล็อก ในอนาคตจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก... 

เออ..อย่าลืมของฝากจากสุรินทร์น่ะครับ. ขอบคุณล่วงหน้า เจริญพร.


ตอนนี้หลวงพี่กำลังคัดรูปงานบุญสงกรานต์ และงานแห่ต้นดอกไม้ ในปี 2553 มาลงย้อนหลังให้ดูอีกน่ะ. เจริญพร

กราบนมัสการท่านพระอธิการโชคชัย ท่านพระอาจารย์มหาแล
และขอสวัสดีผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้นปากรองทุกท่านครับ

  • ดูงดงามนมากในแทบทุกด้านเลยนะครับ มีงานบุญงานประเพณีให้ชาวบ้านได้แสดงออกและสัมผัสความงดงามด้านจิตใจ รวมทั้งการสืบทอดสิ่งที่ดีงามของบรรพบุรุษกับชุมชนเอาไว้ ทำให้ทุกคนได้สร้างความเติบโตภายในของตัวเอง
  • มีคนเฒ่าคนแก่ ผู้หลักผู้ใหญ่ แม่บ้าน และเด็กๆ ร่วมสร้างชีวิตประเพณีชุมชนด้วยกัน ยังมีพระเณรเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความศรัทธา หายากนะครับ

                  

                  

                  

  • ขอแสดงความยินดีกับการทำสื่อเป็นเวทีเรียนรู้ บันทึกผู้คนและชุมชน ของบ้านปากรองนี้ด้วยครับ ดูกิจกรรมและวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว หากค่อยๆรวบรวมและบันทึกสะสมไว้ได้ ก็คงจะมีเรื่องราวและภูมิปัญญาของการสร้างสุขภาวะในชุมชน มากมายเลยนะครับ
  • การบูชาด้วยดอกไม้ มีแนวคิดลึกซึ้ง และมีที่มาจากในพุทธประวัติด้วยครับ ผมมีเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องบ้างมาฝากครับ บางด้านน่าจะอยู่ในชุดความคิดเดียวกันของการบูชาด้วยดอกไม้นะครับ  http://gotoknow.org/blog/wiratkmsr-art/333060
  • หากระดมกันเรียนรู้ตนเอง ก็จะเห็นแนวคิดในการสร้างรูปแบบให้เป็นของตัวเองของชุมชน ซึ่งบางทีก็สะท้อนวัตถุดิบ ทรัพยากร และเงื่อนไขการดำเนินชีวิตของชุมชน เป็นตัวตั้ง สามารถบอกเล่าภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีครับ น่าสนุกและได้ชีวิตจิตใจดีครับ

เรียนท่านพระอาจารย์มหาแล ขำสุข

เจริญพรโยมอาจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ขออนุโมทนาบุญขอบพระคุณท่านทั้งสองที่กรุณาส่งแรงใจ แรงเชียร์ และได้เล็งเห็นวิถีชีวิตชุมชนชนบท อย่างบ้านปากรอง อำเภอชาติตระการนี้ ...

การทำสื่อเวทีเรียนรู้ บันทึกผู้คนและชุมชน ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา ของบ้านปากรอง เป็นที่น่าตื่นเต้นมากครับของผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชน อีกทั้งเด็กและเยาวชนด้วย ที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดแบบเก่า ๆ ได้ จากการที่ถูกคนเฒ่า คนแก่ หรือ พ่อ แม่ บังคับหรือถูกบังคับให้มาเข้าวัด หรือ ให้มาช่วยงานวัด ว่าทำแล้วได้อะไร และทำไมต้องทำ..

ตอนนี้เด็ก เยาวชน บ้านปากรองหันมาเปิดเน็ต ดูกิจกรรมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีของบ้านตัวเองแล้วครับ และสามารถระดมสมอง แรงกาย แรงใจ แบบช่วยกันคิด ช่วยกันทำ สืบค้นภูมิปัญญา ประวัติชุมชนคนบ้านปากรองอีกด้วย

ท่านอาจาจารย์ครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีจริงๆ น่ะครับ อย่างน้อยๆ ทุกคนหันมาสนใจตัวเอง เข้าใจตัวเอง มากขึ้น เจริญพรขอบคุณโยมอาจารย์ ดร. วิรัตน์ ที่กรุณาถวายความรู้ แนวคิดชุมชนและการทำงานสื่อเพื่อการพัฒนา

อาตมาเข้าไปดูเว็บ http://gotoknow.org/blog/wiratkmsr-art/333060 นี้แล้วเป็นประโยชน์มาก มีแนวคิดดีมากครับ และสามารถเขียนได้อีกเยอะเลยครับ...

เรียนท่านพระมหาแล เจริญพรโยมอาจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ขออนุญาตนำรูปภาพงานเทศกาลงานงิ้วฯ เวทีคนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มาฝากญาติโยมบ้านปากรอง อำเภอชาติตระการให้รู้จักกันหน่อยน่ะครับ...

อธิบายภาพ: ซ้ายมือมือ รศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร Master of Educational Management (International Programme) ท่านที่อยู่กลาง พระอาจารย์มหาแล อาสโย (ขำสุข) ที่ปรึกษาวัดศีรโสภณ อำเภอวังทอง ท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นคนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ริเริ่มเขียนบล็อกเวทีคนหนองบัว สานสำนึกรักท้องถิ่นฯ ส่วนคนที่สามยังนึกไม่ออก

ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

นมัสการครับหลวงพี่ ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเม้นเลยอย่าว่ากันนะครับ หลวงพี่จำพรรษาที่วัดไหนครับแล้วสอบ ป.โท เป็นอย่างไรบ้างสอบไปหรือหรือยังครับ คนปากรองคิดถึงหลวงพี่กันทุกคนครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากน้ำจะท่วมบ้านแล้วละครับ

เจริญพรโยมIco48ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

       ยังกล่าวถึงกันอยู่เลยว่าเงียบหายไปนาน ยังจำพรรษาอยู่วัดเดิม..

ช่วงนี้ต้องทุ่มทุนสร้างกับงานเรียนกำลังจะขึ้นสอบภายในเทอมนี้ครับ จึงไม่ค่อยมีเวลาออกไปไหนเลย..ฝากความระลึกถึงญาติโยมทุกๆท่านด้วยออกพรรษาแล้วถ้าไม่ติดงานจะไปเยี่ยมบ้านปากรอง..อยากให้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนบ่อยๆครับ เวทีลานบุญ..ลานธรรม บ้านปากรองจะได้ครึกครัก..เจริญพร.

ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

นมัสการครับหลวงพี่ขออภัยครับที่มิได้คอมเม้นน์เลย หลวงพี่สบายดีหรือป่าวครับญาติโยมที่บ้านปากรองคิดถึงหลวงพี่นะครับ

ช่วงนี้ก็ยุ่งๆเรื่องส่งเงินกขคจ.หมู่บ้านกันอยู่หลังจากน้ำท่วมบ้านหลายรอบเหลือเกินน้ำตกก็แปลกตาไปสะพานปูนที่เหลืออยู่พังหมด

แล้วนะครับคิดถึงหลวงพี่ครับ.

เจริณพรโยม 

 
ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

 Ico48

อนุโมทนาที่ยังห่วงใย..สบายดี แต่ก็ยุ่งเขียนงาน Thesis สอบรอบแรกผ่านแล้ว กำลังเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

กำลังจัดคิวเวลา เพื่อจะไปเยี่ยมญาติโยมที่ปากรอง โยมสบายดีน่ะเห็นงานเยอะเลย..จึงไม่ค่อยเข้ามาคุยกันในเวทีบ้านปากรอง..มีโอกาสหน้าจะพบกัน Cooming soon..

 

 

ชีวิตคนป่า2518ณ.น้ำตกชาติตระการ

นมัสการครับหลวงพี่สบายดีหรือป่าวครับเงียบไปเลย.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี