พระราชินีนาถ        ปิยชาติประชาสรรพ์
เพราะบารมีอัน            อนรรฆค่าอเนกนัย
    เสมือนสวรรค์ฟ้า    ทิวพาประทานให้
สถิตประเทศไทย        ทะนุชาติพิลาสราม
    พระราชจรรยา        กรุณาธิคุณหลาม
ประชาประจักษ์ความ        ศุภพรั่งสมังคี
    ณ กาลพระพรรษา    ชนมายุสัฐี
พสกสกลปรีดิ์            อภิวาทพระบาทไท้
    ถวายพระชัยมัง-        ดงหลั่งวิรุฬห์ไหล
ประสบสะพรั่งไพ-        ปุลยาประดาดี
    ประสงค์ ณ สิ่งไหน    ระดะได้ภิรมย์ศรี
เจริญพระชนม์ชี-            วะลุร้อยฉนำเทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์