หน่วยที่ 4 จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  
เรื่อง  จริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ                       เวลาเรียน  4    ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ช่วงชั้นที่ 4
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

1. สาระสำคัญ
    ผู้ประกอบธุรกิจหรือที่เรียกว่านักธุรกิจ ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก  กิจกรรมทางธุรกิจในทุกด้านมีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในสังคม  การที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนั้น ไม่ได้หมายถึงการมีผลตอบแทนทางกำไรแต่เพียงอย่างเดียว  ต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมด้วย   ดังนั้นในการประกอบธุรกิจจึงควรอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่ผิดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติ
 2. มาตรฐานการเรียนรู้
    สาระที่ 4 การอาชีพ
    มาตรฐาน  ง. 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น   มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
    1.    มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ    
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
    4.1  จุดประสงค์ปลายทาง
        สามารถบอกความหมายและความสำคัญของ จรรยาบรรณ ได้
    4.2  จุดประสงค์นำทาง
        1. บอกความหมายและอธิบายคำว่า จรรยาบรรณ ได้ 
        2. บอกความสำคัญของจรรยาบรรณได้
        3. บอกจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้
        4. บอกคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจได้
   
5. การบูรณาการ
ด้านทักษะ
 สามารถนำความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจไปประยุกต์ใช้
    ในชีวิตประจำวันได้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.    ตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
2.    มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้ร่วมกัน
3.    มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันและร่วมมือร่วมใจในการทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียน
 
6. เนื้อหาสาระ
          1.  จริยธรรม (Ethics)  เป็นข้อพึงปฏิบัติในด้านของความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบแบบแผนอันดีงามของสังคม  จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)  เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม   มีจิตสำนึกในหน้าที่ของวิชาชีพทางธุรกิจ  สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ โดยไม่ควรหวังเพียงผลตอบแทนทางกำไรแต่เพียงอย่างเดียว  ควรระลึกอยู่เสมอว่าถ้าคนในสังคมอยู่ได้ ธุรกิจก็สามารถอยู่ได้
          2.  จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลักเกณฑ์หรือข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งนักธุรกิจมีบทบาทต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย โดยจริยธรรมที่นักธุรกิจต้องคำนึงถึง แบ่งออกได้เป็น  จริยธรรมที่มีต่อลูกค้า ต่อคู่แข่งขัน ต่อหน่วยงานราชการ ต่อพนักงานและต่อสังคม  ซึ่งจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป
          3.  ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การซื้อ การขายสินค้าและการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทางกำไร และมีความพึงพอใจส่วนตัวที่จะทำกิจการ  แต่ก็ตั้งอยู่ในความเสี่ยงที่จะขาดทุนด้วยเช่นเดียวกัน คุณสมบัติสำหรับผู้ประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ การมีความรับผิดชอบ มีความกล้าเสี่ยงพอสมควร  มั่นใจในตนเอง  เชื่อว่าตนเองมีทักษะและความสามารถเพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จ และที่สำคัญก็คือ  การมีจริยธรรมหรือจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้
   
 
ขั้นตอนหรือกิจกรรมของครู    ขั้นตอนหรือกิจกรรมของนักเรียน      

1.    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
-      ครูนำสนทนาเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักเรียน
-     ให้นักเรียนทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน
-     แจ้งจุดประสงค์และอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
 
2.    ขั้นปฏิบัติการสอน
-     ครูอธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจโดยใช้แผ่นใสประกอบการบรรยาย
 
3.    ขั้นปฏิบัติหรือฝึกหัด
-     ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4  โดยให้นักเรียนจับคู่กันหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 3 ข่าว โดยหาจากสื่อชนิดใดก็ได้
-     แนะนำเพิ่มเติมในกรณีที่ นักเรียนเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามความ   เหมาะสม
-     ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่  4
 
4.    ขั้นตรวจสอบผลการฝึกหัด
-     ให้นักเรียนตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
-     ให้กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและวิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่อภิปรายตามความเป็นจริง
 
5.  ขั้นสรุป
-      ครูสรุปในเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจร่วมกับนักเรียนโดยใช้หลักการถาม – ตอบ    
-    นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับข้อคำถามเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดี   ต่อกัน

-    นักเรียนทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

-    นักเรียนศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนและฟังการอธิบายเพิ่มเติมจากครู
 

-     นักเรียนฟังคำอธิบายและดูหนังสือประกอบการอธิบายของครู
 
 

-      นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันค้นคว้างานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
-      นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 4
 
 
 
 
 
 
 

-   ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปราย
    หน้าชั้นเรียน

-     กลุ่มที่ไม่ได้ออกมาอภิปรายให้คะแนนและ วิจารณ์ข้อดีข้อเสียกลุ่มที่อภิปรายตามความเป็นจริง

 -    นักเรียนสรุปร่วมกับครูอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน     
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม
ก่อนเรียน
          -  ทำแบบทดสอบประเมินผลก่อนเรียน

 ขณะเรียน
-     ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4  โดยให้นักศึกษาจับคู่กันหาข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 3 ข่าว โดยหาจากสื่อชนิดใดก็ได้
           -     ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียน
 
หลังเรียน
-  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังการเรียนประจำแผนการสอนที่ 4 เรื่องจริยธรรมและ
   คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
-  นักศึกษาที่เป็นเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียน
8. สื่อการเรียนการสอนหรือแหล่งเรียนรู้
    8.1 สื่อการสอน
        1.  ใบงานที่ 4
        2.  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หนังสือธุรกิจ  เว็บไซต์
        3.  แบบทดสอบก่อนเรียน
        4.  แบบทดสอบหลังเรียน
    8.2  แหล่งเรียนรู้
        1.  ห้องเรียน
        2.  หนังสือเรียน
9. การวัดและประเมินผล
    9.1  ผู้วัดผล
          ครูผู้สอน
    9.2  สิ่งที่ต้องการวัด
         ความรู้ ความจำ ของผู้เรียน
    9.3  วิธีการวัดผล
ก่อนเรียน
สมรรถนะ           ตอบคำถามเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจได้
                           อย่างถูกต้อง
             วิธีวัด                 การทดสอบ
              เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบมีทั้งหมด 5  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน
                                 เกณฑ์ผ่าน 4  คะแนนขึ้นไป
 ขณะเรียน
          สมรรถนะ            ตอบคำถามอย่างถูกต้อง รับฟังความเห็นของผู้อื่น มีความสนใจ
                                 และกระตือรือร้นในการเรียน
          วิธีวัด                 การสังเกต
          เครื่องมือวัด         แบบสังเกต
          เกณฑ์การให้คะแนน         ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ           อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก
                                              ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ     อยู่ในเกณฑ์  ดี
                                              ปฏิบัติบางครั้ง                         อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                                              ไม่ปฏิบัติเลย                           อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง
                                              เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป
  หลังเรียน
          สมรรถนะ            มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
          วิธีวัด                 ทดสอบ
          เครื่องมือวัด         แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
                                เกณฑ์ผ่าน 4 คะแนนขึ้นไป

9.4  เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
     - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
    - แบบประเมินผล การรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
    - แบบทดสอบ
9.5  เกณฑ์การประเมินผล
ก่อนเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน        แบบทดสอบปรนัยมีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 4 คะแนนขึ้นไปขณะเรียน
              เกณฑ์การให้คะแนน         ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ           อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก
                                              ปฏิบัติเป็นประจำแต่ไม่สม่ำเสมอ     อยู่ในเกณฑ์  ดี
                                              ปฏิบัติบางครั้ง                        อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง
                                              ไม่ปฏิบัติเลย                           อยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง
                             เกณฑ์ผ่าน ดีขึ้นไป
หลังเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน         แบบทดสอบแบบปรนัย  มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 4 คะแนนขึ้นไป

10.  ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( ตรวจสอบ/ เสนอแนะ /รับรอง )
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                      ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ
                                               (................................................)
                                 ตำแหน่ง  .......................................................                                                                     วันที่       เดือน                     พ.ศ.11.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1    สรุปผลการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

11.2    ปัญ11.3    หาการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

11.4    แนวทาง11.5    การแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....


11.6    ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

.................................................                …………………………..
          (นายเอกชัย   บุญอาจ)                 (นางวงเดือน   แก้วมาส)
              นิสิตฝึกสอน                                 ครูพี่เลี้ยง

…………………………..
            (นางกัลยา  เกษประสิทธิ์)
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการสอนความเห็น (1)

แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เรื่อง จริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

1. ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก เป็นธุรกิจในประเภทใด

ก. ธุรกิจอุตสาหกรรม ข. ธุรกิจบริการ

ค. ธุรกิจการเงิน ง. ธุรกิจการพาณิชย์

2. ข้อใดควรคำนึง ถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ

ก. แสวงหากำไรและผลประโยชน์ของตนเอง

ข. ผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ราคาแพง

ค. มีความยุติธรรม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ซื่อสัตย์สุจริต

ง. รับผิดชอบต่อผู้บริโภค รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ผู้ประกอบการที่ดี ต้องสร้างคุณสมบัติให้เกิดขึ้น ยกเว้นข้อใด

ก. จริงใจต่องาน เข้าใจงาน เพียรขยัน

ข. รู้จักควบคุมสติอารมณ์ และคำพูด

ค. คิดค้น แสวงหาวิธีการแปลกใหม่ มาใช้ในกิจการ

ง. ไปศึกษาหาความรู้จากต่างประเทศ มาพัฒนากิจการ

4. ผู้ประกอบธุรกิจขายอาหาร ควรมีจรรยาบรรณ เรื่องใดมากที่สุด

ก. ความใส่ใจ ในหน้าตา รสชาติของอาหาร

ข. ความสด สะอาด คุณภาพของอาหาร

ค. การบริการ และราคาของอาหาร

ง. โภชนาการ และ การบรรจุ หีบห่อ ของอาหาร

5. หากต้องการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผู้บริหารจะเลือกวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. ขายสินค้าแพงแต่แจกของแถม ข. ขายสินค้าขาดคุณภาพ แต่ลดราคา

ค. ขายสินค้าราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ง. ขายสินค้าราคากันเอง ลูกค้าต่อรองราคาได้