► ข่าวดี สำหรับครูที่มีผลงานจากการได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆหรือเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ  ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดให้มีการให้วิทยฐานะสูงขึ้น โดยมิต้องดำเนินการยื่นเหมือนครูปกติอีกต่อไป เพราะตนได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์แล้ว ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

♦ เห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวมทั้งคู่มือการประเมินทั้ง ๔ สายงาน

♦ เห็นชอบให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อได้เพียงครั้งเดียวในคราวเดียวกัน โดยให้เสนอผ่านจากสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา จนถึงต้นสังกัด โดยให้ต้นสังกัดกลั่นกรองเพื่อรับฟังคำคัดค้านทางเว็บไซต์ของสังกัดนั้นๆ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากนั้นให้ส่งเอกสารถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.ในคราวแรก ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

♦ การดำเนินการในการประเมิน ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ.ในการประเมินเป็นคราวๆ ไปตามคำขอที่ต้นสังกัดได้ส่งมา

♦ เห็นชอบให้รัฐมนตรีขอความร่วมมือให้ส่วนราชการต้นสังกัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมินของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และให้สำนักงาน ก.ค.ศ.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการประชุมและค่าตอบแทนในการตรวจและประเมิน

♦ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน ในการดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ต่อที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป

          เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ครูหลายคนได้รับรางวัลดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งสายครูผู้สอน สายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ จะได้มีโอกาสส่งผลงานเชิงประจักษ์ ที่มิใช่การทิ้งชั้นเรียนเพื่อเขียนรายงานอีกต่อไป เพียงแต่อาศัยกระบวนการยื่นผลงานเชิงประจักษ์ เพื่อให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

          เราคงเห็นแนวทางที่เป็นประโยชน์นี้ในเร็ววัน