ประชาสัมพันธ์ การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดที่ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 28-29 เมษายน 2554

สพช. ภาคใต้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่และสหกรณ์บริการสุขภาพหาดใหญ่ จำกัด ได้ จัดการประชุมโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ระยะที่ 3/3 ปีงบประมาณ 2553 ขึ้นที่โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ในวันที่ 28-29 เมษายน 2554

ดังรายละเอียดตามตารางการอบรม

โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

ปีงบประมาณ 2553    ระยะที่ 3/3

28-29 เมษายน  2554

ณ ห้องน่านเจ้า โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน  2554

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. ทิศทางการมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โดย นพ.เกษม  เวชสุทธานนท์   ผู้อำนวยการสำนักประสานการพัฒนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

10.30 – 10.45 น. Break เช้า

10.45 – 12.00 น.  ร่วมเสวนาหัวข้อ “ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับสุขภาพ”

โดยวิทยากร จาก 3 ภาคส่วน

 - ว่าที่ ร้อยตรี เสรีย์  นวลเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านพรุ

- นายลัภย์  หนูประดิษฐ์  ปราชญ์แผ่นดิน  

ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่จำกัด

- พญ.แกมกาญจน์  ศิลปโภชากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านกุมารเวชกรรม  

โรงพยาบาลหาดใหญ่

 ผู้ดำเนินการเสวนา นางอมรรัตน์  ลิ่มเฮง

13.00 – 14.30 น. นำเสนอ รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนาควนกาหลง อำเภอควนกาหลง   จังหวัดสตูล

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มูโน๊ะ  อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล่องหอย  อำเภอกะพ้อ   จังหวัดปัตตานี

ทีมผู้วิพากย์  

1. คุณสุรศักดิ์  อธิคมานนท์ 2. คุณสุภาณี  สุวรรณ  3. พญ.หทัยทิพย์  ธรรมวิริยะกุล

14.30 – 14.45 น. Break บ่าย

14.45 – 16.30 น. ทีมถอดบทเรียนจังหวัด  แบ่งกลุ่มReflex รพ.สต. ภายในจังหวัด

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน  2554

08.30 – 10.30 น. Group discussion แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ต่อยอดโมเดลของแต่ละจังหวัด

10.30 – 10.45 น. Break เช้า

10.45 – 12.00 น. นำเสนอ Completed Model ที่จะไปใช้ใน 6 จังหวัดเครือข่าย (แห่งละ10 นาที)

12.00 – 13.00 น. AAR

13.00 น. รับประทานอาหาร

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

************************************************

หนังสือเชิญในการอบรม ดูจากลิ๊งค์ด้านล่างนี้

http://gotoknow.org/file/southpcu/28apri54.pdf

http://gotoknow.org/file/southpcu/speaker.pdf

http://gotoknow.org/file/southpcu/letter1.pdf

http://gotoknow.org/file/southpcu/staff.pdf

ส่วนใบสมัครสำหรับ รพ.สต. ที่เข้าร่วมโครงการ และยังไม่ได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดได้จาก ลิ๊งค์ข้างล่างนี้

http://gotoknow.org/file/southpcu/applicationForm.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต้ความเห็น (0)