พระสิริกิติ์    เพริศแพร้วพิสิฐ    มิ่งขวัญสยาม
ดั่งมณีโชติ  วิรามวิโรจน์   วิรุฬห์หลากหลาม
ลือชาพระนาม    ราษฎร์ทั่วเขตคาม   จงรักภักดี
    
    พระเหมือนมารดา   ปวงเหล่าประชา   ทั่งทั้งธานี
ด้วยหลั่งการุญ  โอบเอื้อเจือจุน   บรรลุสุขี
อยู่ดงพงพี   ฤาชลธี   ละม้ายเหมือนกัน

    สิริกิติ์แม่เจ้า    จอมสยาม
พระรุ่งโรจน์เรืองราม    เลื่องหล้า
ทวยไทยทั่วเขตคาม    ขยิ่ม
รอยชื่นชโลมหล้า    เนื่องด้วยใบบุญ
    การุญพระอ่อนไท้    พิศาล
ดงป่าแดนกันดาร        ด่านน้ำ
ทุกหลักแหล่งสถาน        ราษฎร์อยู่
ผิว่าทุกข์รุกล้ำ            เร่งร้อนลดลง


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 5 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์