พัฒนาได้ง่าย เมื่อน้ำไม่เต็มแก้ว


ถึงแม้จะเป็นสถาบันน้องใหม่แต่ก็สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ อย่างน้อยก็จะเป็นผู้นำด้าน KM ซึ่งผู้เขียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การสนับสนุนเพราะท่านเป็นผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นชาล้นถ้วยนั่นเอง

     ประสบการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ได้ข้อคิดที่ว่า หากเราปฏิบัติตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแล้วอะไรดีๆก็เกิดขึ้นได้ 

     ผู้เขียนได้มีโอกาสไปจัดสัมมนาให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา  เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2554  ความประทับใจที่ผู้เขียนได้พบคือ อาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง คือไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว  เมื่อวิทยากรจัดกิจกรรมก็เปิดใจ ให้ความร่วมมือ ไม่ถือตัว ทำให้การสัมมนาที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์เกินความคาดหมาย 

     เมื่อสิ้นสุดการสัมมนา อาจารย์ทุกท่านมีมติร่วมกันว่า ถึงแม้จะเป็นสถาบันน้องใหม่แต่ก็สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ อย่างน้อยก็จะเป็นผู้นำด้าน KM  ซึ่งผู้เขียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การสนับสนุนเพราะท่านเป็นผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นชาล้นถ้วยนั่นเอง

     ข้างล่างนี้เป็นบันทึกการถอดบทเรียนที่พวกเราช่วยกันถอดหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา

........

การถอดบทเรียน
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการการจัดการความรู้
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาคปฏิบัติของอาจารย์
วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
………………………..
คุณลิขิต
                อาจารย์อุดมพร    ยิ่งไพบูลย์สุข 
                อาจารย์จิราพร      รักการ
๑.    วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้คืออะไร / ความคาดหวังของการจัดกิจกรรมนี้
(๑)   พัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติของอาจารย์
(๒)  ต้องการให้อาจารย์ใช้ KM ในการเรียนการสอน
(๓)  ให้อาจารย์รู้จักวิธีการถอดบทเรียน
(๔)  เห็นความสำคัญของการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นผลดีแก่นักศึกษา
(๕)   เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในแนวทางเดียวกัน
(๖)   นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและมีวิธีการที่หลากหลาย
๒.     กิจกรรมที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้าง
(๑) รู้เขา รู้เรา
(๒) เปิดหู เปิดตา เปิดปาก เปิดใจ
(๓)  สุนทรียสนทนา
(๔)  อิสระ
(๕)  สร้างองค์กรในฝัน
(๖)   เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
(๗)   ได้ Model ของอาจารย์ เพื่อนำไปเป็นตัวอย่าง
(๘)   ระดมสมอง
(๙)   การทำงานเป็นทีม
(๑๐)  การได้รับรู้พฤติกรรมของอาจารย์แต่ละท่าน
(๑๑) ได้รับประสบการณ์จากต่างประเทศ
๓.     มีสิ่งใดบ้างที่สำเร็จเกินความคาดหมาย และเพราะอะไร
(๑)   อาจารย์ได้มีการเปิดใจ เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
(๒)  ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจในการประชุมมากกว่าทุกครั้ง
(๓)   อาจารย์ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น
(๔)   วิธีการสอนของวิทยากรไม่เหมือนกับท่านอื่น
๔  สิ่งที่ประทับใจ
(๑)   วิทยากร
(๒)  บรรยากาศ   มีความสนุกสนาน เป็นกันเองมากขึ้น เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
(๓)   อาจารย์เพลินสุข  ประทับใจ อาจารย์เยาวลักษณ์
(๔)   อาจารย์ภาณี ประทับใจ roommate  มีน้ำใจช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นเพราะการสัมมนาครั้งนี้
๕.      สิ่งใดบ้างที่ควรปรับปรุง / หากต้องปฏิบัติอีก จะปรับปรุงอย่างไร
(๑)   อยากให้อาจารย์ได้อยู่โดยพร้อมเพรียงกัน
(๒)  ควรจัดในวัน-เวลาราชการ ที่ไม่มีการเรียนการสอน เพราะวันเสาร์-อาทิตย์ อาจารย์บางท่านอาจมีภารกิจซึ่งไม่สามารถมาร่วมได้
(๓)   อุปกรณ์ประกอบการประชุม กระดานสูงเกินไปทำให้เขียนไม่ถึง
(๔)   อยากให้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมจัดกิจกรรมรู้เขา รู้เราด้วย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์
(๕)   บอกตารางการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อจะได้เตรียมตัว
(๖)   ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เช่น เรื่องกระบวนการพยาบาล  และต้องการให้อาจารย์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนในทิศทางเดียวกัน
(๗)   ต้องการให้มีการติดตามผลว่ามีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จริงหรือไม่
(๘)   ต้องการได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย
(๙)   ควรจะเข้าประชุมตั้งแต่แรก เพื่อที่ได้รับความรู้ให้เท่าเทียมกัน  ทำให้ไม่ได้รับความรู้หรือปฏิบัติตัวไม่ถูก
๖.     ได้บทเรียนอะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง  จะทำอะไรต่อไป
(๑)    ได้เทคนิคการสอนใน Clinic เช่น Pre-Post Conference,  Bedside Conference  ซึ่งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานบน Clinic ได้
(๒)   ได้เรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์
(๓)   การใช้สุนทรียสนทนา เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ Tacit knowledge  ใช้บรรยากาศเชิงบวกในการดึงความรู้ออกมา
(๔)   นำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับนักศึกษา ใช้สุนทรียสนทนากับนักศึกษามากขึ้น ถ้ามีโอกาสจะนำไปใช้ในการปฏิบัติตนกับนักศึกษามากขึ้น
(๕)  ได้วิธีการจัดการเรียนการสอนใน Clinic ของกลุ่มต่าง ๆ
(๖)   ได้เห็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๗)  ได้พูดสิ่งที่อยากพูดมากขึ้น
(๘)   อยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
หมายเลขบันทึก: 434204เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2011 12:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี