งานธุรการกองการเจ้าหน้าที่ มีการพิมพ์หนังสือส่งโดยใช้โปรแกรมในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย