จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วม "มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ซึ่งจัดโดย สคส. ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทีมจังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ " KM กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม"  ซึ่งร่วมกัน 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานจังหวัดชุมพร (จุรีรัตน์  จันทร์ภักดี (ออยเอง)  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร (อภิชาต ศศิสนธิ์, ประสงค์ บุญเจริญ, สัมพันธ์ ภุกาม)  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (สุภาพร ชุมพงษ์)  และหอการค้าจังหวัดชุมพร (ไอศูรย์  ภาษะวรรณ์)  

                              ในการนำเสนอของจังหวัดชุมพร สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ถอดความไว้แล้ว ติดตามอ่านได้ที่นี่  แล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน่ะค่ะ