การจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM, SCI, RMUTT

บล็อกนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์แลละเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี สำหรับด้านการเรียนการสอน ครับ กรุณาโพสต์ได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (40)

เขียนเมื่อ 

การสอนเนื้อหาสลับการฝึกปฏิบัติ/ทำแบบฝึกหัด

1. อธิบายบทนิยามและทฤษฎีบท พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ หรือบรรยายพร้อมสาธิตประกอบอย่างมีลำดับขั้น จนนักศึกษาเข้าใจ แล้วมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือในกรณีที่นักศึกษามีจำนวนมาก จะให้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม

2. ระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ หรือ ทำแบบฝึกหัด ผู้สอนจะให้คำอธิบายเพิ่มเติม โดยการเดินสำรวจ และคอยชี้แนะ

3. ในกรณีทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาส่งตัวแทน แสดงการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน ในกรณีทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล ให้เปลี่ยนกันตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชา และผู้สอน

4. ในกรณีที่นักศึกษาแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ผู้สอนกล่าวคำชมเชย และให้คะแนนจิตพิสัย

สำหรับกรณีที่นักศึกษาแก้ปัญหายังไม่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้นักศึกษาอื่น ๆ ร่วมอภิปราย แก้ปัญหา โดยผู้สอนคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม

5. ในกรณีที่ร่วมอภิปรายแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้สอนต้องเฉลย และให้กลุ่มดังกล่าว แก้โจทย์ปัญหาใหม่ในลักษณะเดิม

6. เมื่อจบหน่วยเรียน จะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล ผู้สอนเป็นผู้ตรวจและแจ้งผลการทดสอบ ซึ่งคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนเก็บ

7. เฉลยแบบทดสอบย่อย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

8. ในกรณีที่ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สอนควรปรับปรุงวิธีการสอน

เขียนเมื่อ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

วันที่  21  มีนาคม 2554

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้านการเรียนการสอน

การสอนเนื้อหาสลับการฝึกปฏิบัติ/ทำแบบฝึกหัด

1. ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล

2. สืบค้นข้อมูลความรู้จากเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต

3. ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

4. การจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้สอนและสื่อการเรียนรู้

ต่างๆ ในรูปแบบเอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. วิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดทำเป็นสรุปบทเรียนที่ได้

จากการเรียนรู้ทุกครั้ง

6. สร้าง Blog KM ด้านการสอน เนื้อหาสลับการฝึกปฏิบัติบัติ/ทำแบบฝึกหัด

7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนเนื้อหาสลับการฝึกปฏิบัติ/ทำแบบฝึกหัด

8.การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาด้านการสอนเนื้อหาสลับการฝึกปฏิบัติ/ทำแบบฝึกหัด

เขียนเมื่อ 

กลุ่มของอาจารย์ เป็นเนื้อเรื่องที่สามารถทำได้จริง และเป็นประโยชน์กับอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นหลังจากทำ KM ครั้งที่ 2 แล้ว น่าจะลงลึกในหัวข้อย่อยว่า เคล็ดลับที่ทำให้ประสบผลสำเร็จทำได้อย่างไรนะครับ

เช่น ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด หรือสอบ Quiz เมื่อเสร็จให้ผลัดกันตรวจ ตรวจเสร็จใส่คะแนน และเซ็นชื่อคนตรวจกำกับ อาจารย์นำเอาคะแนนมาดู ก็จะพบว่า มีคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม อาจารย์จะทำอย่างไรต่อไป

ถ้าเป็นผม ผมก็จะต้องจัดกลุ่มเด็ก เช่น เด็กที่ใช้สูตรผิด คำนวณผิด 1 กลุ่ม เด็กที่ไม่รู้เรื่องแปลงหน่วยผิด 1 กลุ่ม เด็กที่ไม่รู้เรื่องเลย (กระดาษเปล่า หรือผิดตั้งแต่ต้นจนจบ) 1 กลุ่ม

ผมก็จะสอนเสริมให้ในสิ่งที่เด็กกลุ่มนั้นไม่เข้าใจ และอาจจะต้องให้แบบฝึกหัด หรือ Quiz อีกครั้ง เพื่อทดสอบว่าที่เราสอนครั้งที่ 2 เด็กเข้าใจจริงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำอีก จนกว่าจะได้ หรือถ้าอาจารย์ไม่มีเวลาพอ อาจารย์อาจใช้วิธี "เพื่อนช่วยเพื่อน" ให้คนที่ได้คะแนน Top มาประกบ ช่วยติวจนเพื่อนเข้าใจ แล้วมาทำแบบฝึกหัด หรือ Quiz ใหม่ (อย่างนี้จะดีกว่าหรือไม่ครับ ทั้งเราไม่เสียเวลา และแถมช่วยสอนในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงสอนให้เขาสามารถสอนงานคนอื่นได้ (เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในภายภาคหน้า)) เป็นต้น

เหล่านี้เป็นเคล็ดลับ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศไงครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ. Wasana

เขียนเมื่อ 

ขั้นตอนการสอน

1.การนำเข้าสู่บทเรียน

1.1 ผู้สอนแจ้งหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนของแต่ละบทเรียน

1.2 ทบทวนความรู้เดิม และเชื่อมโยงกับเนื้อหาเดิมและเนื้อใหม่ที่กำลังจะเรียนต่อ

- ผู้สอนตั้งคำถามทบทวนความรู้เดิม และให้นักศึกษาในชั้นเรียนช่วยกันตอบคำถาม

- ในกรณีที่นักศึกษาตอบไม่ตรงประเด็น ผู้สอนอาจให้ตัวเลือกคำตอบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาตอบคำถามได้ตรงประเด็น

- ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถตอบคำถามได้ ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันตอบคำถาม (เพื่อนช่วยเพื่อน)

- ผู้สอนสร้างบรรยากาศโดยการซักถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวในการเรียน

* การจัดกิจกรรมในรูปแบบเกมแข่งขัน เช่น เกมวัดดวง การแบ่งกลุ่มแข่งขันตอบคำถามในเวลาที่จำกัด

* การเลือกนักศึกษาในการตอบคำถาม เช่น เลือกนักศึกษาที่ไม่คาดคิดว่าตนเองจะถูกเรียกถาม โดยผู้สอนสังเกตได้

จากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน เช่น นักศึกษาที่มาสาย หลับระหว่างเรียน คุยกัน เหม่อลอย

แต่งกายไม่เรียบร้อย เป็นต้น

- ในกรณีที่เนื้อหาเดิมมีคำศัพท์เฉพาะทางมาก ซึ่งผู้เรียนมักจะสับสนในการนำไปใช้ เช่น การสับสนในการใช้คำศัพท์ใน

รายวิชาชีววิทยา เรื่อง สารพันธุกรรม ระหว่างคำว่า “DNA” และ “Gene” ผู้สอนอาจจะให้นักศึกษาจดคำศัพท์ใส่สมุด

บันทึกคำศัพท์โดยเฉพาะ เพื่อใช้สำหรับทบทวนก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง หรือรายวิชาที่มีสูตรการคำนวณต่าง ๆ ผู้สอนอาจ

จะให้นักศึกษามีสมุดสูตรการคำนวณเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาท่องจำ

- ทดสอบย่อย (Quiz) ความรู้เดิม

- ยกตัวอย่างเหตุการณ์

1.3 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในทางประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น

- ผู้สอนควรนำเหตุการณ์ หรือข่าวสารปัจจุบัน ที่กำลังเป็นที่สนใจ มายกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน โดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เหตุการณ์ดังกล่าวเช่น ในการสอนรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสามารถนำข่าว และ

ภาพเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัย วาตภัย

2. การดำเนินการสอน

2.1 อธิบายบทนิยามและทฤษฎีบท พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ หรือบรรยายพร้อมสาธิตประกอบอย่างมีลำดับขั้น

จนนักศึกษาเข้าใจ

- ใช้สื่อประกอบการสอนที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น

* การอธิบายกราฟจะมีการใช้สีที่แตกต่าง เพื่อให้เข้าใจความหมายของกราฟ

* กรณีเน้นคำสำคัญ หรือนิยามที่สำคัญ จะเขียนตัวอักษรให้มีสีที่แตกต่าง เพื่อให้นักศึกษาจำง่ายขึ้น

* ใช้ PowerPoint ที่มีภาพประกอบที่น่าสนใจ เช่น ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกสามมิติเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

* คลิป VDO ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

* ใช้ CAI

* แบบจำลองต่าง ๆ เช่น โครงสร้างผลึกของแข็ง โครงสร้างสารพันธุกรรม

2.2 ผู้สอนสร้างบรรยากาศโดยการซักถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัว ในระหว่างการเรียนการสอน โดยการเลือกนัศึกษา

หรือแบ่งกลุ่ม

3. การฝึกปฏิบัติ/ทำแบบฝึกหัด

3.1 มื่อสอนจบแต่ละหัวข้อ ผู้สอนจะให้ฝึกปฏิบัติ หรือ ทำแบบฝึกหัด เป็นรายบุคคล หรือแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มในกรณีที่มี

นักศึกษาจำนวนมาก

3.2 ระหว่างที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติ หรือ ทำแบบฝึกหัด ผู้สอนให้คำแนะนำกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัย

3.3 ในกรณีทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาส่งตัวแทน แสดงการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน ในกรณีทำ

แบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล ให้เปลี่ยนกันตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชา และผู้สอน

3.4 ในกรณีที่นักศึกษาแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ผู้สอนกล่าวคำชมเชย และให้คะแนนจิตพิสัย

สำหรับกรณีที่นักศึกษาแก้ปัญหายังไม่ถูกต้อง เปิดโอกาสให้นักศึกษาอื่น ๆ ร่วมอภิปราย แก้ปัญหา โดยผู้สอนคอยให้คำ

แนะนำเพิ่มเติม

3.5 ในกรณีที่ร่วมอภิปรายแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้สอนต้องเฉลย และให้กลุ่มดังกล่าว แก้โจทย์ปัญหาใหม่ใน

ลักษณะเดิม

4.การสรุปเนื้อหา

4.1 ผู้สอนตั้งคำถามทบทวนเนื้อหา และให้นักศึกษาในชั้นเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

4.2 นกรณีที่นักศึกษาสรุปเนื้อหาไม่ครบ ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาส่วนที่ขาด

4.3 ทดสอบย่อย (Quiz) เนื้อหาที่เรียน

เขียนเมื่อ 

ไปเจอเวปน่าสนใจมาครับ ลองไปอ่านดูนะครับ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=fino4710&date=14-03-2009&group=49&gblog=10

เป็นเวปเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับ

เช่นเดียวกันกับ คห 13 ครับ มีเทคนิคการสอนหลายรูปแบบน่านำมาปรับใช้ร่วมกับ การสอนบรรสลับปฏิบัติได้นะครับ

http://www.arts.ac.th/tip_teach/technic_teach.pdf

แก้ไขครับ เช่นเดียวกับคุณอัคเรศ ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการเรียนการสอน ได้ความรู้มาใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ มาบอกเล่าไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆ เอาความรู้มาแชร์ในหลัง

เขียนเมื่อ 

ขอแนะนำ ลิงค์ ซึ่งรวบรวมเทคนิคการสอน โดยอาจารย์ จู

ลิงค์นี้ จะเป็นการรวมเทคนิคการสอนของอาจารย์หลาย ๆ ท่าน

เช่น เทคนิคแก้ไขการเข้าเรียนสาย

เทคนิคแก้ง่วง เพื่อให้นักศึกษาสนใจเรียน

เทคนิคช่วยให้นักเรียนจดจำได้ดี

http://fscieng.csc.ku.ac.th/~www/src/km/teachingTech.ppt

ลองเข้าไปดูกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

เพื่อนๆ สมาชิก goto know กลุ่มการเรียนการสอนทุกๆ ท่าน คะ เราจะนัดมาเจอกันเมื่อไหร่ดีคะ

เขียนเมื่อ 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ^^^^^^

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/817/584/original_tqf3_f.pdf

เขียนเมื่อ 

มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/817/589/original_tqf5_f.pdf

เขียนเมื่อ 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 5

เขียนเมื่อ 

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) ด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

 

เขียนเมื่อ 

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) ด้านการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/818/368/original_KM_Learning_2555.pdf

เขียนเมื่อ 

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management, KM) ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/818/369/original_KM_Research_2555.pdf

เขียนเมื่อ 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) (ระยะที่ 4) เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน และงานวิจัย มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในคณะฯ ต่อไป


เขียนเมื่อ 

รายงานการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา

เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

KM-Teaching2013.pdf

เขียนเมื่อ 

แบบสรุปการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

Km1.pdf

Km2.pdf

Km3.pdf

เขียนเมื่อ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดโครงการ 

องค์ความรู้กลุ่ม

“การนำรูปแบบการสอนแบบ Finland Model มาใช้ในการจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ครั้งที่ 4

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66333

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฟินแลนด์โมเดลhttp://www.sci.rmutt.ac.th/download/KM/KM2560/Good-Practice2560.pdf

เขียนเมื่อ 

เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนเมื่อ 

เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนเมื่อ 

เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนเมื่อ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

เขียนเมื่อ 

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 2 คือการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560