งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ จะมีการจัด KM เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานธุรการ ที่ ห้องสัมมนา 1  เวลา 13.30 เป็นต้นไป