การติดตั้ง RED5 บน CentOS 5

FST
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
step-by-step

การติดตั้ง RED5 บน CentOS 5

ติดตั้ง JAVA JDK

#yum search java

#yum -y install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-devel

ติดตั้ง Subversion

#yum -y install subversion

ติดตั้ง Apache Ant

#wget http://www.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.8.1-bin.zip

#unzip apache-ant-1.8.1-bin.zip

#mv apache-ant-1.8.1 /usr/local/ant

ตั้งค่า Ant Environment

#export ANT_HOME=/usr/local/ant

#ln -s /usr/local/ant/bin/ant /usr/local/bin/ant

ตรวจสอบ Ant version

#ant –version

ติดตั้ง RED5

โหลด Red5:

#svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5

Build RED5:

#cd red5

#ant prepare

#ant dist

เริ่ม RED5:

#cd..

#mv red5/opt/red5

#cd /opt/red5/dist

สั่งสตาร์ท RED5:

#./red5.sh

ตรวจสอบ RED5 process:

#ps -ef | grep red5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HICTความเห็น (0)