รายงานการสัมมนา เพื่อพัฒนานโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์จากมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญระดับนโยบาย ตลอดจนผู้ปฏิบัติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการนำกรอบนโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยไปสู่การปฏิบัติ