โครงสร้างเวลาเรียน

โครงสร้างเวลาเรียน

กำหนดการจัดการเรียนรู้
(Course Schedule)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                        โรงเรียนนครไทย
รายวิชา   ธุรกิจทั่วไป  (Principles Marketing)           รหัสวิชา   ง 30263                ช่วงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5         เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/ สัปดาห์              ภาคเรียนที่  1 /  2552  
รวม 40  ชั่วโมง                                       จำนวน  1.0  หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจ
 เพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าใจในระบบการแลกเปลี่ยนและแหล่งเงินทุนในการประกอบ
         ธุรกิจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันที่สนับสนุนทางธุรกิจ  เอกสารธุรกิจและการ
         ดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
เพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าในความสัมพันธ์ระหว่างกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
      1.   อธิบายรูปแบบขององค์การธุรกิจ                                
      2.   บอกวิธีการ ดำเนินงานขององค์กรธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ   
      3.  สามารถบอกประเภทของเอกสารเครดิตที่นิยมใช้ในการค้า เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
      4.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ  
           สังเกตเห็นได้ใน ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นใน
           ตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที
         
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาความหมายและความสำคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจการจัดการทั่วไปและการใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน แหล่งเงินทุน สถาบันที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

 

แผนการ
เรียนรู้ที่   
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
    เนื้อหา   
เวลา/
ชั่วโมง      
1    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
    ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
1.    ความหมายของ2.    ธุรกิจ
3.    ความสัมพันธ์ระหว่าง4.    ธุรกิจกับบุคคล
5.    หน้าที่ของ6.    การประกอบธุรกิจ
7.    ประเภทของ8.    การประกอบธุรกิจ
9.    แหล่ง10.    ข้อมูลทาง11.    ธุรกิจ    4      
2    รูปแบบขององค์การธุรกิจ    รูปแบบขององค์การธุรกิจ
1.    กิจการเจ้าของ2.    คนเดียว
3.    ห้าง4.    หุ้นส่วน
5.    บริษัทจำกัด
6.    สหกรณ์
7.    รัฐวิสาหกิจ
8.    ธุรกิจการให้สิทธิ์ทาง9.    การค้า    4      
3    ระบบการแลกเปลี่ยน    1.  วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน
2.  ระบบการแลกเปลี่ยนโดยของต่อของ
3.  ระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน
4.  ระบบการแลกเปลี่ยนด้วยเครดิต
    4      
4    บอกจรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ    จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
1.    ความหมายจรรยาบรรณ
2.    ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของ3.    ผู้ประกอบธุรกิจ
4.    จรรยาบรรณของ5.    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
6.    คุณสมบัติของ7.    ผู้ประกอบการที่ดี

    4      
5    ของแหล่งเงินทุน    1.     ความหมายของเงินทุนและประเภทของเงินทุน
2.    แหล่งที่มาของเงินทุน
3.    การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    4      
6    เอกสารทางธุรกิจ    1.  ความหมายและความสำคัญของเอกสารธุรกิจ
2.  เอกสารทางเครดิต
3.   เอกสารประเภทสัญญาทางธุรกิจ
4.   เอกสารการซื้อและการขาย สินค้า
5.   เอกสารการธนาคาร
6.   เอกสารการขนส่งสินค้า
7.   เอกสารการ ประกันภัย
8.   เอกสารการค้าระหว่างประเทศ    4      
7    ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)    1.   ความหมายและลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.   บทบาทและความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.   ข้อเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่
4.  ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงาน    4      
8    การจัดการทั่วไป
    การจัดการทั่วไป
1.    ความหมายของ2.    การจัดการ และอง3.    ค์การ
4.    ปัจจัยในการจัดการ
5.    หน้าที่ง6.    านการจัดการ
7.    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ยึดหลักคุณธรรม

    4      
9
    ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    1.  บอกประเภทและความสำคัญของธนาคารได้2.  บอกความหมายของเศรษฐกิจและปัจจัยที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจได้
3. บอกปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์กรธุรกิจได้
4.   บอกวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
5. บอกลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-8 และฉบับที่ 9 ได้    4      
10    การใช้บริการสื่อสาร    การใช้บริการสื่อสาร
1.    ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
2.    ประเภทและบริการของการสื่อสาร
      4      
        รวมจำนวนชั่วโมง    40     
        
 คะแนนรวมทั้งสิ้น      100  คะแนน
อัตราคะแนนระหว่างภาค      :     คะแนนสอบปลายภาค
                                    80       :      20

 
เรื่อง    คะแนน    รวมคะแนน      
1.  คะแนนสอบและงานที่มอบหมายก่อนสอบระหว่างภาค    20           
2.  คุณลักษณะก่อนสอบกลางภาค    10           
3.  คะแนนสอบระหว่างภาค    20           
4.  คะแนนสอบและงานที่มอบหมายหลังสอบระหว่างภาค        20           
5.  คุณลักษณะหลังสอบกลางภาค    10           
6.  คะแนนสอบปลายภาค        20    20      
รวมทั้งสิ้น    100     คำนำ

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียน    การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   รายวิชาธุรกิจทั่วไป ง30563 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์  จำนวน 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี          ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนนครไทย   อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
        สาระการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาธุรกิจทั่วไป ได้แก่  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของธุรกิจ  รูปแบบขององค์การธุรกิจ   ระบบการแลกเปลี่ยน   บอกจรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ    ประเภทของแหล่งเงินทุน    เอกสารทางธุรกิจ       ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  การจัดการทั่วไป  ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และการใช้บริการสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้เหล่านี้จะมีความสอดคล้องกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน โดยรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ได้ถูกออกแบบมาให้กระชับ และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจด้วยตัวเอง  สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดทำ     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย    และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทาง   ในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จด้วยดี

นายเอกชัย   บุญอาจ
กุมภาพันธ์  2553
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#โครงสร้างเวลาเรียน

หมายเลขบันทึก: 436017, เขียน: 20 Apr 2011 @ 11:11 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)