วันที่ 10 ส.ค. กองการเจ้าหน้าทีจะจัดให้บุคลากรรายงาน KPI รายบุคคล ที่ ห้องสัมมนา 1